Positive til lovfesting

FO er fornøyde med at det nå kan bli krisesentre i hele landet. Barne- og likestilingsdepartementet har sendt på høring et forslag som betyr lovfesting av krisesentrene.
04.11.2008
10:18
16.12.2013 07:28

Myndighetene bør legge opp til et best mulig tilbud i lokalmiljøene, mener FO. Første nestleder Siv Karin Kjøllmoen, som leder FOs kvinnepolitiske utvalg, sier at det må stilles klare krav om kompetanse til krisesentrene. FO ønsker at krisesentrene skal ha sosialfaglig kompetanse.

– De kvinnene som kommer til krisesentrene i dag har andre problemer enn de som kom på 70- og 80-tallet. Mange har minoritetsetnisk bakgrunn, og mange har store traumer som ikke nødvendigvis bare er knyttet til vold i hjemmet. Det krever høyere kompetanse hos hjelperne, sier Siv Karin Kjøllmoen. Sosialarbeidere kjenner også andre deler av hjelpeapparatet, og de kan lose kvinnene videre til andre tilbud, understreker Kjøllmoen.

Bør ha meldeplikt

Barne- og likestillingsminister sier at hun er spesielt opptatt av at barna som kommer til krisesentrene skal få det bedre. FO mener at også barna på krisesentrene trenger å møte kvalifisert personale som kan se dem uavhengig av mor, og påpeker at krisesentrene må ha meldeplikt til barnevernet, slik at barnevernet kan sette inn tiltak tidligst mulig.

I høringsnotatet som er sendt ut, foreslår departementet at kommunene skal forpliktes til å tilby krisesenter til alle, eventuelt i interkommunale samarbeid. Lovfestingen skal bidra til bedre kvalitet på krisesentrene. Krisesentrene skal fortsatt være et lavterskel tilbud. De skal ha døgnåpen telefonvakt og tilby overnatting for de som trenger det.

Politiattest

Departementet ber om innspill på krav til fysisk sikring og kompetanse. De foreslår dessuten at det skal stilles krav om politiattest for personale på krisesentrene. Departementet anslår at forslaget vil koste ca. 45 millioner i økte årlige driftsutgifter pluss en engangsinvestering på ca. 18 millioner kroner. De vil overføre midlene til kommunene gjennom rammetilskuddet.

Fristen for høringen er 15. januar.

04.11.2008
10:18
16.12.2013 07:28