Farlig arbeidsliv

Vold og trusler fra utenforstående rammer opptil 20 % av europeiske arbeidstakere.
17.02.2011
13:07
14.12.2013 12:48

Avhengig av land, bransje og det enkelte lands metoder for innsamling av statistikk er det en spredning på fra 5 til 20 % av arbeidstakerne som rammes av vold og trusler.

Det viser en EU-studie utført av Det europeiske arbeidsmiljøorganet i Bilbao (EU-OSHA), der også Norge deltar.

Kvinner over EU-snittet

Norge ligger litt under gjennomsnittet i EU når det gjelder andelen arbeidstakere som melder om mobbing og trakassering, men høyere enn EU-gjennomsnittet for kvinner.

LES OGSÅ: Workplace Violence and Harassment: A European Picture

Det er helse og utdanning, offentlig administrasjon og forsvar, transport og kommunikasjon samt hotell og restaurant som ligger på topp i rapportenene, både i EU og Norge.

Norge ligger godt over gjennomsnittet i EU både når det gjelder hvor viktig virksomhetene synes temaet vold og trusler og temaet mobbing og trakassering er.

100.000 arbeidstakere

Ifølge Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse fra 2009 svarer 4 % at de har blitt utsatt for vold på arbeidsplassen siste 12 måneder. Det tilsvarer cirka 100.000 arbeidstakere, ifølge Arbeidstilsynet.

3 % oppgir at de har blitt utsatt for trusler om vold siste 12 måneder.

2 % oppgir at de blir utsatt for plaging eller erting av arbeidskamerater et par ganger i måneden eller mer. Like mange oppgir at de er utsatt for plaging eller erting av overordnet et par ganger eller mer.

3 % oppgir at de er utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller lignende et par ganger i måneden eller mer.

LES OGSÅ: Arbeidstilsynets informasjon om mobbing og trakassering på arbeidsplassen

17.02.2011
13:07
14.12.2013 12:48