JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Valget: Likelønn?

Fontene har utfordret de største partiene på noen av FOs viktigste kjernesaker. Denne uka spør vi: Hva vil ditt parti gjøre for å få fortgang i og sikre en lik og rettferdig lønn, samt heve lønnsnivået i kvinnedominerte yrkesgrupper?
18.08.2005
11:33
15.12.2013 21:08

Arbeiderpartiet: Deltidsarbeid er imidlertid mer utbredt blant kvinner enn menn, og det er fortsatt langt igjen til likestilling i arbeidslivet. Kvinner tar også fortsatt mer av omsorgsoppgavene i hjemmet. Arbeiderpartiet mener derfor det er viktig med reformer som legger til rette for at også kvinner kan arbeide heltid, og for at lønnsforskjellene mellom menn og kvinner reduseres.

Kristelig Folkeparti:

Det er likelønnsutfordringer i alle sektorer og på alle nivå i arbeidslivet, men utfordringene er særlig store for kvinnedominerte yrkesgrupper i offentlig sektor. Kvinners og menns ulike arbeidstid, det at kvinner jobber mer deltid, ulike yrker med ulike lønnsnivå og ulik lønn for samme type jobb er noen av årsakene. Endringer må til – og gjennom arbeidsvurdering må kvinners kompetanse få den rette verdi. KrF arbeider for lik lønn for arbeid av lik verdi. Kvinners arbeidskraft skal ikke være på billigsalg. Fortrinnsrett for deltidsansatte til fulle stillinger er et viktig tiltak både i forhold til lønn og yrkesaktivitet, men også for opptjening av pensjonsytelser. Dette innført i den nye arbeidsmiljøloven. Likelønn og lønnsnivå er også viktig for å sikre større likhet i kvinners og menns pensjonsutbetalinger. Kontantstøtte og full barnehagedekning gir valgfrihet i omsorgsform, og større likestilling mellom hjemmearbeidende og yrkesaktive med små barn. Økt fleksibilitet i arbeidslivet vil gjøre det enklere å kombinere omsorgsarbeid og karriere. Likestilling krever et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked, likelønn, flere kvinner i ledende stillinger og flere menn i omsorgsyrker. Familiepolitiske virkemidler må stimulere menn til å velge å ta mer omsorgsoppgaver i hjemmet.

FrP: Vi ønsker å la arbeidsgivere og arbeidstakere fritt skal kunne forhandle om arbeidstid og lønnsforhold.

Høyre: Regjeringen har igangsatt et arbeid med blant annet lønnssammenligning. Generelt sett mener Høyre at lønnsdannelsen som et utgangspunkt skal være mest mulig fri, og er et hovedansvar for partene i arbeidslivet. Det er gjennom de årlige lønnsforhandlingene i arbeidslivet at vilkårene – det være seg lønn, arbeidstid og annet – bestemmes. Det vil være uklokt om politikerne skal lovfeste størrelsen på for eksempel lønninger i de enkelte næringer og virksomheter. Samtidig er det viktig å rekruttere aktivt for å motvirke store yrkesvise kjønnsforskjeller. Blant leger er det for eksempel nå flere kvinnelige enn mannlige studenter.

Sosialistisk Venstreparti:

Hvilket kjønn man tilhører, legger i dag begrensninger på det enkelte menneskets muligheter. SV kjemper for et samfunn der individuell frihet blir viktigere enn hvilket kjønn du tilhører. Arbeidslivet er helt avgjørende for likestilling. Uten økonomisk likestilling blir det ikke reell likestilling. Kvinner i Norge arbeider mye, men får mindre uttelling enn menn når det gjelder lønn, pensjon og innflytelse. I det norske samfunnet er kvinner mer avhengige av en god velferdsstat enn menn. En velfungerende velferdsstat ivaretar mange oppgaver som først og fremst kvinner utfører. I tillegg gir den kvinner økte arbeidsmuligheter. Kampen for en velfungerende velferdsstat er derfor også en kamp for likestilling mellom kvinner og menn.Kvinner diskrimineres i arbeidslivet. Kvinnedominerte yrker har gjennomgående lavere lønn enn sammenliknbare mannsdominerte yrker. SV vil derfor arbeide for jevnere rekruttering, for slik å utviske skillet mellom manns- og kvinnedominerte yrker, blant annet ved at det ansettes flere kvinnelige ledere. I tillegg må forskjellene i lønn mellom kvinner og menn i «arbeid av lik verdi» utjevnes. SV har gjennom flere saksbehandlinger i denne stortingsperioden foreslått likestilling mellom skift og turnusarbeid.

18.08.2005
11:33
15.12.2013 21:08