Barne- og likestillingsminister Solveig Horne fikk mandag overlevert NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne fikk mandag overlevert NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene.

Eirik Dahl Viggen

Horne om familieytelser: – Foreldre må ha valgfrihet 

– Utvalget har ikke spart på kruttet, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) om ekspertenes forslag til ny politikk for barnefamilier. 
06.03.2017
15:35
26.04.2017 16:46

gunnhild.hokholt.bjerve@ntb.no anders.thoresen@ntb.no

Å målrette barnetrygden mot lavinntektsfamilier og gjøre barnehagen gratis, er blant forslagene fra utvalget som har utredet den samlede økonomiske støtten til barnefamilier. Det foreslås også å fordele foreldrepermisjonen likt, med unntak av ni uker rundt fødselen.

Utredningen ble overlevert til barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) mandag.

– Jeg mener det fortsatt skal være en fleksibilitet og valgfrihet for foreldrene og hvordan de vil fordele disse ukene, sier Horne.

Hun synes imidlertid forslaget om å gi far selvstendig rett til betalt permisjon er interessant. I dag kreves det at mor går ut i jobb eller arbeid (aktivitetsplikt) for at far skal få foreldrepenger.

Skeptisk til å droppe kontantstøtten

Et annet forslag som Horne ikke er udelt positiv til, er å droppe kontantstøtten.

– Kontantstøtten varer bare en kort del av småbarnsfamilienes liv. Så lenge jeg har vært politiker, har jeg ønsket å ha en valgfrihet, men samtidig ser jeg utfordringen særlig når det gjelder å få innvandrerkvinner ut i arbeid, sier hun.

Ekspertene har i det store og hele kommet til at det er viktigere å sikre barn gode levekår, enn å legge vekt på at ytelser kan være en hindring for å få foreldre i arbeid.

– Noen av forslagene kan gjøre at folk blir lengre hjemme. Det kan være en utfordring, spesielt for kvinner. Derfor er det viktig for meg at vi har ordninger som gir god velferd for familiene og fleksibilitet, men vi må heller ikke glemme arbeidslinjen. Det viktigste tiltaket mot barnefattigdom er å få foreldrene ut i arbeid, sier Horne.

Redd Barna: skeptisk til behovsprøving

Redd Barna tror færre barn vil vokse opp i fattigdom dersom ekspertutvalget får gjennomslag, men er skeptisk til å behovsprøve barnetrygden.

– Vi er veldig positive til at utvalget foreslår gratis barnehage for alle barn. Det vil føre til at flere barn går i barnehagen. Slik vil barn få like muligheter til å delta på de samme arenaene, både for sosialisering og for å sikre en god start på skolegangen. Dette vil kunne motvirke at fattigdom går i arv, slik vi ser det gjør i dag, sier Janne Raanes, leder for Norgesprogrammet i Redd Barna.

Organisasjonen er imidlertid ikke like glad for forslaget om å målrette barnetrygden mot lavinntektsfamilier.

– Vi er bekymret for at ikke alle barn blir nådd, når barnetrygden nå ikke lenger skal være en universell ordning, sier Raanes. Hun mener det er behov for tiltak også for de eldre barna, som ikke får glede av gratis barnehage og SFO, som utvalget også foreslår å utrede på sikt.

Tommel opp fra Venstre

Venstres programkomité har foreslått å gjøre både barnehagen og SFO gratis og droppe dagens barnetrygd og kontantstøtte. Dette ligger nær forslagene fra utvalget som mandag leverte sin rapport til regjeringen om ytelsene til barnefamilier.

– For Venstre handler gratis barnehage om å bekjempe barnefattigdom og å gi flere barn en best mulig start på livet og på videre skolegang og utdanning. Det fortjener barna uansett hvordan står til med foreldrenes økonomi, sier Guri Melby, som er nestleder i programkomiteen.

KrF misfornøyd

Regjeringens andre samarbeidsparti, KrF, er tilsvarende misfornøyd med forslagene.

– Det er et svært dårlig forslag å behovsprøve barnetrygden. Dette rammer helt vanlige familier. For KrF er det også helt uaktuelt å frata barnefamilien valgfriheten gjennom å fjerne kontantstøtten, sier Geir Jørgen Bekkevold, som likevel er glad for at utvalget vil løfte lavinntektsfamilier.

Han lover kamp for bevare kontantstøtten.

– Jeg registrerer at det snart er bare KrF som vil ivareta barnefamilienes valgfrihet. Kontantstøtten er til for at foreldre skal ha mulighet til å velge litt mer tid sammen med ettåringen sin, sier han.

Sp: – Uaktuelt

Også i Senterpartiet blir utvalgets forslag dårlig mottatt.

– Det er fullstendig uaktuelt å gå inn på en sånn linje, sier Kjersti Toppe.

Partiet vil beholde kontantstøtten og universell barnetrygd, og Toppe sier det er uaktuelt å bytte barnetrygd med gratis eller billigere barnehage.

– Vi vil at barnetrygden skal være en universell ordning. Dersom det blir en ordning for de aller fattigste, vil det miste den utjevnende effekten, sier hun. Partiet ønsker i stedet å styrke barnetrygden.

Kontantstøtten er viktig for å gi fleksibilitet for de familiene som synes det er for tidlig å sende barna i barnehage når de er ett år, mener Toppe.

SV: Kritisk

Også SV er kritisk til omfordeling fra barnetrygd til barnehage.

– Barnetrygden er den beste måten å utjevne forskjeller på, derfor vil vi ta kampen for barnetrygden. Dette forslaget skal vi stoppe, sier partileder Audun Lysbakken.

Han kaller forslaget et bestillingsverk fra regjeringen, som «legger opp til å ta penger fra barnefamilier» samtidig som «den økonomiske eliten» får skattekutt.

Lysbakken ser likevel noen forslag som gode. Spesielt å øke minsteytelsene for foreldrepenger. Gratis barnehage og fjerning av kontantstøtte faller i god jord.

– Men det er altså familiene med barn i skolealder som må betale for dette, og konsekvensene er økte forskjeller, sier Lysbakken.

Anbefalinger om støtten til barnefamiliene

Flertallet går inn for at barnetrygden behovsprøves slik at det kommer lavinntektsfamilier til gode. Trygden skal stige i takt med prisutviklingen. Et mindretall ønsker fortsatt barnetrygd til alle og at satsene økes, men vil skattlegge ytelsen.

Mor og far får rett til 20 uker foreldrepermisjon hver, i tillegg til 9 ukers barselpermisjon til mor. Dette blir en individuell rettighet og ikke avhengig av at mor går ut i arbeid eller utdanning (aktivitetsplikt).

Foreldre som ikke har opptjent rett til foreldrepenger (foreldrepermisjon), tilkjennes en løpende minsteytelse på to ganger grunnbeløpet. Engangsstønaden ved fødsel og adopsjon avvikles.

Kontantstøtten avvikles.

Barnehagen blir gratis for alle, og det skal være opptak hvert kvartal.

Sterkt subsidiert eller gratis SFO vurderes innført på sikt. Innholdet i SFO-tilbudet utredes.

Stønader til enslig mor eller far avvikles, inkludert stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad og tilskudd til flytting.

Ordningen med bidragsforskudd (som gis når den ene forelderen ikke betaler barnebidrag) opprettholdes. Utvalget anbefaler å utrede en oppjustering.

Lånekassens stipender til studenter med barn avvikles.

Barnetilleggene i trygdeytelsene beholdes, men bør standardiseres.

Bostøtteordningen i Husbanken utredes, med tanke på at flere barnefamilier med lav inntekt skal få nytte av den.

Skattefordeler for foreldre avvikles.

(Kilde: NOU 2017:6)

06.03.2017
15:35
26.04.2017 16:46

Anbefalinger om støtten til barnefamiliene

Flertallet går inn for at barnetrygden behovsprøves slik at det kommer lavinntektsfamilier til gode. Trygden skal stige i takt med prisutviklingen. Et mindretall ønsker fortsatt barnetrygd til alle og at satsene økes, men vil skattlegge ytelsen.

Mor og far får rett til 20 uker foreldrepermisjon hver, i tillegg til 9 ukers barselpermisjon til mor. Dette blir en individuell rettighet og ikke avhengig av at mor går ut i arbeid eller utdanning (aktivitetsplikt).

Foreldre som ikke har opptjent rett til foreldrepenger (foreldrepermisjon), tilkjennes en løpende minsteytelse på to ganger grunnbeløpet. Engangsstønaden ved fødsel og adopsjon avvikles.

Kontantstøtten avvikles.

Barnehagen blir gratis for alle, og det skal være opptak hvert kvartal.

Sterkt subsidiert eller gratis SFO vurderes innført på sikt. Innholdet i SFO-tilbudet utredes.

Stønader til enslig mor eller far avvikles, inkludert stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad og tilskudd til flytting.

Ordningen med bidragsforskudd (som gis når den ene forelderen ikke betaler barnebidrag) opprettholdes. Utvalget anbefaler å utrede en oppjustering.

Lånekassens stipender til studenter med barn avvikles.

Barnetilleggene i trygdeytelsene beholdes, men bør standardiseres.

Bostøtteordningen i Husbanken utredes, med tanke på at flere barnefamilier med lav inntekt skal få nytte av den.

Skattefordeler for foreldre avvikles.

(Kilde: NOU 2017:6)

Mest lest