LO-advokat Elisabeth Grannes fører saken for de tre avdelingslederne som har fått nedgradert stillingen sin etter en omorganisering i Lørenskog kommune. Bildet er fra en tidligere rettssak.

LO-advokat Elisabeth Grannes fører saken for de tre avdelingslederne som har fått nedgradert stillingen sin etter en omorganisering i Lørenskog kommune. Bildet er fra en tidligere rettssak.

Håvard Sæbø

Tre tidligere avdelingsledere mistet jobben og saksøkte kommunen – mandag startet rettssaken

De tre FO-medlemmene krever å få tilbake stillingene sine.
21.09.2021
13:11
22.09.2021 10:18

simen@lomedia.no

I starten av januar i år fikk tre tidligere avdelingsledere i Lørenskog kommune brev fra kommunen om at deres stillinger ikke videreføres. De ble i stedet tilbudt underordnede stillinger: to av dem som ledende miljøterapeut og en som rådgiver.

Det skjedde etter at kommunen hadde bestemt seg for å omorganisere bo- og omsorgstjenesten (BOT). 12 avdelinger ble kuttet til fem, og tre av ni avdelingsledere måtte finne noe annet å gjøre. En sluttet frivillig. De fem siste ble tilbudt ny avdelingslederstilling og takket ja.

Krever at oppsigelsene kjennes ugyldig

Mandag møtte de tre saksøkerne arbeidsgiveren i Eidsvoll tingrett. Det er satt av fem dager til rettssaken. Det er mye som skal dokumenteres og mange vitner som skal forklare seg. Saksøkerne krever at oppsigelsene kjennes ugyldige og at de får erstatning for tort og svie. Dersom retten kommer fram til at stillingene er nye, krever saksøkerne at stillingene lyses ut.

Lørenskog krever at kommunen frikjennes.

I sin innledning pekte LO-advokat Elisabeth Gannes, som representerer de tre kvinnene, på at de tre saksøkerne har 13, 14 og 21 års ansiennitet som avdelingsledere i Lørenskog kommunen.

– I løpet av disse årene har det ikke blitt fremmet kritikk mot dem som kan forsvare at de har blitt satt til side, sa Grannes, som mener at arbeidsgiver har brutt både forvaltningsloven og arbeidsmiljøloven.

Alle tre ga i en samtale med arbeidsgiver klart uttrykk for at de ønsket å fortsette i avdelingslederstillinger.

Kritisk til saksbehandlingen

LO-advokaten pekte på at behandlingene av de ansatte som har blitt omplassert har vært svært kritikkverdig.

Saksøkerne mener det er fullstendig fravær av forsvarlig saksbehandling, og at det i seg selv er nok til at oppsigelsen kjennes ugyldig. Grannes pekte også på grove brudd på krav om forsvarlig saksbehandling.

Hun sa at de tre saksøkerne ikke har fått forhåndsvarsel før oppsigelsesbrevet, og LO mener at det ikke er foretatt en tilstrekkelig utredning av de faktiske kvalifikasjonene til de tidligere avdelingslederne. Det ble heller ikke kalt inn til drøftingsmøte før etter at de tre fikk tilbud om ny stilling.

– Saksbehandlingen kom først etter at de ansatte fikk oppsigelsen. Prosesser i så store omstillinger krever et helt annet nivå på saksbehandlingen, sa Grannes.

Lørenskog kommunes advokat Hans Tore Hoff svarte med at prosessen har foregått i to år.

– Jeg tenker at det har vært veldig mye mer medvirkning enn to drøftingsmøter om kvalifikasjonskriterier og hvem som skulle bli tilbudt stillingene. Det blir belyst under vitneforklaringene, sa Hoff.

Behov for omorganisering

Hoff sa videre at kommunen mente at ledende miljøterapeut er stillingen som ligner mest på de tidligere avdelingslederstillingene. Derfor ble to av saksøkerne tilbudt denne stillingen.

Ifølge Lørenskog kommune var omorganiseringen helt nødvendig. Lørenskogs innbyggertall har økt med 12 prosent de siste årene, og det har vært en dobling i antall barn og unge i kommunen siden helse- og omsorgsplanen ble vedtatt i 2014.

Ifølge Hoff hadde det vært utfordringer knyttet til samarbeid i ledergruppa over tid. I retten sa han at det er avgjørende å ha ledere som evner å lede tjenester i endring og få medarbeiderne med seg. Han pekte på at ledergruppa i BOT har manglet felles forståelse for målsettinger og utfordringer, og det har vært preget av manglende strategisk planlegging.

– Nytt innhold i stillingene

I den nye modellen skal ledende miljøterapeuter ha distribuert personalansvar. Det var viktig for kommunen at alle de tidligere avdelingslederne skulle ha nøkkelstillinger etter omorganiseringen.

– Kommunen bestrider at de gamle stillingene er videreført i ny organisasjon, sa Hoff i sitt innledningsforedrag.

Kommuneadvokatteamet viste i går til at funksjonsbeskrivelsene av de nye og gamle stillingene er ulike. Altså at stillingene er nye.

– Det er nytt innhold i stillingene. De kan ha krav på stillingene hvis innholdet i de gamle stillingene er vesentlig like, sa Tone Steffensen i advokatteamet.

– Før hadde avdelingslederne faglig og økonomisk ansvar for en enhet, nå har de det for en hel avdeling med flere tjenestesteder. Det er en tredobling i antall årsverk i enkelte avdelinger, fortsatte hun.

Strid om nye stillinger

LO-advokat Grannes mener stillingene skulle vært lyst ut hvis det var snakk om nye stillinger, som kommunen hevder.

– Ved at stillingene ikke har vært utlyst, mangler man kvalifikasjonsprinsippet, som er et grunnleggende prinsipp i ansettelser, sa Grannes.

Det bestrider Hans Tore Hoff. Lørenskog kommune mener det er riktig å lyse ut nye stillinger etter omorganisering når det finnes overtallige ledere som er kvalifisert til stillingene.

– Hvis mange nok er kvalifisert, finnes det ingen nye stillinger å lyse ut, sa han.

Hoff sa at saksøkerne scoret lavest på kompetansekrav, egnethet og samarbeidsevner i en intern runde med kompetansekartlegging og kompetansesamtaler med de tidligere avdelingslederne.

Videre sa han at den ene saksøkeren over tid har hatt samarbeidsutfordringer med virksomhetsleder, en av brukernes lege, pårørende og medarbeidere. Derfor ble hun tilbudt en rådgiverstilling og ikke stilling som ledende miljøterapeut.

Uenige om kvalifikasjoner

Elisabeth Grannes mener det er rettet sterke anklager mot søkernes kompetanse. Hun fikk se en sammenstilling av kompetansen til de ni avdelingslederne, og fikk beskjed om at det var et internt hjelpedokument for virksomhetsleder.

– Det bygger ikke på objektive dokumenterbare påstander, sa Grannes i retten.

Så viste hun til medarbeiderundersøkelser som er gjennomført i avdelingene til de tre saksøkerne i 2018 og 2020, der de scorer høyere enn Lørenskog kommunes mål.

– Saksøkerne mener at medarbeiderundersøkelsene står i sterk kontrast til virksomhetsleders interne notat, sa hun.

Grannes sa at hun ba kommunen stanse ansettelsesprosessen etter at de tre saksøkerne ble tilbudt nye stillinger. Svaret hun fikk var at de fem som var tilbudt stilling, hadde takket ja, og at det derfor ikke gikk.

De tre saksøkerne har derfor takket ja til sine nye stillinger, men med en betingelse om at de får beholde avdelingslederstillingene hvis de vinner fram i retten. De får beholde lønna de hadde.

Siste dag i rettssaken er mandag neste uke.

21.09.2021
13:11
22.09.2021 10:18