MANGE SENE KVELDER: Medleverturnus gir ifølge selskapene færre avbrudd og overganger. Dermed, mener de, er det til beste for barna og ungdommene de skal hjelpe. Langturnus framheves også av tidligere barnevernsbarn som positivt for barn og unge i institusjon.

MANGE SENE KVELDER: Medleverturnus gir ifølge selskapene færre avbrudd og overganger. Dermed, mener de, er det til beste for barna og ungdommene de skal hjelpe. Langturnus framheves også av tidligere barnevernsbarn som positivt for barn og unge i institusjon.

colurbox.com

Boliger for asylbarn får utvidet arbeidstid

Lovverket endres for å passe med arbeidstiden i private institusjoner. FO-tillitsvalgt Jan Aarskog raser.
07.04.2016
16:22
11.04.2016 10:06

edv@lomedia.no

– Her kom regjeringen selskapene til unnsetning, sier virksomhetstillitsvalgt for FO i statens barnevernetat, Bufetat, Jan Aarskog, til Fontene.no

Arbeidsdepartementet tilpasset denne uken lovverket til en praksis som private velferdsselskaper har drevet en tid allerede: De har brukt utvidet arbeidstid, såkalt medleverturnus, i boliger for enslige mindreårige asylsøkere.

De ansatte får kompensert i form av et fast tillegg per år. Men dette er på langt nær nok til å kompensere for arbeid på natt og helg, mener FO.

Ifølge Jan Aarskog legger de private arbeidstidsordningene press på de ansatte og forhandlingsklimaet i offentlig sektor.

Les mer: – Ulovlig arbeidstid i asylbarnevernet (fontene.no 19.2.2016)

– Grovt og udemokratisk

– Tidligere minister Robert Eriksson sa at regjeringen ville slå hardt ned på arbeidslivskriminalitet. Nå viser det seg at når fagforeningene og tillitsvalgte avdekker til dels grove overtramp, så endrer regjeringen lov og forskrifter slik at arbeidsgiverne går fri. Det er en skam, sier Aarskog til Fontene.

SINT: Regjeringen gjør knefall for private velferdsselskaper og legger press på arbeidstidsordningene i offentlig sektor, mener virksomhetstillitsvalgt for FO i Bufetat, Jan Aarskog.

SINT: Regjeringen gjør knefall for private velferdsselskaper og legger press på arbeidstidsordningene i offentlig sektor, mener virksomhetstillitsvalgt for FO i Bufetat, Jan Aarskog.

Eirik Dahl Viggen

Aarskog anser det som et resultat av at de tillitsvalgte i Bufetat i februar varslet inn flere selskaper til Arbeidstilsynet på grunn av langturnus som etter FOs syn ikke er omfattet av loven.

Han krever at en ny regjering i 2017 fjerner forskriften i sin helhet.

– Jeg reagerer veldig på at denne endringen ikke har vært på høring. Arbeidstidslovutvalget sitt forslag, der også denne endringen er nevnt som en mulighet, har høringsfrist i juli i år. Likevel banker regjeringen dette gjennom nå. Det er etter vårt syn svært udemokratisk.

Unntar private fra arbeidsmiljøloven

Den såkalte medleverforskriften åpner for å unnta arbeidsplasser fra arbeidsmiljølovens regler for lovlig arbeidstid. Arbeidsgiver står dermed fritt til å pålegge de ansatte lengre arbeidsperioder.

Medleverordningen ble i sin tid innført i ruskollektivene og i institusjoner for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Det er i dag den vanligste arbeidstidsordningen i private barnevernsinstitusjoner.

Tillitsvalgte har tidligere kritisert arbeidsgiver for å drive på grensa til det lovlige når turnusordningen ble brukt også i institusjoner for barn og unge uten rus- eller atferdsproblemer.

– Her har de gjort noe ulovlig ved å bruke medleverforskriften overfor enslige mindreårige. Forskriften tøyes og tøyes til å omfatte flere arbeidstakere, uttalte avtroppende hovedtillitsvalgt i Aberia Ung AS, Rune Aadalen, til fontene.no 24. februar.

Nå er det altså fullt lovlig.

Aleris: Langturnus er en forutsetning for god omsorg

Aleris Ungplan & BOI, Norges største private aktør innen barneverninstitusjoner, mener at ulike varianter av langturnus er en forutsetning for at vi skal få gode helse-, omsorgs- og trygghetstjenester i Norge.

– FO prøver å gjøre langturnus til noe verre innenfor privat barnevern. FO bør heller benytte sine ressurser og sin kampvilje til å fokusere på tjenestene de enslige mindreårige asylsøkerne får, uttalte administrerende direktør Erik Sandøy til Fontene i februar.

Han karakteriserte Aarskogs utspill om sosial dumping som grunnløst.

Regnestykket viser tapt inntekt for privat ansatte

Ansatte i private institusjoner drevet med langturnus tilbringer flere døgn på jobb per år enn det som er vanlig i statens institusjoner. Regnestykket er enkelt. Tall i fet skrift viser døgn på jobb, tynn skrift er fridøgn:

• Statens langturnus: 2-7, 2-7, 3-7

• Privates langturnus: 3-7, 4-7

Ansatte i private institusjoner skal dermed være på jobben 28 døgn mer enn sine kolleger i statens institusjoner. Fagforeningene, inkludert FO, kritiserer de private arbeidsgiverne for ikke å kompensere de ansatte godt nok for merarbeidet.

Hva er medleverturnus?

Hvor: Arbeidstidsordning brukt i private selskaper og stiftelser som tilbyr institusjonsplasser for atferdsungdom eller rusavhengige.

Lovlig: De ansatte er på institusjonen flere døgn enn det arbeidsmiljøloven tillater. Er likevel tillatt takket være en midlertidig forskrift iverksatt under Bondevik-regjeringen, men som regel dersom institusjonen er opprettet for brukere med rus/psykiatri og/eller alvorlige atferdsproblemer.

Hvorfor: Ble opprettet for å imøtekomme de tradisjonelle ruskollektivene. De ansatte ble beboere selv. De levde sammen med brukerne i et terapeutisk arbeidsfellesskap. Mange ansatte hadde med seg sin egen familie inn i kollektivet. Stortinget åpnet for at også institusjoner for ungdom med tunge atferdsproblemer eller psykiatriske diagnoser kunne bemannes med medleverturnus.

Kritikk: Har lenge blitt kritisert av FO, som mener mange private selskaper bevisst bruker ordningen for å senke lønnskostnadene. Gjør ifølge FO at bedriften får mer arbeidstid ut av hver ansatt, uten å kompensere tilstrekkelig med økt lønn.

Støtte: Gir ifølge selskapene færre avbrudd og overganger. Dermed, mener de, er det til beste for barna og ungdommene de skal hjelpe. Framheves også av barnevernsbarnas organisasjoner som positivt for barn og unge i institusjon.

07.04.2016
16:22
11.04.2016 10:06

Mest lest