MOTORCROSS: Christopher Geitung (f.v.), Daniel Bondehagen, Kim Reidar Åsebø og Nathalie Klubben var alle engasjert i motorcross-prosjektet på Mekkeriet da lokalavisa kom på besøk.<00E6>ringen</00E6>

MOTORCROSS: Christopher Geitung (f.v.), Daniel Bondehagen, Kim Reidar Åsebø og Nathalie Klubben var alle engasjert i motorcross-prosjektet på Mekkeriet da lokalavisa kom på besøk.<00E6>ringen</00E6>

Jan Erik Storebø, Askøyværingen

Mekkeriet gjør ungdom sterkere

Ungdommer får bedre helse og livskvalitet når de får drive med aktiviteter som de har lyst til og mestrer. Det gir gode ringvirkninger.
23.01.2017
10:16
24.01.2017 12:15

Salutogenese er å handle ut fra tanker om hva som fremmer god helse og gir individer økt mestring og velvære. Teorien om salutogenese gir viktige bidrag til å forstå en helsefremmende praksis.

Salutogenese handler også om å kunne møte stress og uventede erfaringer. Begrepet Sense of Coherence, som vi kjenner fra Antonovsky, kan forstås som en opplevelse av sammenheng som gjør dette mulig.

Fritiden er en viktig del av livet, hvor vi er til stede, mestrer, er sosiale og deltar. Her kan mennesker få en verdsatt sosial rolle, være rollemodell og lære i et uformelt system. Ikke alle er friske nok eller i stand til å delta i salutogene aktiviteter på egenhånd.

I 2012 startet vi i Ungdomsavdelingen i Askøy kommune et prosjekt for å hjelpe utsatt ungdom til å finne en fritidsaktivitet. Vi brukte metoden Fritid med Bistand (FmB), en metode i sosialt arbeid.

Vi mener det er for mye søkelys på problemløsning når tiltak skal settes inn overfor utsatt ungdom. I stedet kan vi i langt større grad ta i bruk det salutogene perspektivet. Gjennom myndiggjøring, slik vi har gjort det med utgangspunkt i FmB, kan ungdommer selv utforske salutogene faktorer som fritidsaktiviteter, sosiale sammenkomster, dialog og det å arbeide sammen i en organisasjon.

I vårt arbeid med utsatt ungdom er det viktig å tenke utenfor boksen og være kreative. Det åpner opp for mange nye opplevelser for ungdommene. De trenger å oppleve at ting er mulig.

Når ungdommene kan handle ut fra sine egne ønsker, behov og individuelle preferanser, virker det positivt både på opplevelsen av aktiviteten og på tanker og holdninger knyttet til aktiviteten, samt på atferden som følger.

Et vesentlig grunnlag for salutogen tilnærming er å skape gode relasjoner. Vi er opptatt av å skape tillitsfulle relasjoner og miljøer som gjør vekst og utvikling mulig. Dette skjer ved at vi legger vekt på muligheter, mestring og ressurser.

Bilverkstedet Mekkeriet er eksempel på dette arbeidet i Askøy kommune. Vi spurte ungdommene hvilke drømmer de hadde. Flere av dem ønsket å drive mekanisk arbeid på fritiden. Kommunen hjalp dem med å realisere drømmen sin. Vi bygde opp en gruppeaktivitet for å skape et bilverksted sammen med frivillige fra den lokale Amcar-klubben.

Vi hjalp dem å finne et lokale og søke om penger. De unge gjorde alt arbeidet selv, men hadde mye støtte fra sosialarbeideren og fra frivillige organisasjoner.

Mekkeriet er for alle unge med interesse for mekking, men har spesielt fokus på å inkludere utsatt ungdom. Det er likevel interessen som står sentralt og er det samlende elementet. Da Mekkeriet åpnet, hadde vi en stor markering hvor både ungdommene selv og ordfører holdt tale. Ungdommene har i dag ansvaret for tiltaket med støtte fra kommunen og frivillige.

Våre metoder legger vekt på myndiggjøring (empowerment), brukermedvirkning, mestring og å styrke ungdommens tro på egen mestring. Ungdommene myndiggjøres av ikke-formell læring, øving, ved at de støttes på det de lærer, og ved at vi viser dem tillit.

Kommunen deltar med sin koordinator, en sosialarbeider som støtter ungdommene og er til stede når Mekkeriet har åpne kvelder en gang i uka.

Vi er alle deltakere og kan lære av hverandre. Det er vårt utgangspunkt i Mekkeriet.

Vi er sosiale og har det moro sammen. Ungdommene får en verdsatt sosial rolle. Samarbeidet med frivillige organisasjoner har vært helt nødvendig for å få dette til, spesielt den lokale Amcar-klubben og det lokale bilcross-laget som deler ungdommenes interesse for biler og motorer. Vi samarbeider også med Lions, en internasjonal organisasjon som er involvert i samfunnsnyttig arbeid over hele verden. Lokalt er organisasjonen opptatt av inkludering og støtter tiltaket både i form av frivillige og penger.

Det er mye læring i å drive Mekkeriet. Ungdommene er aktive og vil gjerne støtte yngre ungdommer. De samarbeider med hverandre, noen begynner på skolen igjen, de holder foredrag og er ansvarlige for sin egen organisasjon. I 2014 fikk de Lions Ungdomspris.

Her er uttalelser fra noen ungdommer:

«Jeg har klart å være der for andre.»

«Jeg har mestret praktiske oppgaver og funnet løsninger på praktiske problemer.»

«Jeg har fått kontroll på angsten for større sosiale sammenhenger. Å være med i Mekkeriet har gjort livet mitt mer stabilt, det førte til at jeg begynte på skolen igjen og nå har jeg eksamenspapirer.»

Lokalavisen viste også interesse for Mekkeriet. De så at prosjektet ga ungdommen anledning til å anvende og utvikle sine ferdigheter. De så også at denne typen aktivitet er en god og ny måte å drive forebyggende arbeid på i Askøy kommune.

Å knytte nettverk er alltid viktig. Mekkeriet har hatt besøk av andre kommuner og andre land. Sist vinter fikk vi besøk av Lions Club-medlemmer fra Australia. I Mekkeriet er alle velkommen! Interesserte kan ta kontakt via mekkeriet.com eller Mekkeriet på Facebook.

Kronikken er en omarbeidet versjon av et foredrag forfatteren holdt under verdenskonferansen for sosialarbeidere i Seoul i juni 2016.

Sølvi Folkedal

Sølvi Folkedal jobber i Ungdomstjenesten i Askøy kommune. Kronikken er en omarbeidet versjon av et foredrag forfatteren holdt under verdenskonferansen for sosialarbeidere i Seoul i juni 2016.

Sølvi Folkedal jobber i Ungdomstjenesten i Askøy kommune. Kronikken er en omarbeidet versjon av et foredrag forfatteren holdt under verdenskonferansen for sosialarbeidere i Seoul i juni 2016.

privat

Referanser

Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health Promotion International 1996, 11: 11-18.

Midtsundstad, A. (2013). Fritid med bistand. Bergen: Fagbokforlaget.

23.01.2017
10:16
24.01.2017 12:15

Sølvi Folkedal

Sølvi Folkedal jobber i Ungdomstjenesten i Askøy kommune. Kronikken er en omarbeidet versjon av et foredrag forfatteren holdt under verdenskonferansen for sosialarbeidere i Seoul i juni 2016.

Sølvi Folkedal jobber i Ungdomstjenesten i Askøy kommune. Kronikken er en omarbeidet versjon av et foredrag forfatteren holdt under verdenskonferansen for sosialarbeidere i Seoul i juni 2016.

privat