Ellen Galaasen er skuffet over at regjeringen kutter i planlagte tiltak for å styrke kompetansen i barnevernet.

Ellen Galaasen er skuffet over at regjeringen kutter i planlagte tiltak for å styrke kompetansen i barnevernet.

Ylva Seiff Berge

Galaasen refser regjeringen for talltriksing i barnevernet

Regjeringen kutter 21.5 millioner kroner i tiltak for å øke kompetansen til ansatte som jobber med utsatte barn og unge.
13.11.2013
14:33
27.08.2015 20:01

vibeke.liane@lomedia.no

– Dette er et tilbakeskritt i kompetansesatsingen for barnevernfeltet som den forrige ministeren, Inga Marte Thorkildsen satte i gang, sier Ellen Galaasen i FOs arbeidsutvalg.

Salderer med barnevernpedagogene

Nedprioriteringen av utdanningen til barnevernpedagogene kommer fram i Kunnskapsdepartementets budsjett.

Der den rødgrønne regjeringen hadde hevet utdanningen fra kategori F til kategori E i finansieringssystemet for universiteter og høgskoler fra 2014. For 2014 utgjør det 12.5 millioner kroner. Galaasen mener dette kommer til å utgjøre en innsparing på over 50 millioner kroner i 2017, når alle barnevernpedagog-studentene ville ha blitt undervist etter kvaliteten på E-kategorien, slik studentene innen vernepleie, sykepleiere og førskolelærere blir.

– Alvorlig for kompetansen

Galaasen mener en oppgradering av finansieringen fra kategori F til kategori E ville ha gitt høgskolene mulighet til å gi studentene bedre kvalitet i praksisstudiene, bedre ferdighets- og kommunikasjonstrening og tettere oppfølging av den enkelte student.

– Det er svært alvorlig at regjeringen stanser en langsiktig og gjennomtenkt kompetansebygging av barnevernpedagogutdanningene. Barnevernpedagogene og sosionomene er lavest finansiert av alle velferdsprofesjonene, sier Galaasen.

Kutter samtalekunnskap

På budsjettet til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er det kuttet 5,5 millioner i opplæringen i å snakke med barn i krise. Regjeringen sparer videre 3,5 millioner kroner ved å droppe omfangsundersøkelsen om vold mot barn.

– Den rødgrønne regjeringen hadde en tverrdepartemental satsing på barn som er utsatt for vold og overgrep. Etter FOs vurdering reduseres denne satsingen når tiltakene for kunnskap og kompetanse kuttes, framholder Galaasen.

Prioriterer barnas skolegang

Statssekretær Maria Hoff Aanes i BLD svarer Fontene gjennom en mail at det reverserte forslaget er på 18 millioner kroner, noe som er knyttet til finansieringskategorien for utdanningen og oppæring i samtaler med barn.

Hun retter oppmerksomheten mot bevilgningen på 10 millioner kroner i tiltak for å gi barn i barnevernet bedre tilpasset skolegang.

«Mange barn i barnevernet gis ikke de samme utviklingsmulighetene som andre barn. Barnevernet og skolen har ikke hatt nok kontakt. Mens skolen har vært opptatt av faglige prestasjoner, har barnevernet vært opptatt av å yte omsorg. Det har ikke i tilstrekkelig grad vært en prioritert oppgave å gi barn i barnevernet en god nok utdanningssituasjon. Målet er å styrke samarbeidet mellom skole og barnevern slik at flere barn i barnevernet fullfører sin skolegang. Dette er på høy tid, og en viktig satsing for Regjeringen,» skriver statssekretær Maria Hoff Aanes (FrP).

Skjerper tilsynet

Statssekretæren skriver videre at regjeringen har foreslått å øke budsjettet med 15 millioner kroner for å erstatte dagens tilsynsførerordning med et mer profesjonalisert og tydelig kommunalt tilsynsansvar.

«For å ivareta barnas rettsikkerhet og trygghet på best mulig måte, er det svært viktig med god, trygg og profesjonell oppfølging og regelmessig tilsyn,» skrives det.

Det nye tilsynet skal fungere fra 15. juli neste år.

«Regjeringen har dermed foreslått 25 millioner kroner til «nye» tiltak i Tilleggsproposisjonen for 2014-budsjettet. Dette er 7 millioner mer enn det som ligger i Prop.1S,» avslutter Aanes.

– Bra, men ikke nok

– Det er flott at regjeringen setter inn disse tiltakene, setter fortgang i arbeidet med å sikre at fosterbarn følges opp og barnevernsbarn får et godt skoletilbud. Men når de kutter i satsingen på utdanning og kompetanse ender det med et minus i barnevernsatsingen totalt sett, sier Galaasen.

– Virkelighetsforfalsking

SVs Karin Andersen karakteriserer barneministerens påstand om at regjeringen foretar en kraftig styrking av barnevernet som en forfalsking av virkeligheten.

– SV støtter de nye tiltakene til regjeringen, men kuttene på andre deler av barnevernsatsingen som, den forrige regjeringen la inn er stygge og går løs på det som skal øke kvaliteten i barnevernet framover, sier Andersen.

Hun mener kuttet i utdanning og kompetanseheving for de som skal jobbe i barnevernet er ille.

– SV og den rødgrønne regjeringen startet arbeidet med et opplæringsprogram for ulike faggrupper som skal lære å snakke med barn i krise. Det er helet nødvendig, og det kuttet Horne.

– Dette er et tilbakeskritt i kompetansesatsingen for barnevernfeltet som den forrige ministeren, Inga Marte Thorkildsen satte i gang, Ellen Galaasen i FOs arbeidsutvalg.

Bekymret for asylbarna

Andersen mener kuttet av 100 millioner kroner i budsjettet for enslige mindreårige asylsøkere er spesielt ille.

– Bevilgningene til den gruppen er liten nok fra før, og der kutter de for å finansiere skattelette for de rikeste i landet.

Andersen vil følge opp saken i Stortinget.

FOs forbundsleder Mimmi Kvisvik har sendt et åpent brev til regjeringen hvor hun imøtegår Hornes påstander om styrkingen av barnevernet.

13.11.2013
14:33
27.08.2015 20:01