JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Gode tiltak mot fattigdom

Arbeidsmarkedstiltak, reduksjon i statlig gebyr ved tvangsforretninger og økte veiledende satser i utmåling av økonomisk sosialhjelp utgjør de store kostnadene i tiltakspakken mot fattigdom.
06.10.2006
15:33
15.12.2013 23:34

Regjeringen la fram handlingsplan mot fattigdom sammen med statsbudsjettet. Regjeringen har som mål å avskaffe fattigdom og å redusere sosiale og økonomiske forskjeller. Regjeringen vil arbeide for å nå dette målet gjennom å styrke innsatsen for at alle skal gis mulighet til å komme i arbeid, for at alle barn og unge skal kunne delta og utvikle seg, og for at levekårene for vanskeligstilte skal forbedres, skiver Regjeringen i Stortingsproposisjon 1 (2006-2007). Hovedstrategien er nedfelt i egen handlingsplan.

Samlet foreslås det i 2007 en satsing på om lag 1 015 mill. kroner til nye tiltak i tilknytning til de to handlingsplanene om tiltak mot fattigdom og for integrering og inkludering. Om lag 710 mill. kroner er til fattigdomstiltak, og vel 305 mill. kroner til integrerings- og inkluderingstiltak.

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeidslinja følges for å få folk ut av fattigdom.- Fattigdom har forskjellige årsaker og krever en helhetlig tilnærming. Samtidig vet vi at det er en sterk sammenheng mellom fattigdom og svak eller ingen tilknytning til arbeidslivet. Som et ledd i innsatsen mot fattigdom vil regjeringen prioritere tiltak for å styrke arbeidslivstilknytningen for de som står lengst fra arbeidsmarkedet, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding. Arbeidsmarkedstiltakene skal særlig rettes ungdom, langtidsledige, innvandrere og yrkeshemmede. For 2007 er det beregnet å gi rom for 28 000 tiltaksplasser under de spesielle arbeidsmarkedstiltakene for yrkeshemmede. Det er en økning på 700 plasser.

Senere i høst legger regjeringen fram en stortingsmelding om arbeid, velferd og inkludering, med forslag til hvordan tiltak, tjenester og stønader best kan innrettes for å bidra til at flere kommer i arbeid.

Sosialhjelp

Det foreslås under Handlingsplan mot fattigdom en ekstraordinær økning på fem prosent i de veiledende satsene for utmåling av økonomisk sosialhjelp. Fellesorganisasjonen er fornøyd med de økte satsene, men mener det bør innføres nasjonale normer for økonomisk sosialhjelp.- En av tre sosialhjelpsmottakere er også trygdemottakere. For mange av disse handler det om at trygden er for lav til å dekke nødvendige livsoppholdsutgifter. Det trengs med andre ord en bedre samordning mellom sosialhjelp og trygdeytelser, skriver Randi Reese, leder i FO, i en kronikk på frifagbevegelses nettsider. Foruten om nasjonale normer må minstenivået på trygden heves til et forsvarlig nivå.

Se også egen sak.

Kvalifiseringsprogram

Den tidligere omtalte velferdskontrakten har fått navnet kvalifiseringsprogram.- Det er behov for en forsterket innsats overfor personer som i dagens system blir avhengige av økonomisk sosialhjelp over lengre tid. I stortingsmeldingen om arbeid, velferd og inkludering og som et ledd i handlingsplan mot fattigdom, vil regjeringen legge fram forslag om å etablere et tilbud om et kvalifiseringsprogram med en standardisert kvalifiseringsstønad for denne gruppen. Jeg er meget fornøyd med at vi så raskt kommer i gang med dette, sier Hanssen.

Økt satsning med Stoltenberg

I perioden 2002-2005 ble bevilgningene innenfor Bondevik II-regjeringens tiltaksplan mot fattigdom økt med om lag 1,3 mrd. Kroner. Med Regjeringens forslag for 2007 legges det opp til at satsingen på fattigdomstiltak i denne stortingsperioden allerede nå vil beløpe seg til om lag 1,5 mrd. kroner.

06.10.2006
15:33
15.12.2013 23:34