Horten kommune er en av mange kommuner som har søkt om å ta i bruk andre institusjoner som isolat.

Horten kommune er en av mange kommuner som har søkt om å ta i bruk andre institusjoner som isolat.

iStock/Leonid Andronov

Koronapandemien:

Kommune får bruke en hytte som isolat for personer med utviklingshemming

Rundt 70 kommuner har søkt Helsedirektoratet om dispensasjon til å åpne isolat utenfor sykehus. Norsk forbund for utviklingshemmede er redd tvangsisolering vil gjøre mer skade enn smitten.
20.05.2020
14:12
21.05.2020 10:18

simen@lomedia.no

Hva skjer hvis en koronasyk person motsetter seg isolering? Smittevernloven åpner for tvangsisolering dersom andre tiltak som kan forebygge smitte av sykdommen har vært forsøkt eller det er overveiende sannsynlig at slike tiltak ikke fører fram. Ifølge loven skal isoleringen skje på sykehus.

Så langt har rundt 70 kommuner søkt Helsedirektoratet om dispensasjon til å isolere syke personer andre steder enn på sykehus. Helsedirektoratet opplyser i en epost at de har godkjent anslagsvis 10–15 nyopprettede isoleringsinstitusjoner utenfor sykehjem, men ingen private hjem.

– I tillegg til sykehjem gjelder omtrent halvparten av søknadene også nyopprettede isoleringsinstitusjoner og private hjem i omsorgsboliger og bofellesskap, sier Vårin Hellevik, fungerende avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

– Ønsker ikke å bruke tvang

Horten er en av kommunene som har fått dispensasjon. Kommunen har fått godkjent å bruke en hytte utenfor allfarvei som isolat. Hytta skal være døgnbemannet, med én til én-bemanning store deler av døgnet og ha plass til tre til fem personer.

– Vi har en del brukere som har utviklingshemming, og hytta skal brukes til å isolere personer som vil ha vanskelig for å forstå og forholde seg til isolering. Smittevernloven pålegger den som blir syk noen plikter, og hvis du ikke gjør som du skal, er det åpent for å bruke tvang, sier kommuneoverlege Niels Kirkhus i Horten kommune.

Kommuneoverlege Niels Kirkhus i Horten kommune.

Kommuneoverlege Niels Kirkhus i Horten kommune.

Horten kommune

– Finnes det ikke andre alternativer enn å bruke tvang til å isolere disse menneskene?

– Vi ønsker ikke å bruke tvang, og for de fleste i denne tjenesten vil det ikke være behov for det, men vi vil være føre var. Da er det bedre å komme til dette stedet enn til et sykehus, sier Kirkhus.

Kommuneoverlegen mener et hytteisolat er et mindre inngripende alternativ enn å isolere folk med tvang i sitt eget hjem.

– Er en hytte egnet som isolat?

– Det spørs hva vi gjør det til. Dette er ikke en gammeldags hytte, det er nærmest et hus, med ordentlige fasiliteter, sier kommuneoverlegen, som opplyser at det ikke har vært behov for å ta i bruk hytta så langt i pandemien.

Kirkhus er klar på at kommunen har regler å forholde seg til når det gjelder bruk av tvang.

– Tvangen skal være forholdsmessig. Det som er spesielt med smittevernloven, er at tvang brukes for å beskytte omgivelsene. Ellers i helselovgivningen brukes tvang for å ivareta helsehjelp til den enkelte, sier kommuneoverlegen.

Kritisk til bruk av tvang

Jens Petter Gitlesen i Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) reagerer på at Horten kommune har fått ta i bruk en hytte for å isolere koronasyke personer med utviklingshemming. Han mener det er ulovlig, og hevder koronakrisen ikke oppfyller kravene til å gi dispensasjon til å isolere personer andre steder enn på sykehus.

Jens Petter Gitlesen, leder i Norsk forbund for utviklingshemmede.

Jens Petter Gitlesen, leder i Norsk forbund for utviklingshemmede.

Eirik Dahl Viggen

– For at det skal være «særlige forhold», som det står i loven, må det være et alvorlig smitteutbrudd, og det har vi ikke nå, sier Gitlesen, som har skrevet et lengre innlegg på NFUs hjemmeside.

Per 13. mai var det registrert 30 tilfeller av koronasmitte i Horten.

– Er det ikke bedre at disse personene blir isolert på en hytte enn på sykehus, som Horten kommune vil gjøre?

– Har det noe å si når det er lovstridig? Kommunelegen må få mene hva han vil, det er ikke lov. Men hvis personene ønsker det, kan det være et fornuftig tiltak, sier Gitlesen.

Han er kritisk til at kommuner legger opp til å bruke tvang og mener de heller bør se på hvordan isolering kan gjennomføres frivillig.

– Hva bør kommunene gjøre hvis en person ikke forstår eller klarer å tilpasse seg smittevernreglene og de ikke kan isoleres på sykehus?

– Hvem er det som ikke klarer å tilpasse seg? Jeg tror ikke det er et stort behov for det. Det går an å unngå å komme i en slik situasjon. Jeg tror tvang kan gjøre større skade enn smitten. Hvis det er bosituasjonen som gjør at kommunen er redd for at smitten skal spre seg, må de gjøre noe med den. Da må de disse personene få en egnet bolig, sier Gitlesen.

Kommuneoverlege Niels Kirkhus er på sin side trygg på at det Horten kommune gjør, er lovlig:

– Direktoratet som har fått full innsikt i opplegget, sier at det er lovlig.

Loven åpner for dispensasjon

Vårin Hellevik i Helsedirektoratet sier at det i planleggingen for sykehuskapasitet under pandemien, har vært behov for å legge til rette for isolering utenfor sykehusene i tilfeller der personer ikke har behov for sykehusbehandling.

– I slike tilfeller vil isolering under mindre institusjonslignende forhold også kunne være til det beste for personen, sier Hellevik.

I smittevernloven paragraf 5–4 står det blant annet: «Når særlige forhold krever det, kan smittede personer isoleres i andre institusjoner godkjent av Helsedirektoratet.»

– I forarbeidene til bestemmelsene nevnes blant annet skoler, pensjonater og annet som eksempler på lokaler som kan benyttes. En moderne hytte kan være godt egnet for et slikt formål, forutsatt at den har en viss standard og blir utstyrt og bemannet slik at forsvarlig isolering kan gjennomføres, sier avdelingsdirektøren.

I godkjenningen av hytteisolatet i Horten, viser Helsedirektoratet til følgende merknad til lovbestemmelsen:

«Ut fra beredskapshensyn med tanke på mere krisepregede situasjoner i forbindelse med et alvorlig utbrudd eller fare for alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom, åpnes det etter dette leddet adgang til å kunne isolere smittede personer ved andre institusjoner enn sykehusavdelinger.»

Vårin Hellevik understreker at kommunen må fremme sak for smittevernnemnda i hvert enkelt tilfelle med behov for isolering med tvang etter smittevernloven.

– Ved behov for rask iverksettelse av tiltak kan kommunelege og sykehuslege sammen fatte et hastevedtak. Nemnda eller kommunelegen vil da gjøre en vurdering av at lokaler, bemanning og planlagt tvang er faglig forsvarlig, og at tiltakene er forholdsmessige, i hver enkelt sak. Pasienten får oppnevnt advokat, sier Hellevik.

– Lovens utgangspunkt er frivillig isolering

Ifølge Helsedirektoratet er det så langt fattet fem ordinære isoleringsvedtak og tre hastevedtak i perioden etter at koronaviruset kom til Norge.

– Lovens utgangspunkt er at isolering og andre smitteverntiltak skal skje frivillig, og helse- og omsorgstjenestene plikter å legge til rette for det. Med gode forberedelser, tilrettelegging og samarbeid med personen selv og pårørende, er det grunn til å tro at tvang kan unngås i de fleste tilfeller, sier Vårin Hellevik.

Helsedirektoratet har nylig sendt ut en veileder om blant annet bruk av tvang på høring til organisasjoner og fagmiljøer.

– Det er likevel viktig at kommunene planlegger for de tilfellene hvor frivillige tiltak ikke fører fram, sier Hellevik.

– Høres ut som stordriftsfordeler

Marit Selfors Isaksen i Fellesorganisasjonens (FO) politiske ledelse mener tvangsisolering vil være problematisk både for personene med utviklingshemming og de ansatte. Hun lurer på hvordan kommunene skal ivareta de grunnleggende rettighetene til disse personene.

Marit Selfos Isaksen i FOs ledelse er kritisk til bruk av tvang.

Marit Selfos Isaksen i FOs ledelse er kritisk til bruk av tvang.

Hanna Skotheim

– Det er en fare for at det kjøres på med et regime som ikke er godt nok faglig begrunnet. Det må være utrolig krevende for de ansatte, som kan komme i skvis mellom hva som er faglig forsvarlig for en person og hva som er forventningene fra samfunnet og øverste leder, sier Selfors Isaksen.

– Hva tenker FO om å bruke for eksempel en hytte til isolat for personer med utviklingshemming?

– Jeg tenker at det her argumenteres for stordriftsfordeler på smittevern. FO mener tiltakene bør skreddersys individuelt og ta utgangspunkt i hva som er faglig forsvarlig for hver enkelt. En hytte kan kanskje fungere for noen, men kan et opphold i et slikt isolat få langsiktige konsekvenser for en person? Det kan hende kostnadene blir høye ved å lage individuelle opplegg, men kostnadskriteriet kan ikke være det viktigste her, mener Selfors Isaksen.

20.05.2020
14:12
21.05.2020 10:18