JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Bruk oss!

Den sosialfaglige kompetansen må styrkes og utnyttes bedre. Det er FOs hovedbudskap i dagens høring i Helse- og omsorgskomiteen. Særlig bekymret er forbundet for tjenestene til utviklingshemmede.
31.10.2008
10:04
16.12.2013 07:25

solfrid.rod@lomedia.no

FO ønsker en sektorovergripende og helhetlig plan for å styrke tjenestetilbudet og rettssikkerheten for utviklingshemmede. Planen må omfatte bolig, arbeid, økonomi og fritid, og det må settes av midler i budsjettet for 2009, mener FO.

Trenger flere vernepleiere

Kompetansen i tjenestene må styrkes, fastslår FO og ber om flere studieplasser på vernepleierutdanningen.

Bare mellom 10 og 15 prosent av ansatte i boliger for utviklingshemmede er vernepleiere. I tillegg er det økende etterspørsel etter vernepleiere på andre områder, som på rusfeltet, i eldreomsorgen, i barnevernet og i psykisk helsevern.

FO ønsker at det blir opprettet en klinisk master rettet mot arbeid med utviklingshemmede og vil også ha flere sosionomer inn i arbeidet med å kartlegge tjenester og fatte vedtak.

Det må sikres at individuelle behov blir kartlagt på faglig og etisk forsvarlig måte, og økonomiske avveininger må ikke overskygge de individuelle behovene, skriver FO i sitt notat til komiteen.

Helhetlig behandling

Både somatiske og psykiatriske helsetjenester trenger sosialfaglig kompetanse, fastslår FO.

Helse- og omsorgskomiteen blir minnet om at sosialfaglig personell i somatiske sykehus er avgjørende for helhetlig behandling av pasienten. Særlig gjelder dette syke eldre, pasienter med kroniske tilstander og personer som trenger habilitering og rehabilitering.

Tilbudet til familier med funksjonshemmede barn nevnes spesielt. "FO foreslår at alle somatiske sykehus ansetter barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere som har ansvar for oppfølging av familier som venter eller får barn med funksjonshemming. Disse skal bistå familien med psykososiale problemstillinger, informasjon om funksjonshemming, samt være familiens støtteperson i velferdsjungelen”, heter det i notatet til komiteen.

Ubrukt kompetanse

Opptrappingsplanen for psykiske helsetjenester har gitt resultater, men fortsatt er det udekkede behov, påpeker FO. En del kommuner sliter med å øke kapasiteten fordi de mangler kvalifiserte fagpersoner. Forbundet minner derfor om at mange sosionomer, barnevernpedagoger og vernepleiere har klinisk godkjenning og kan bidra med viktig sosialfaglig kompetanse i arbeidet med psykisk helse.

”FO mener opptrappingsplanen har manglet fokus på klinisk sosialfaglig personell sitt kompetansebidrag inn i psykisk helsearbeid. En slik satsning vil kunne bidra til økt tilgjengelighet i kommunene for mennesker i behov av psykiske helsetjenester, og målsetting om dette bør synliggjøres gjennom statsbudsjettet for 2009”, skriver FO.

Statens ansvar

FO mener finansieringsmodellene hemmer det faglige arbeidet i det psykiske helsevesenet. Kravene til produksjon gjennom telling av visse typer tiltak strammer inn det profesjonelle handlingsrommet, advarer forbundet.

Også på dette området mener FO det er grunn til å se nærmere på om individuelle behov settes til side av budsjetthensyn. For eksempel hevder regjeringen at behovet for døgnplasser synker fordi det polikliniske tilbudet har blitt bedre. Vet vi sikkert at døgnbehandling av barn og unge er redusert som følge av deres behov, eller skyldes nedgangen stram økonomi og redusert tilgjengelighet? spør FO.

I statsbudsjettet er tidligere øremerkede opptrappingsmidler nå lagt inn i kommunenes rammetilskudd og de regionale helseforetakenes basisbevilgninger. ”Staten må fortsette å påse at kommunene og spesialisthelsetjenesten prioriterer utvikling av gode tjenester i det psykiske helsearbeidet og det psykiske helsevernet”, påminner FO.

31.10.2008
10:04
16.12.2013 07:25