Ulike terskler

Turid Vogt Grinde (red.):Nordisk barnevern. Terskelen for barneverntiltak og beslutningsprosessen ved bruk av tvangNOVA-rapport nr. 18/04
06.09.2005
13:22
15.12.2013 21:11

Hvor vanskelig kan et barn ha det før barnevernet griper inn? Tersklene ser ut til å variere. Danmark har et høyere antall barn i døgninstitusjoner enn andre nordiske land, men samtidig veier hensynet til foreldrene tyngre i vurderingene om et barns plassering og omsorg i Danmark og Island enn i Norge. Her er det hensynet til barna som veier tyngst.

Mellom de nordiske land er det variasjon både i hvilke interesser som vektlegges mest – barnets eller foreldrenes – og i holdningen til tvangsbruk. Dette er tema for denne NOVA-rapporten.Utgangspunktet er et forskningsprosjekt med forgreininger i Danmark, Island og Norge om terskler og beslutningsprosesser i barnevernet. Vigdis Bunkholdt og Turid Vogt Grinde er de norske prosjektlederne.

Saksbehandlere fra barnevernet i de tre landene ble presentert for identiske situasjoner som var aktuelle for barnevernet, såkalte vignetter. Saksbehandlernes gruppedrøftelser viser hvordan ulike faktorer blir vektlagt forskjellig i de ulike landene. Rapporten har nyttig statistikk som belyser bruk av tiltak, og vi får del i saksbehandlernes vurderinger.

Mia

06.09.2005
13:22
15.12.2013 21:11