- Kriminalomsorgen er vår kjæledegge

1.april blir det slutt på all dublering i fengselsvesenet. I løpet av 2008 skal belegget ned til 93 prosent eller under, lovet justisminister Knut Storberget på årets kriminalpolitiske konferanse som startet på Sundvollen i dag.
13.03.2008
15:24
16.12.2013 04:22

Statsråden varslet også at firemannsrommene på Åna fengsel skal bort løpet av inneværende stortingsperiode. Erstatningsbygg i Oslo fengsel er også noe Storberget gjerne skulle hatt midler til, men her lovet han ingenting.

Sundvolden-konferansen er for lengst blitt et begrep og har vært med på å legge premissene for kriminalpolitiske debatten i de senere årene. Den to dager lange konferansen er et samarbeid mellom Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF), Fellesorganisasjonen (FO) og Landsorganisasjonen i Norge (LO). Årets tema er rehabilitering og straffeforfølging.

Sosial dumping

LO-sekretær Rita Lekang sa i sitt åpningsinnlegg at det er urovekkende og uansvarlig at det ikke finnes noen bemanningsnorm for kriminalomsorgen.

– Redusert bemanning og ufaglærte gir en vanskeligere og mer farlig arbeidssituasjon for den enkelte og gir et dårligere faglig tilbud til de innsatte. Det er en form for sosial dumping når en tar inn ufaglærte i stede for faglærte, sa Lekang.

Må styrke ettervernet

Mellom 60 og 70 prosent av innsatte har et rusproblem, og LO-sekretæren pekte på at de trenger spesiell oppfølging både under og etter soning.

– Tilbakefall etter endt soning er mye større for denne gruppen enn straffedømte uten rusproblemer. For å oppnå et best mulig resultat må vi styrke ettervernet for denne gruppen, sa Rita Lekang.

Hun utfordret også justisministeren på situasjonen for barn av innsatte og ulikheten mellom kvinner og menn også under soningen.

– Kvinnelige innsatte opplever alt for ofte at de ikke får et like godt tilbud som menn, både når det gjelder utdanning, arbeidstrening og andre tilbud. I tillegg blir de oftere utsatt for seksuelt press. Kroppene deres blir brukt som salgsvare for å skaffe rusmidler. Vi må derfor ha et bevisst forhold til hvordan menn og kvinner soner sammen, sa Lekang.

Flere rusmestringsenheter

Storberget lovet lavere belegg i fengslene og bedre samarbeid med forvaltningspartnere. Regjeringen ønsker å styrke friomsorgen ved å satse på samfunnsstraff, prøveløslatelse og tilbakeføringsgaranti. Videre prioriter Storberget styrking av rehabiliteringstiltak, kontrolltiltak og oppretting av flere rusteam og ruskoordinatorer.

– Vi vil legge til rette for oppfølging av friomsorgen og starte et nytt program mot ruspåvirket kjøring. Vi har også etablert tre nye rusmestringsenheter på Ravneberget, i Bodø og Stavanger.

En annen prioritert oppgave er å finne alternative løsninger for innsatte under 18 år.

– Ett barn i fengsel er ett for mye. Vi kan ikke oppnå våre mål i Soria-Moria erklæringen før vi har funnet en løsning for disse, sa han.

Stolt statsråd

Storberget benyttet også anledningen til å gi et politisk regnskap fra de rødgrønne. Han er stolt av ekstra driftsmidler som ble i år ble gitt til regionene, og skrøt av en total budsjettøkning på 1.107.000 kroner til kriminalomsorgen i perioden 2004-2008 og 398 nye fengselsplasser i perioden 2006-2008. Friomsorgen er også styrket, i følge Storberget. 40 millioner er i år satt av til elektronisk kontroll ved bruk av fotlenker.

– Kriminalomsorgen er regjeringens kjæledegge, forsikret Storberget. Etter statsrådens innledning fulgte en kort debatt der statsråden blant annet ble utfordret av flere yrkesgrupper som jobber i og utenfor fengselsvesenet.

13.03.2008
15:24
16.12.2013 04:22