- Det er viktig at også våre faggrupper får være med og fargelegge det nye kompetansesenteret for arbeidsinkludering, sier FO-leder Mimmi Kvisvik etter at senteret nå er på plass.

- Det er viktig at også våre faggrupper får være med og fargelegge det nye kompetansesenteret for arbeidsinkludering, sier FO-leder Mimmi Kvisvik etter at senteret nå er på plass.

Eirik Dahl Viggen

Nytt kompetansesenter skal få flere i arbeid

Et nytt kompetansesenter for arbeidsinkludering skal løfte flere inn i arbeidslivet, blant annet gjennom etterutdanning av Nav-ansatte. – Ikke glem bredden, oppfordrer FO-leder Mimmi Kvisvik.
31.08.2015
06:35
17.11.2015 13:35

eira.lie.jor@lomedia.no

Senter for arbeidsinkludering, et samarbeid mellom Nav og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), er nå på plass, og hadde offisiell åpning forrige torsdag. Senteret skal jobbe med å flere inn i arbeidslivet.

– Dette er et kompetansesenter for arbeidsinkludering, og vi skal drive både forskning, undervisning og opplæring i kompetanse om hvordan man kan inkludere flere i arbeidslivet. På dette senteret kommer det blant annet etter- og videreutdanning for folk som allerede er ansatt i Nav, samtidig som vi har et mål om å få det inn i grunnutdanningene til de relevante yrkesgruppene, sier konstituert leder for senteret Espen Dahl. Han er også professor ved HiOA.

Frisk av arbeid?

Dahl sier at det foreløpig ikke er klart når selve undervisningen på senteret kommer i gang, men han håper det blir så snart som mulig.

Tanken bak senteret er å åpne opp arbeidslivet for mennesker som sliter med en rekke problemer.

–Tanken er at man skal lære mer om arbeidslivet, og mulighetene til å sysselsette folk med helseproblemer, da særlig psykiske helseproblemer. Hvilke tiltak kan hjelpe? Er det slik at arbeid gjør folk friske? En del evalueringer har vist at slike tiltak fungerer, sier han.

Bygger kunnskap

Årsaken til at man nå oppretter et slikt senter, er at mange enten sliter med å komme seg inn i arbeidslivet, eller faller ut.

– For å gjøre noe med denne utviklingen, må vi ruste opp kompetansen på arbeidsinkludering. Dette er viktig, ikke bare for samfunnsøkonomien, men ikke minst for enkeltmenneskers liv. Kompetansesenter for arbeidsinkludering vil kunne bidra sterkt her, sier han.

Dahl har så langt ikke møtt særlig motstand mot det nye senteret, men registrerer en viss skepsis til om det i det hele tatt er mulig å inkludere enda flere i arbeidslivet.

– I dag er ikke arbeidslivet åpent for mange av dem som har nedsatt yteevne. Vi ønsker å bygge opp kunnskapen om mulighetene for ansettelse blant vanskeligstilte slik at folk kommer inn i det ordinære arbeidslivet, sier Dahl.

Framtidsrettet

Nav og høgskolen har finansiert hver sin halvdel av senteret.

– Vi er svært tilfreds med at HiOA har tatt utfordringen med å bygge opp et miljø som både sikrer forskning og utvikling av ny kunnskap, og at vi får tatt dette inn i utdanningen både til studenter og Nav-ansatte, sier Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i Nav i en pressemelding.

Han mener dette er et svært framtidsrettet tiltak.

– Nå bygger vi kunnskap for framtiden. Kunnskap som vil være viktig for at Nav skal kunne utføre sitt samfunnsoppdrag, sier Åsholt.

– Dra nytte av ulik kompetanse

FO-leder Mimmi Kvisvik ønsker det nye senteret velkommen, men minner om at man må huske på bredden i hva arbeidsinkludering er.

– Det er alltid positivt å systematisere kompetanse. Det som er utfordringen i forhold til Nav er at man risikerer å systematisere bort bredden i kompetansen, slik at arbeidsinkluderingen ikke blir bred nok. Tanken bak Nav-reformen var nettopp å slå kreftene sammen og dra nytte av ulik kompetansebakgrunn. Det må vi ikke glemme, sier Kvisvik.

Hun understreker at Navs brukergrupper er svært mangfoldig.

– De som er brukere i Nav er veldig ulike, med ulike utfordringer, og da er det viktig å møte folk i den bredden av utfordringer de står i. For noen er det en lang vei, for andre er det en kort vei inn i arbeidslivet, sier hun.

Hun er opptatt av at også FOs yrkesgrupper skal få være med i utviklingen av det nye sentret.

– Hvordan senteret blir, avhenger av hvilken kompetanse man trekker inn. At man har lagt det til HiOA, hvor det allerede finnes et stort fokus på profesjoner og profesjonsutvikling er lurt. Det er viktig at også våre faggrupper får være med på å fargelegge dette kompetansesenteret, sier hun.

31.08.2015
06:35
17.11.2015 13:35