Mobbing på arbeidsplassen er et resultat av samspillet mellom personlighet og arbeidsrelaterte faktorer, skriver Rikard S. Larsen i dette debattinnlegget.

Mobbing på arbeidsplassen er et resultat av samspillet mellom personlighet og arbeidsrelaterte faktorer, skriver Rikard S. Larsen i dette debattinnlegget.

Nik Shuliahin/Unsplash

Øker vi bevisstheten rundt mobbing gjennom hele utdanningsløpet, vil det minske mobbing på arbeidsplassen

DEBATT: Det er gjort noen tiltak for å bevisstgjøre og forebygge mobbing, men det som er gjort er en dråpe i havet.
06.04.2021
20:03
06.04.2021 20:03

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til Fontene her.

Koronaen ble redningen for sosionom Ingrid. Det er nok mange arbeidsgivere som har opplevd at ansatte er mer effektive med hjemmekontor. Men hjemmekontor kan også komme med utfordringer. Spesielt med tanke på arbeidsmiljø og mobbing, da ikke all mobbing er så lett synlig.

Mer utbredt enn vi tenker over

Mobbing kan skje i alle situasjoner i dagens samfunn. Det er en form for aggresjon, og det er ikke bare barn og unge som viser denne typen for aggresjon mot hverandre. Det er nok mer utbredt enn det mange egentlig tenker over.

Mobbere truer barnet ditt i skolen, truer og plager barn og unge på nett eller skremmer deg på arbeidsplassen.

Så hvorfor oppstår mobbing på arbeidsplassen?

Rikard S. Larsen.

Rikard S. Larsen.

Privat

Personlighet og arbeidsmiljø

Noen hevder at de viktigste forklaringene på arbeidsrelatert mobbing knyttes til arbeidsmiljøet. Det være seg faktorer som stress, sikkerhet og belastning, rollekonflikt og oppfattelsen man har av ulike krav.

Det er også de som hevder at det ikke finnes en sammenheng mellom mobbing og arbeidsrelaterte faktorer, at mobbing på arbeidsplassen kun skyldes personlighetsfaktorer.

Jeg mener det er kombinasjonen av disse to påstandene som er den mest korrekte. Mobbing på arbeidsplassen er dermed et resultat av samspillet mellom personlighet og arbeidsrelaterte faktorer.

Rar og fjern

Jeg har selv blitt omtalt som «fjern» og «rar» av kollegaer. Jeg har også overhørt at medarbeidere har ment at jeg bør skjerpe meg. Jeg har posttraumatisk stresslidelse (PTSD) etter en brutal oppvekst, og jeg vet at jeg derfor kan oppfattes som fjern til tider. Det kan for eksempel utløses ved at noe i en samtale minner meg om noe som gjør at hodet mitt fokuserer på det i stedet for den situasjonen jeg egentlig er i.

Nå har ikke jeg tatt meg nær av at folk har omtalt meg på denne måten, men hadde de satt seg mer inn i årsaker til hvorfor jeg kan oppføre meg slik, hadde de kanskje reagert annerledes. Dessverre tror jeg de fleste ikke er særlig interessert i å utvikle den siden av egen personlighet.

Fysisk og psykisk

Mobbing kan knyttes til mange fysiske og psykiske symptomer som blant annet hodepine, kronisk nakkesmerte, fibromyalgi, diabetes type 2, søvnproblemer, angst, depresjon, symptomer på posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og selvmordstanker.

Mobbing er også forbundet med negative arbeidsrelaterte forhold slik som større risiko for arbeidsledighet, det å føle seg utilfreds med jobben sin, oppleve usikkerhet på jobb og bli mottaker av uførepensjon.

Tolker det som mobbing

En måte å tenke på er at folk med lavere trivsel på arbeidsplassen enklere for å tolke aggressiv atferd som en indikasjon på mobbing fordi de har mindre toleranse for slik oppførsel. En annen måte å tenke på er at de med psykiske problemer bryter normer for oppførsel og andres forventninger, og dermed oppmuntrer til aggresjon i andre. Begge er logiske og sanne samtidig som de er noe selvmotsigende.

Den første tankegangen viser til det at de med en psykisk utfordring, det være seg i forbindelse med arbeidsmiljøet eller på privaten, egentlig ikke burde være i arbeid før de har fått en avklaring på den psykiske utfordringen de har. Det støtter da ikke opp under ideen om at vi skal inkludere mennesker med utfordringer i arbeidslivet.

Den andre tankegangen viser til det at det er de som har en psykisk utfordring som selv er årsaken til den mobbingen de opplever å bli utsatt for. De er med andre ord selv skyld i mobbingen. Dette uten å ta innover seg at det faktisk er den som mobber som må ta ansvar for egne handlinger.

Finnes ingen tiltak

Finnes det noen tiltak mot mobbing på arbeidsplassen som vil eliminere problemet? Svaret er nok beklageligvis nei. Tiltak mot mobbing på arbeidsplassen har det vært liten eller ingen direkte effekt av, ifølge tidligere studier. Det vil med andre ord finnes mobbing på arbeidsplassen så lenge det finnes individer med dårlig etisk og moralsk forståelse sammen med andre mennesker.

En dråpe i havet

Er det mulig å minske mobbingen på arbeidsplasser og i samfunnet generelt? Svaret er et soleklart ja, men det vil være tids- og samfunnskrevende. Vi må bli mer bevisste på at mobbing skjer, og det må skje en holdningsendring. Det er gjort noen tiltak for å bevisstgjøre og forebygge mobbing, men det som er gjort er en dråpe i havet. Det virker som fokuset på mobbing er dalende ut ifra hvilken fase man er i i livet.

Mobbing har ofte et høyt fokus når du går på barne- og ungdomsskolen, men fokuset blir lavere når du begynner på videregående og høyere utdanning.

Jeg har ingen fasit, men er av den oppfatningen at ved å øke bevisstheten rundt mobbing gjennom hele utdanningsløpet, vil det kunne minske mobbing i samfunnet generelt og på arbeidsplassen betraktelig.

06.04.2021
20:03
06.04.2021 20:03

Mye lest