Reagerer: Barneombud Anne Lindboe er opptatt av å begrense unødvendig tvangsbruk mot barn i barnevernet og psykisk helsevern.

Reagerer: Barneombud Anne Lindboe er opptatt av å begrense unødvendig tvangsbruk mot barn i barnevernet og psykisk helsevern.

Foto: Marius Hauge / Barneombudet

Barneombudet reagerer på tvangsbruk mot barn

I Barneombudets nye rapport kommer det fram at det har blitt brukt lovstridig tvang mot barn under 16 år i institusjoner. – Helt hårreisende, sier Landsforeningen for barnevernsbarn.
22.09.2015
16:41
22.09.2015 16:41

eira.lie.jo@lomedia.no

Tirsdag lanserte barneombud Anne Lindboe en ny rapport, hvor barneombudet har gjennomgått tvangsbruken i norsk barnevern og psykisk helsevern. Rapporten viser at det i 2014 ble registrert 570 vedtak om tvang overfor barn mellom 16 og 18 år i en psykisk helseverninstitusjon og 226 vedtak om tvang overfor barn under 16 år i samme type institusjon.

– Denne rapporten viser en stor bruk av unødvendig tvang i barnevernsinstitusjoner og psykisk helsevernsinstitusjoner. Vi har eksempler på barn helt ned i syvårsalderen som har blitt holdt i politigrep, sier Lindboe.

Lovstridig tvangsbruk

For barnevernet finnes det ikke nasjonale tall om tvangsbruk, men fylkesmannen i Oslo og Akerhus kontrollerte til sammen 2381 tvangsprotokoller i 2014, ifølge rapporten. 451 av disse er hjemlet i lovparagrafen om bruk av tvang i alvorlige faresituasjoner, og flere av dissse dreier seg om barn under 10 år.

Psykisk helsevernloven sier at bruk av mekaniske tvangsmidler mot barn under 16 år er forbudt, likevel ble det fattet to vedtak om dette i 2014. Loven presiserer dette som enten bruk av tvangsmidler som hindrer pasientens bevegelsesfrihet, herunder belter eller skadeforebyggende spesialklær, eller som innlåsing bak stengt dør uten personale til stede.

– Omsorgssvikt

Konstituert styreleder i Landsforeningen for barnevernsbarn, Sandrina Elisabeth Sandell, mener lovstridig tvangsbruk overfor mindreårige er fullstendig uakseptabelt.

– Det er helt hårreisende at dette skjer mens staten skal ta seg av barn. Det utøves en omsorgssvikt som man kanskje prøvde å unngå ved å ta barnet ut av familien sin i utgangspunktet. Det er ikke et land som Norge verdig, sier Sandell.

Hun får støtte av barneombud Lindboe.

– I utgangspunktet burde bruk av beltelegging og remmer være unødvendig overfor barn. Det er også ulovlig for barn under 16 år, men i henhold til barnekonvensjonen er man barn fram til flyte 18 år, og med bakgrunn i det ser vi alvorlig også på episodene med slik tvangsbruk for de mellom 16 og 18 år, sier Lindboe.

Trenger lavterskelordning

Lindboe mener det trengs økt kompetanse og flere ressurser innenfor barnevernet, og at det kan være med på å forebygge unødvendig tvangsbruk.

– Mange av barna som utsettes for tvangsbruk har psykiske utfordringer. De trenger hjelp av folk med barnefaglig kompetanse, sier Lindboe.

Hun forklarer dette med at det innenfor psykisk helsevern nærmest er et krav om at man skal ha fagkompetansen på plass, mens det innenfor barnevernsinstitusjoner er krav om at minst 50 prosent skal ha en relevant fagutdanning.

Sandell er særlig opptatt av at det må komme på plass en lavterskel klageordning, hvor barn som har blitt utsatt for tvang kan klage til et uavhengig organ.

– Det må bli enklere for barn og unge å klage på tvangsbruk, sier Sandell.

Hun er også opptatt av å styrke forbyggingen avtvangsbruk. Hun ser for seg flere mulige tiltak.

– Vi vil at alle ansatte i barnevernet må gjennom et obligatorisk kurs om forebygging av tvangsbruk, i tillegg til at det bør bli større fokus på dette allerede i utdanningene, sier Sandell.

Hever kompetansen

Direktør i Barne, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir), Mari Trommald mener det er viktig at denne typen problemstillinger trekkes fram i lyset.

– Vi synes det er bra at Barneombudet har kommet med denne rapporten, og at rapporten understreker viktigheten av å forbygge bruk av tvang. I liket med Barneombudet er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet opptatt av å forebygge bruk av tvang i barneverninstitusjoner, og at nødvendig tvang utføres i samsvar med regelverket, sier Trommald.

Mari Trommald

Mari Trommald

Eirik Dahl Viggen

Hun påpeker at Bufdir allerede har flere tiltak på gang, for å forhindre unødvnedig tvangsbruk i barnevern og psykisk helsevern.

– Vi har flere tiltak for å forbygge bruk av tvang i barnevernet. Blant annet er det iverksatt og tilbys flere kompetansehevende programmer i Bufetat rettet mot barneverninstitusjoner og fosterhjemtjenester, mange i et samarbeid med kunnskaps- og kompetansesentre innen psykisk helse og barnevern, som: Handlekraft, traumesensitivt barnevern, helhetlig støttesystem og målstyrt miljøterapi, forklarer hun i en epost.

I tillegg vil Bufdir utvikle faglige retningslinjer om helseansvarlige i barnevernsinstitusjoner, og jobber i dag med å utvikle en kunnskapsbasert, faglig anbefaling for arbeidet med trygghet og sikkerhet ved statlige barneverninstitusjoner. Ifølge Bufdir vil et førsteutkast foreligge i oktober 2015.

– Siste utvei

Barneminister Solveig Horne sier i en kommentar til NTB at departementet jobber med å revidere flere forskrifter for barnevernsinstitusjoner.

– Bruk av tvang skal alltid være siste utvei, men kan noen ganger være nødvendig for å beskytte barnet. Ansatte på barnevernsinstitusjoner skal bruke faglige metoder i sitt arbeid, slik at de så langt som mulig unngår tvang, sier hun.

22.09.2015
16:41
22.09.2015 16:41

Mest lest