JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Høy dødelighet blant sosialhjelpsmottakere

Personer som mottok sosialhjelp i perioden 1993 til 2003 hadde tre ganger så høy dødelighet som personer som ikke mottok sosialhjelp. Det viser undersøkelsen til Sille Ohrem Naper ved Høgskolen i Oslo.
04.07.2007
14:48
16.12.2013 01:38

Overdødeligheten blant sosialhjelpsmottakere er størst blant de som dør unge, i tjuve- og trettiårsalderen. Mannlige sosialhjelpsmottakere mellom 28 år og 37 år hadde rundt fem ganger så høy dødelighet som menn i samme aldersgruppe som ikke mottar sosialhjelp. Gitt samme aldersstruktur, 18 år til 57 år, hadde sosialhjelpsmottakere en dødelighet på åtte av 1 000, mot kun to av 1 000 i befolkningen som helhet. Menn har en høyere overdødelighet i forhold til befolkningen enn kvinner. Dødeligheten blant kvinnelige sosialhjelpsmottakere var 3,26 prosent, mens tallet blant menn var 7,35 prosent.

Voldsomme dødsfall

Ohrem Napers undersøkelse bekrefter dermed sosialhjelpsmottakernes opplevelse av egen helse som ble gjort i en spørreundersøkelse blant langtidsmottakere av sosialhjelp i 14 kommuner i 2005. I denne undersøkelsen sier 18 prosent at de har dårlig helse, sammenlignet med kun én prosent i den yrkesaktive befolkningen (18 år til 57 år). Nesten halvparten bedømmer sin helse som ”under god”. Så mange som seks av ti hadde symptomer på lettere psykiske lidelser. Kreft er den klart største dødsårsaken i den norske befolkningen (41 prosent), og hjerte/karsykdommer den nest største (23 prosent).Blant sosialhjelpsmottakere står voldsomme dødsfall og dødsfall forårsaket av rus eller psykiske lidelser for omtrent halvparten av alle dødsfallene, mens de andre årsakene står for 15 – 20 prosent hver. For røykerelatert kreft og hjerte- og karsykdommer er dødeligheten omtrent dobbelt så høy, mens det for annen kreft er små forskjeller.Det er også interessant å se at sosialhjelpsmottakere med innvandrerbakgrunn har vesentlig lavere dødelighet enn andre sosialhjelpsmottakere.

Farlig supplerende sosialhjelp

Om lag førti prosent av dødelighetsforskjellene ble forklart ved å ta hensyn til ulikheter i utdanning og sivil status i de to gruppene. ”Dette er som forventet siden utdanningsnivået til sosialhjelpsmottakere er mye lavere enn i befolkningen totalt sett og dødelighetene øker med lav utdanning, og det er langt flere enslige blant sosialhjelpsmottakerne enn ellers, og det er kjent fra før at enslige har høyere dødelighet”, skriver Ohrem Naper i undersøkelsen.Langtidsmottakere av sosialhjelp har høyere dødelighet enn uførepensjonister. Dette er først og fremst knyttet til rus/psykis lidelser og voldsomme dødsfall. Altså ikke nødvendigvis sykdom. Personer som mottar supplerende sosialhjelp til uførepensjon har høyest dødelighet av alle.

Færre får sosialhjelp

I følge en rapport Statistisk sentralbyrå publiserer i dag fikk færre økonomisk sosialhjelp i fjor enn i 2005. Og utbetalingene er lavere. 122 400 personer fikk til sammen 4, 6 milliarder kroner. Sammenlignet med 2005 er det en nedgang i både antall mottakere og utbetalinger. Det er fem prosent færre mottakere og utbetalingene har samlet gått ned med syv prosent, skriver nettstedet Frifagbevegelse.no.SSBs ferske tall viser også at det ved utgangen av 2006 var registrert 5564 årsverk i sosialtjenesten.

04.07.2007
14:48
16.12.2013 01:38