JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
MATTETIME: Tellekorpset hadde nok å hgjøre under FO-kongressen i Trondheim i 2010. I år blir det avstemning på ipad.

MATTETIME: Tellekorpset hadde nok å hgjøre under FO-kongressen i Trondheim i 2010. I år blir det avstemning på ipad.

Eirik Dahl Viggen

FO-kongressen på 1-2-3

Delegater og gjester benker seg på Gardermoen til FOs sjette kongress. Men hva skal de egentlig gjøre der?
17.03.2015
16:08
27.08.2015 20:01

solfrid.rod@lomedia.no

Onsdag kl. 14.00 går startskuddet. Med forbundsleders velkomst, kulturinnslag og hilsningstaler, som seg hør og bør. Snart blir det mer alvor.

Kongressens store stridssak er vedtektsendringer. Det kan høres tørt og kjedelig ut, men handler om FOs profil og fortsatte eksistens, om vi skal tro debattanter på begge sider.

Fontenes debattseksjon finner du en rekke meningsytringer om framtidig organisering.

Bakgrunn

Sakens kjerne er spørsmålet om hvor selvstendige seksjonene, altså profesjonene, i FO skal være.

Litt bakgrunn: FO er slått sammen av tre selvstendige profesjonsforbund, og er både profesjonsforbund og fagforening. Som fagforening jobber FO for fellesinteressene til alle medlemmene. Som profesjonsforbund skal FO ivareta interesser som både er felles for alle tre og særskilt for hver enkelt profesjon. Da oppstår spørsmål om hvem som skal bestemme hva forbundet skal mene i profesjonsspørsmål. Når kan hver enkelt seksjon fatte beslutninger om sin egen profesjon? Hvilke beslutninger skal fattes i landsstyret eller på kongressen?

Sterke krefter i FO jobber for en mer enhetlig organisasjon der all politikk er forankret i landsstyret. På motsatt fløy står de som vil ha sterke, uavhengige profesjoner. På et vis kan man si at dette er en konflikt som har ligget latent i FO siden de tre forbundene ble til ett i 1993.

Steile fronter

Siden kongressen i 2010 har det pågått en organisasjonsdebatt i FO. 13 av FOs 19 avdelinger har sendt inn forslag som på ulike måter gir seksjonsrådene mindre makt. Mens seksjonsrådene i dag velges på kongressen, går disse forslagene ut på å legge dem under landsstyret som rådgivende utvalg.

De 13 avdelingene mener dette er et nødvendig grep for å få en ryddigere organisasjonsstruktur og en mer enhetlig organisasjon. Et flertall i landsstyret støtter endringene, mens et mindretall mener endringene vil svekke FO som profesjonsforbund.

Enkelte går så langt som til å si at uten selvstendige seksjonsråd kan man like gjerne legge ned FO og melde seg inn i Fagforbundet.

Endring av FOs vedtekter krever to tredjedels flertall.

Les også: Høgskoleansatte: – FO er på kollisjonskurs med virkeligheten

Hvem skal lede FO?

Det har vært stor gjennomtrekk i forbundsledelsen siden forrige FO-kongress. Forbundsleder Rigmor Hogstad og arbeidsutvalgsmedlemmene Cato B. Ellingsen og Anna-Sabina Soggiu, alle valgt i 2010, har trukket seg.

Geir Johannessen og Lars Semmerud, som overtok henholdsvis vernepleier- og sosionomseksjonen, stiller ikke til gjenvalg. Den eneste som fortsatt sitter i det vervet hun ble valgt til på forrige kongress, er Ellen Galaasen. Hun er vraket av valgkomiteen, noe som har skapt voldsom debatt i organisasjonen.

Les også: Sterke reaksjoner på lederkabalen

Les også: Sosionom-veteran hardt ut mot Kvisvik

Komiteen innstiller på at Mimmi Kvisvik og Tone Faugli fortsetter som leder og nestleder. Som AU-medlem og leder for vernepleierseksjonen innstiller de på Marianne Solberg Johnsen.

Irmelin Sangolt Tjelflaat er komiteens kandidat til å erstatte Ellen Galaasen.

Les også: Fem kvinner på topp i FO

Les også: Kvisvik klar for fire nye

Verktøy mot privatisering

Privatisering er den politiske satsningen på årets kongress. Ida Søraune Wangberg fra Manifest har laget en pamflett som FO mener blir et viktig verktøy for tillitsvalgte. Hun kommer og presenterer den på åpningsdagen.

Videre skal årets kongress vedta en profesjonsstrategi, revidere FOs yrkesetiske retningslinjer og legge en plan for å rekruttere og beholde medlemmer.

FO ut av LO?

Tilhørigheten til LO er en gjenganger på FOs kongresser. Denne gangen er det FO Hedmark som vil ha utredet om forbundet kanskje kunne få bedre drahjelp i andre hovedsammenslutninger.

«FO skal utrede fordeler og ulemper med å være i LO framfor andre sammenslutninger», heter det i forslaget fra FO Hedmark.

I begrunnelsen viser avdelingen til flere forhold: De tette båndene mellom LO og Arbeiderpartiet oppleves som problematiske. Mange tillitsvalgte irriterer seg over at Fagforbundet hanker inn medlemmer som FO mener hører hjemme hos dem. Og i faglige spørsmål opplever mange tillitsvalgte lokalt at de samarbeider mer og bedre med sykepleierforbundet, psykologforeningen og andre utenfor LO. Videre er det viktig å sende et signal til LO om at de ikke kan ta FO for gitt, mener FO Hedmark.

Arbeidsutvalget innstilte på å avvise forslaget, og viste til at en slik utredning ble gjort i 2002. En innstilling landsstyret sender videre til kongressen.

– Det har rent mye vann i havet siden den gang. Vi har helt klart noen utfordringer i LO, sier Olav Neerland, leder i FO Hedmark.

Færre eller flere utvalg?

Landsstyret anbefaler kongressen å legge ned flere av FOs rådgivende utvalg. Fra organisasjonen kommer en rekke forslag om nye utvalg.

Flere avdelinger foreslår å opprette et seniorpolitisk utvalg. Blant dem FO Troms, som begrunner det slik: «Viktig at FO får bedre fokus og jobber mer målretta mot de seniorer vi har i organisasjonen. FO har hatt lite direkte fokus på denne gruppa. (...) Vi frykter de konsekvenser den blåblå regjeringen på sikt kan få for seniorpolitikk, pensjon o.l.»

FO Oppland vil oppgradere FOs mannsgruppe til et rådgivende utvalg.

FO Østfold vil omdøpe kvinnepolitisk utvalg til likestillingspolitisk utvalg. Å oppnå likestilling er et felles anliggende for kvinner og menn, heter det i begrunnelsen.

FOs siste kongress?

Flere avdelinger har foreslått å erstatte kongress med landsmøte, slik det er vanlig i andre forbund. Et tilsvarende forslag ble nedstemt på forrige kongress.

FO Aust-Agder vil at forbundets navn endres til noe som er mer beskrivende for yrkesgruppene. "Vi har ikke noe konkret forslag. Men følgende navn ble brakt fram under debatten: Sosialprofesjonsforbundet. Sosialarbeiderforbundet. Helse- og sosialafaglig forbund», heter det i forslaget, som er avvist av landsstyret.

Ellers fra forslagsbunken

FO Hedmark vil stille nye krav til valgkomiteen: «Valgkomiteen skal etterstrebe og innstille to eller flere kandidater til forbundsleder. Aktuelle kandidater presenteres av valgkomiteen og seg selv på kongressen der valget foretas. (...) Hovedargumentet er å styrke demokratisk praksis. Dette er med på å skape en åpen kultur og gir muligheter for FOs høyeste organ til å reelt gjøre et kvalifisert valg. Endringen kan bidra til å sikre en bred og dynamisk debatt i organisasjonen før en slik viktig beslutning treffes.»

FO Sogn og Fjordane vil ha kongressen med på å stille strengere krav til kompetansne i Nav: «FO krever at minst 60 % av ansatte i Nav skal ha treårig sosialfaglig høgskoleutdanning», foreslår de.

Nabofylket er urolige for nye farer: «FO Møre og Romsdal ser med bekymring på det faktum at våre medlemmer i stadig aukande grad opplever offentliggjering/uthenging i sosiale media som fylgje av arbeidet dei gjer i tenesta for velferdsstaten. Me ber landsstyret syte for at problemstillinga vert sett på dagsorden i kongressen.»

FO-kongressen

Er FOs øverste organ.

Velger ledelse og bestemmer forbundets politikk og utvikling.

Avholdes hvert fjerde år. På kongressen i 2010 ble det imidlertid bestemt å avvike fra dette for å unngå en syklus der kongressen alltid falt på år med hovedtariffoppgjør.

Årets kongress er historiens sjette FO-kongress, og den første heldigitale. Delegatene får sakspapirene på iPad og stemmer elektronisk.

Finner sted på Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen fra 18. til 22. mars.

157 delegater er valgt av FOs 19 avdelinger, etter en fordelingsnøkkel på bakgrunn av medlemstallet 1. september 2014.

I tillegg kommer landsstyrets medlemmer, 12 studentdelegater og en delegat fra velferdsarbeiderutvalget.

De tre seksjonsrådenes medlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Det samme har ansattes representant i landsstyret og FO-studentenes andre representant til landsstyret.

Ledere for kongressvalgte komiteer, utvalg og råd, samt ledere av faggruppene, har talerett.

Vedtar prinsipprogram og vedtekter, legger økonomiske føringer for neste kongressperiode, fastsetter kontingent og behandler alle forslagene fra organisasjonsleddene.

Velger arbeidsutvalg, landsstyre, råd og utvalg.

Vedtar politiske uttalelser som staker ut kursen for de neste fire årene.

Årets kongress skal vedta en profesjonsstrategi, revidere FOs yrkesetiske retningslinjer og legge en plan for å rekruttere og bevare medlemmer.

Har et budsjett på omlag 7,5 millioner kroner.

17.03.2015
16:08
27.08.2015 20:01

FO-kongressen

Er FOs øverste organ.

Velger ledelse og bestemmer forbundets politikk og utvikling.

Avholdes hvert fjerde år. På kongressen i 2010 ble det imidlertid bestemt å avvike fra dette for å unngå en syklus der kongressen alltid falt på år med hovedtariffoppgjør.

Årets kongress er historiens sjette FO-kongress, og den første heldigitale. Delegatene får sakspapirene på iPad og stemmer elektronisk.

Finner sted på Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen fra 18. til 22. mars.

157 delegater er valgt av FOs 19 avdelinger, etter en fordelingsnøkkel på bakgrunn av medlemstallet 1. september 2014.

I tillegg kommer landsstyrets medlemmer, 12 studentdelegater og en delegat fra velferdsarbeiderutvalget.

De tre seksjonsrådenes medlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Det samme har ansattes representant i landsstyret og FO-studentenes andre representant til landsstyret.

Ledere for kongressvalgte komiteer, utvalg og råd, samt ledere av faggruppene, har talerett.

Vedtar prinsipprogram og vedtekter, legger økonomiske føringer for neste kongressperiode, fastsetter kontingent og behandler alle forslagene fra organisasjonsleddene.

Velger arbeidsutvalg, landsstyre, råd og utvalg.

Vedtar politiske uttalelser som staker ut kursen for de neste fire årene.

Årets kongress skal vedta en profesjonsstrategi, revidere FOs yrkesetiske retningslinjer og legge en plan for å rekruttere og bevare medlemmer.

Har et budsjett på omlag 7,5 millioner kroner.