LO beklager tjenestedirektivet

LO-kongressen krevde ikke at regjeringen skal bruke reservasjonsretten mot EU-direktivet, men den beklager at regjeringen har tatt det inn som en del av EØS-avtalen.
15.05.2009
12:37
16.12.2013 10:10

LO-leder i Trondheim, Arne Byrkjeflot, foreslo en formulering om at LO beklager at Regjeringen har valgt å innføre EUs tjenestedirektiv i Norge. Et flertall i redaksjonskomiteen ønsket å avvise forslaget, mens et mindretall bestående av Fellesforbundet, Fagforbundet og EL & IT innstilte på å vedta det.

Et stort flertall på kongressen gikk inn for å ta Byrkjeflots formulering inn i LOs uttalelse om den faglige og politiske situasjonen.

Fortsatt utrygghet

Stein Guldbrandsen i Fagforbundets politiske ledelse begrunnet mindretallets innstilling slik: – Gjennom EØS-avtalen må vi forholde oss til en lang rekke direktiver og forordninger som langt på vei fratar oss råderetten. I dette tilfellet kan en sikkert diskutere om hovedproblemet er EU-direktivet isolert, eller om det er hele EØS-avtalen.

– Jeg registrerer at den europeiske fagbevegelsen har bidratt til å gjøre direktivet mer spiselig enn det opprinnelig var lagt opp til, og at den derfor til en viss grad har godtatt det.

– I Norge er vi likevel i en annen situasjon, siden vi ikke er medlem av EU, og at vi derfor har en reservasjonsrett som følge av EØS-avtalen.

– Ja, vi har fått garantier fra Regjeringen og fra EØS-kommisjonen, men det er det eneste vi kan få. Uutryggheten er fortsatt stor, og derfor mener jeg det er riktig av kongressen å gi uttrykk for at den beklager at Regjeringen ikke brukte reservasjonsretten, sa Guldbrandsen.

Grundig behandlet

Eller Stensrud fra LO-sekretariatet var opptatt av den grundige behandlingen som EU-direktivet har fått da hun gikk gjennom redaksjonskomiteens flertallsinnstilling.

– Allerede i februar 2007 ba vi om avklaringer fra Regjeringen i forhold til arbeidsrettslige vilkår og sosial dumping. I vår høringsuttalelse fra august i fjor satte vi opp fire helt sentrale krav for å kunne godta direktivet. Dette har Regjeringen avklart på en tilfredstillende måte.

Regjeringen har også lest opp kravene for EØS-kommisjonen, og fått forsikringer om at Norge og EU har en felles forståelse av disse problemstillingene, sa hun.

Krever ikke veto

Det var kommet en rekke krav til LO-kongressen om å kreve at regjeringen bruker sin reservasjonsrett mot direktivet. Ingen av disse forslagene ble vedtatt.

– Jeg er veldig fornøyd med å ha fått med Kongressen på at LO beklager at tjenestedirektivet er vedtatt tatt med som en del av EØS-avtalen. Jeg er dessuten godt fornøyd med at vi nå går inn for at vi vil ha en offentlig utredning om EØS-avtalen, sier Jan Olav Andersen som var EL & ITs representant i redaksjonskomiteen.

LO-kongressen gikk nemlig inn for EØS-avtalen nå må evalueres

«Tiden er nå inne for en bred og helhetlig evaluering av EØS-avtalens betydning for Norge. LO krever derfor en offentlig utredning hvor også utviklingen i forhold til faglige rettigheter og velferdsordninger inngår», heter det i formuleringen som ble enstemmig vedtatt.

Understreker usikkerheten

– Jeg er fornøyd med salens avgjørelse, selv om den ikke får noen praktisk betydning, sier Atle Tranøy.

– Det enstemmige vedtaket markerer tydelig hvor flertallet i LOs medlemsmasse står i denne saken, og understreker den usikkerheten LOs medlemmer føler overfor de garantiene som er gitt, sier Tranøy.

Dette er et gjennombrudd for å løfte denne saken på dagsorden, sier en fornøyd Heming Olaussen som er leder i Nei til EU.

15.05.2009
12:37
16.12.2013 10:10