FO reagerer på sjokkterapi

– Barnevernet skal gjøre det trygt for barn og unge. Her skjer det motsatte, sier FOs Ellen Galaasen om millionkuttene i statens barnevern.
15.09.2011
11:35
16.12.2013 17:00

eirik.dahl.viggen@lomedia.no

Bufetat region øst skal spare 69 millioner kroner i høst. Kuttene går ut over de hjemmebaserte tjenestene som etaten har utført på oppdrag fra kommunene. Tjenestene er kommunenes ansvar, mener Bufetat.

Ifølge FO forsvinner 40 stillinger i hele region øst fra barne- og familiesentrene og fagteamene i region øst.

Sjokk i Fredrikstad

Beskjeden kom som et sjokk på Borg barne- og familiesenter i Fredrikstad: Ressursteamet kuttes fra 11 til seks stillinger. Oppfølging av beredskapshjem kuttes med 2,25 stillinger. Alt skjer innen 1. november.

Det ser nå ut til å ramme de 123 familiene i Østfold og Akershus som senteret hjelper.

– Det er helt urealistisk å tro at kommunene på kort sikt skal klare å bygge opp igjen det tilbudet som forsvinner herfra, sier plasstillitsvalgt for FO, Jeanette Nilsson.

– Uten strategi

– Bufetat mangler en strategi for å involvere kommunene, sier Ellen Galaasen.

FO har over lengre tid pekt på betydningen av at det som skjer i Bufetat må forankres i kommunene.

– Kommunene er ikke involvert i denne omstillingen og har ikke hatt noen sjanse til å bygge opp tilbud til å erstatte det som forsvinner. Vi frykter at familier som kunne fått hjelp i vanskelige situasjoner ikke får et godt hjelpetilbud som kan forebygge både plasseringer og omsorgsovertakelser, sier Galaasen.

Kompetanse forvitrer

– Vi er stolte av det vi har her, med kompetanse bygget opp over år. Jeg er sikker på at vi har unngått flere plasseringer, sier Elin Helseth ved Borg barne- og familiesenter.

Tung kompetanse kan gå tapt. Som Marte Meo-terapeut er Helseth blant dem som ligger tynnest an for omplassering, for metoden hennes er ikke evidensbasert. Det tar minst to år å bli sertifisert. Utdanningen omfatter 102 veiledningstimer og praksis i ti familier. Helseth brukte fem år på å bli supervisor.

Sentrene skal fortsatt tilby Parent management training Oregon (PMTO). Men mens Marte Meo kan brukes fra barna er nyfødte og videre opp i tenårene, brukes PMTO når barna er 4-12 år gamle. Med færre metoder til rådighet, ligger senteret an til å måtte avvise dem som ikke passer til aldersgruppen.

Rammer beredskapshjem

Kuttene rammer også oppfølgingen av beredskapshjem, med kutt på 2,25 stillinger i Borg. Det betyr mindre veiledningstid per hjem.

– Vi risikerer vi at de ikke orker å stå i jobben lenger og må gi opp barna. Da blir det flere uforutsette flyttinger, sier fagkonsulent Brit Stærk.

Bufetat øst: – Ikke lovpålagt

Ansatte som ikke får fortsette i sentrene og fagteamene, tilbys nå vakante stillinger i Bufetat.

– Når region øst nå kutter i disse ikke lovpålagte oppgavene, er dette for å unngå å kutte i tilbudet om plasser i institusjoner og fosterhjem, sier direktør i Bufetat region øst, Pernille Pettersen Smith.

Hun forsikrer at alle barn som i dag har tilbud eller som har fått tilsagn om hjemmebaserte tjenester, vil få det planlagte tilbudet eller tilsvarende i Bufetat region øst. Tiltak innen Multisystemisk terapi (MST), PMTO og Funksjonell familieterapi (FFT) fortsetter. Øvrige tiltak bør barna motta fra kommunene, konkluderer Smith.

– Dette skal vi ha gode dialoger med kommunene om. Vi har prøvd å planlegge dette så det ikke går ut over barna, men samtidig tydeliggjør ansvarsfordelingen mellom stat og kommune.

– Du er ikke redd for at dette kan bli dyrere i neste omgang, med flere omsorgsovertakelser?

– Vi vil jobbe for å fortsatt ha hjelpetiltak som kan hindre plasseringer. Men vi mener altså tiltakene bør utføres av kommunene.

– Hva skjer med kompetansen som nå forsvinner fra sentrene?

– Jeg tror de får brukt den i de nye stillingene sine hos oss. Noen velger kanskje å gjøre disse oppgavene i kommunene.

– Hvorfor kutte på barnefaglig kompetanse istedenfor administrasjon?

– Vi sier ikke opp noen, men plasserer dem i vakante stillinger andre steder. Det samme vil skje blant administrativt ansatte.

Stolt

Marte Meo-terapeut Venke Bråthen har vanskelig for å godta det.

– Det står om yrkesidentitet, om stolthet for noe du tror på. Da er det lite tilfredsstillende å bli plassert til helt andre oppgaver. Men det første vi tenkte var hva med alle familiene. Hva skjer med dem nå?

15.09.2011
11:35
16.12.2013 17:00