Nav-ansatte: – Heller norskkurs enn arbeidsplikt

Arbeidsplikt, er regjeringens svar til langtids sosialhjelpsmottakere. Bedre ville det vært med praktisk, yrkesrettet norskopplæring, tipser sosialarbeiderne ved Nav Bjerke.
05.12.2014
16:20
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Å tvinge sosialhjelpsmottakere til snømåking eller søppelplukking, slik det er skissert fra regjeringen, er neppe det som bringer dem nærmere arbeidslivet, mener sosialarbeiderne i kvalifiseringsprogrammet ved Nav Bjerke.

Les FO-leder Mimmi Kvisviks reaksjoner

– Vi på kvalifiseringsprogrammet må noen ganger arbeide mye med å bygge opp igjen motivasjonen til deltakerne etter at de har vært i praksis over lang tid uten at det har ført til jobb, sier sosionom Trude Holand Hanssen.

– De opplever det svært demotiverende. Noen føler seg utnyttet som billig arbeidskraft.

Språk viktigst

Innvandrere med diffuse helseproblemer og lite norskkunnskaper utgjør en stor del av bydelens langtidsmottakere av sosialhjelp. Det er disse som kunne vippes over terskelen til arbeidslivet med rett tiltak.

Storskala yrkesrettet norskopplæring ville vært et langt mer treffsikkert tiltak, mener de.

– Det må kombineres med arbeidspraksis. Språkpraksisplasser. Ikke alle har nytte av å sitte i et klasserom, sier kollega og kriminolog Kristin Moe Hønsvik.

Teamet er positive til aktivitet og praksis, men det må være noe deltakerne har nytte av, understreker sosialarbeiderne.

Ødelegger

Tidligere fantes industriarbeidsplasser som sosialkontoret kunne samarbeide med. Nå er det kun service, renhold og barnehager, alle med krav om språkkunnskaper. Da hjelper det lite å ha måket snø på tiltak i noen måneder, tror Hanssen.

Aktivitet som oppleves lite meningsfull kan tvert imot fungere destruktivt.

– Det blir en krenkelse, ikke hjelp, sier Hønsvik.

Sanksjonsmuligheten mot dem som ikke møter opp til aktivitetsplikt, å kutte stønaden, er allerede velkjent i kvalifiseringsprogrammet.

– Men det betyr ikke at de møter opp mer neste måned, sier Hønsvik.

Ressurstapping

– Det ser ikke ut til at Nav får noe ekstra ressurser til å gjennomføre aktivitetsplikt. Da blir det mindre tid til alt det andre vi gjør, sier sosionom Marthe Hov Bjerke.

En aktivitet Nav-kontoret tilbyr langtidsmottakere av sosialhjelp er Bydels-Rusken. De driver renhold på gata og vedlikehold rundt om i bydelen. Inntil åtte personer har plass her. To ansatte styrer opplegget.

– Hvis alle skal drive med det, trengs jo arbeidsledere. Hvor skal det tas fra? spør Hanssen.

– Det blir en krenkelse, ikke hjelp.

Kristin Moe Hønsvik, kvalifiseringsprogrammet Nav Bjerke

– Noen føler seg utnyttet som billig arbeidskraft.

Trude Holand Hanssen, kvalifiseringsprogrammet Nav Bjerke

05.12.2014
16:20
27.08.2015 20:01