JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Rett tiltak etter individuelle behov

Arbeids- og velferdskontorene får nye verktøy til å nå målet om flere i arbeid og færre på stønad. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen presenterte nye tiltak og endringer i ytelsene fra NAV i dag. Målet er mer fleksibel bruk av virkemidler i arbeids- og velferdsforvaltningen.
03.11.2006
15:28
15.12.2013 23:43

– Tilgangen på tiltak og tjenester er i dag avhengig av om du defineres som ordinær eller yrkeshemmet arbeidssøker. Vi foreslår at tilgangen skal styres av den enkeltes behov, noe som betyr at alle behandles likt og at arbeidsevnevurderingen avgjør hvilken oppfølging du får, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

I dag ligger det begrensninger i tilgang på virkemidler til rådighet ut fra om du er ordinær eller yrkeshemmet arbeidssøker. Med fjerning av betegnelsene vil hovedvirkemidlene, bestående av avklaring av arbeidsevne, arbeidspraksis, opplæring, lønnstilskudd og oppfølging, være tilgjengelig for alle arbeidssøkere.

Velferdskontraktene

Kvalifiseringsprogrammet er tiltaket som har vært kjent som velferdskontrakter. Ordningen er spesielt rettet mot dem som lever av økonomisk sosialhjelp over lengre tid. De vil få rett på en standardisert ytelse, 2G – i overkant av 10 000 kroner i måneden, som ikke skal være behovsprøvd. Rettigheten utløses ved at den enkelte plikter seg å delta i tiltak der målsetningen er å komme ut i jobb.

- For den enkelte betyr forslaget at de får en forutsigbar inntekt i en gitt periode, mot at de følger et konkret helhetlig kvalifiseringsprogram. Målet er å gi personen større trygghet og forutsigbarhet, men først og fremst å bidra til at han eller hun øker sine formelle og uformelle kvalifikasjoner, sier Hanssen. Kvalifiseringsprogrammet skal bestå av arbeidsmarkedstiltak, opplæring, arbeidstrening, motivasjons- og mestringstrening mv., eventuelt i kombinasjon med at det settes av tid til medisinsk behandling og opptrening og egenaktivitet i form av jobbsøking og liknende.

De første NAV-kontorene skal tilby programmet i løpet 2007. Det er satt av 53 millioner kroner i statsbudsjettet for neste år til formålet. Hanssen mener det største problemet ikke er penger.

-Den største utfordringen ligger i å komme opp med nok tiltaksplasser, sier Hanssen

En ny tidsbegrenset inntektssikring

Ordningen skal erstatte rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. - Omleggingen skal bidra til å vri ressursbruken fra stønadsforvaltning til aktive tiltak for og oppfølgingen av den enkelte, sier Hanssen og understreker også i den forbindelse behovet for en systematisk arbeidsevnevurdering.

Han kunne ikke si noe om hvilken tidsbegrensing ytelsen vil ha. Dette kommer regjeringen nærmere tilbake til i lovforslaget om ytelsen. Endringen til én ytelse er planlagt fra 1. januar 2009.

Personer med funksjonsnedsettelse og innvandrere

Regjeringen foreslår særlig tiltak overfor personer med nedsatt funksjonsevne og innvandrere. For personer med nedsatt funksjonsevne omfatter det virkemidler som kan lette overgangen mellom skole og arbeidsliv, kompetanseutvikling rettet mot ansatte i Arbeids- og velferdsetaten og informasjons- og kunnskapsformidling rettet mot arbeidsgivere.

Overfor innvandrere legger regjeringen vekt på tiltak som kan bidra til økt rekruttering til statlig sektor, arbeidsretting av introduksjonsprogrammet og ulike kvalifiseringstiltak. Bruk av kvoter og moderat kvotering vil bli utredet for personer med nedsatt funksjonsevne. Kvotering vil også bli utredet for personer med innvandrerbakgrunn.

Det blir ikke endringer i ytelsene dagpenger ved arbeidsløshet og sykepenger.

03.11.2006
15:28
15.12.2013 23:43