Blå Kors Klinikk legger ned

I midten av februar mister 60 ansatte ved Askøy Blå Kors Klinikk jobben. Etter 40 års drift tapte de anbudsrunden i Helse Vest.
03.12.2010
10:22
16.12.2013 14:49

– Rusmisbrukere gråter på telefonen når de hører at de ikke kan få behandling hos oss. De vil ha behandlingen på en institusjon som ligger utenfor rusmiljøet i sentrum, sier Lisbeth Floen som er tillitsvalgt for de FO organiserte ved Askøy Blå Kors Klinikk (ABKK).

Stanset inntak

ABKK har ikke fått tildelt driftsmidler etter at de ikke nådde opp i anbudsrunden for tverrfaglig spesialisert behandling i perioden 2011 til 2015. – Vi tar ikke inn nye pasienter, de som er her blir utskrevet i løpet av februar, forteller Floen.

Fra 2009 til slutten av 2010 har antallet pasienter ved poliklinikken til ABKK økt med 82 prosent. Ved døgnbehandlingene er kapasiteten økt med 15 prosent. 43 pasienter står på venteliste, og 12 nye søknader har kommet inn.

Bostedsløse kasteballer

Institusjonen på Askøy gir tilbud til rusmisbrukere mellom 18 og 70 år. ABKK har 34 døgnplasser fordelt på fire avdelinger. To døgnavdelinger for menn, hvorav den ene er for yngre rusmisbrukere. En avdeling er for kvinnelige rusmisbrukere. Den fjerde avdelingen er skjermet, hvor pasientene legges inn etter tvangsparagrafene i sosialtjenesteloven. Pasientene får opphold i tre måneder, som kan utvides hvis behovet tilsier det. – Pasientene våre er de svakeste av de svakeste. De er ofte bostedsløse, ofte er de uten noen form for utdanning, og de har liten yrkeserfaring, forteller Floen.

Nå frykter hun at pasientene som står på venteliste, og de som er tidlig i behandlingen blir kasteballer i systemet. – De er livredde for enda en gang å havne på ventelistene, det er en bekymring vi ansatte deler, framholder Floen.

Valgfrihet og fleksibilitet

Kommunikasjonsdirektør Elisabeth Huse i Helse Vest mener rusmisbrukerne på vestlandet får et bedre tilbud etter de nye tildelingene. – Vi har dreid tilbudet i henhold til pasientenes behov. Valgfriheten og fleksibiliteten blir større, mener Huse. Blant annet bygger de opp en ny enhet med ambulante team som skal dekke 1870 konsultasjoner. – Dette er et helt nytt tilbud som vi har veldig tro på. Pasientene vil ikke lenger trenge å møte til konsultasjon, de vil bli fulgt opp hjemme, eller andre steder hvis det er ønsket, forteller Huse.

Floen forteller at ABKK la inn tilbud på å bygge opp tilbud på å bygge opp et ambulant team. – Hvorfor det ikke ble vurdert som bra nok, vet jeg ikke, sier hun.

Frykter sentralisering

Den polikliniske kapasiteten i Helse Vest økes med 25 prosent. Poliklinikken vil være åpen på kveldstid. – Rusavhengige i akutt krise kan få henvisning fra legen, og få innleggelse på opptil 72 timer. Totalt sett vil tilbudet til rusavhengige bli bedre, mener Huse.

Floen frykter at tilbudet til de rusavhengige i regionen blir sentralisert. – Brukerne understreker nettopp at de trenger tilbud som er vekk fra rusmiljøene i sentrum, sier hun.

Utvidet omfanget

I utgangspunktet skulle Helse Vest kjøpe tjenester i rusomsorgen for 230 millioner kroner, men utvidet det til 254 millioner kroner i løpet av prosessen. Helse Vest har lagt vekt på kvalitet, bredde i tilbudet og prisen når de har vurdert hvem som har fått avtale. – Prisen har veid litt mer enn tilgjengelighet, forteller Huse. Hun vil ikke gå inn på hvorfor ABKK og de andre Blå Kors Klinikkene på vestlandet ikke nådde fram i anbudskonkurransen.

Heller ikke Lisbeth Floen vil spekulere. – Vi vet ikke om det er kvaliteten på tilbudet, eller kvaliteten på bemanningen som ikke holder mål, eller om det er prisen som har vært for høy. Jeg vil ikke gå inn på spekulasjoner, sir Floen.

Kritikk fra Helsetilsynet

15. februar i år la Helsetilsynet i Hordaland fram en knusende tilsynsrapport om forholdene ved den skjermede avdelingen ved ABKK. Kritikken gikk blant på at ufaglærte ble satt til å ta ansvarsvakter, selv om det var sykepleier og vernepleier til stede. Tilsynet påpekte også at rutinene i forbindelse med bruk av tvang var mangelfulle.

I rapporten skrev de blant annet: ”Når ufaglærte tar avgjerder om bruk av tvang, kan dette føre til at vedtaka ikkje alltid innehold dei individuelle og (helse)faglege vureringane som det er krav om. Avgjerdene kan då lett bli automatiserte.” Rapporten førte til at direktør Audun Dåvøy i Askøy Blåkors Klinikk trakk seg fra stillingen.

Ingen spekulasjoner

– Vi bruker ikke tilsynsrapportene som grunnlag for tildelinger av oppdrag. Vi har vurdert kvaliteten ut fra tilbudene som er lagt inn, sier Huse.

Floen forteller at de påpekte forholdene ved den lukkede avdelingen er rettet opp, og at kvaliteten ved avdelingen er god.

– Dessuten er det en annen enhet, og den er velfungerende. Jeg tror ikke det er grunnen til at vi ikke fikk forlenget avtalen. Nei, jeg vil ikke gå inn i spekulasjoner, sier Floen.

I alt 82 ansatte ved Blå Kors Vest mister jobben i løpet av februar fordi institusjonene må legges ned.

03.12.2010
10:22
16.12.2013 14:49