BELASTENDE: En tynget rådmann Bjørn Atle Hansen i Alta ble varslet om vold mot et psykisk utviklingshemmet barn. Foto: Jørn Losvar

BELASTENDE: En tynget rådmann Bjørn Atle Hansen i Alta ble varslet om vold mot et psykisk utviklingshemmet barn. Foto: Jørn Losvar

Jørn Losvar

Alta anmelder ansatte

Alta kommune har anmeldt tre ansatte for vold mot et barn med utviklingshemning som kommunen hadde ansvar for.
02.04.2014
16:26
27.08.2015 20:01

mia.paulsen@lomedia.no

– Jeg er svært lei meg for å få en slik sak. Dette er svært belastende for alle, sier rådmann Bjørn Atle Hansen.

De tre ansatte ved en institusjon for utviklingshemmede barn er suspendert fra jobben. De tre omfatter også daglig leder

«Rystet og utslått»

Moren til et barn ved institusjonen sier til Alta-posten at hun er rystet og utslått.

– Bare tanken på at noen kan ha gjort noe slikt med viten og vilje mot vårt barn – et pleietrengende forsvarsløst barn som ikke en gang kan uttrykke seg… det er bare grusomt, sier hun.

– Mitt barn har flere ganger kommet hjem med blåmerker og en gang med brist i et bein. Også skolen har varslet oss om at de har funnet blåmerker på kroppen hans, forteller moren.

Hun har ikke fått opplysninger som kan bekrefte eller avkrefte om hennes barn har vært utsatt for vold.

Kommunen ble varslet

Anmeldelsen skjedde etter en varsling. I løpet av kort tid har kommunen fått to likelydende meldinger om vold mot et barn, forteller rådmannen.

– Vi tok affære med en gang fordi innholdet i varslingen var såpass alvorlig, sier Bjørn Atle Hansen til avisa Nordlys.

De tre ansatte benekter voldsbruken de er anmeldt for, og rådmannen understreker at ingen ennå er dømt.

FO deltar i gruppe

Kommunens ledelse har satt ned et team for å jobbe med saken. I teamet inngår også FOs hovedtillitsvalgte, opplyser avdelingsleder Heidi Elisabeth Pedersen i FO Finnmark.

– Vår hovedtillitsvalgt i Alta kommune, Anita Kivijervi, er med som tillitsvalgt i prosessen. Hun rapporterer om en profesjonell håndtering av kommunen. Hun er med fordi hun tidligere har vært med i andre prosesser, og regner med at de også har forespurt henne, fordi hun er dyktig og hun har tillit. Utover dette kan vi ikke kommentere noe ytterligere så lenge politietterforskning pågår, skriver Pedersen i en epost til Fontene.

Lederen ved institusjonen er ikke FO-medlem, og det er ikke kjent om de to andre er fagorganisert.

Geir Johannessen, som leder seksjon for vernepleiere i FOs forbundsledelse, har ikke førstehånds kjennskap til saken.

– Det er selvsagt umulig for meg å bedømme denne saken. Men utfra det som fremkommer, ser det ut til at kommunen håndterer saken seriøst. Det er kjempeviktig å få klarhet i hva som har skjedd.

Kommunalt ansvar

Johannessen understreker at kommunen har ansvar for å sikre gode nok tjenester slik at overgrep ikke skjer. Det omfatter også at de ansatte må ha kompetanse til å klare oppgaven.

– Kommunens ansvar er klart. De må ha rutiner og systemer som sikrer brukerne. Uten at jeg kjenner forholdene i Alta, vet jeg at slike rutiner og systemer ikke alltid er godt nok etablert i alle kommuner, sier han.

FO har yrkesetiske retningslinjer som gjelder alle medlemmers yrkesutøvelse. De legger blant annet vekt på maktforskjellene mellom hjelper og bruker. Det framgår klart at enhver bruk av vold er fullstendig uakseptabelt, understreker Geir Johannessen.

– Hvis vi oppdager at et medlem har begått grove brudd på retningslinjene, vil vi melde saken til yrkesetisk utvalg, sier Johannessen.

Han understreker at han ikke vet om de anmeldte fra Alta er FO-medlemmer og om de er skyldige i det de er anmeldt for.

I enkelte tilfeller åpner loven for bruk av tvang og makt, men dette er strengt regulert og skal følges opp av Fylkesmannen.

Dårlig dokumentasjon

Stortingsmeldingen Frihet og likeverd dokumenterte at mennesker med utviklingshemning er minst like utsatt for overgrep enn andre. Men dokumentasjonen når det gjelder vold og overgrep er fortsatt dårlig, forteller Geir Johannessen.

– Har du kjennskap til lignende saker i Norge i nyere tid?

– Det har forekommet enkelteksempler. Men ikke saker som gjelder flere ansatte på samme sted. Derimot leste jeg om en institusjon i Danmark hvor det hadde utviklet seg en kultur hvor psykisk og fysiske overgrep var akseptert. Kommunen har et klart ansvar for å ha systemer for å sikre at slikt ikke får utvikle seg, sier Geir Johannessen.

Naboen etterforsker

Saken etterforskes av Nord-regionen med mannskaper fra Lakselv og Nordkapp. Årsaken til at Alta-politiet er tatt av saken er at en av foreldrene med barn som får hjelp ved institusjonen selv er politimann i Alta, forteller Alta-posten.

– For å unngå enhver spekulasjon var det ønskelig at noen andre enn Alta sto for etterforskningen av saken, sier regionlensmann Tarjei Leinan Mathisen.

Forut for varslingen har tjenesten vært under Fylkesmannens lupe. Fylkesmannen så blant annet på tvang overfor et barn i spisesituasjon, som ble karakterisert som avvik. Kommunen meldte seinere at avviket var lukket og at de ansatte etterpå har håndtert spisesituasjonen på en annen måte. Men fylkeslege Karin Straume presiserer overfor Alta-posten at det ikke var mistanke om bruk av vold.

02.04.2014
16:26
27.08.2015 20:01