PLASS:  Trondheim kommune mener en bevisst satsing på barnehager er en viktig årsak til at man har gjort det bedre enn andre byer man kan sammenligne seg med.

PLASS: Trondheim kommune mener en bevisst satsing på barnehager er en viktig årsak til at man har gjort det bedre enn andre byer man kan sammenligne seg med.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

Store forskjeller i tilbudet til barn og unge

Trondheim er den beste storbyen for barn og unge

Stavanger er dårligst i storbyklassen når det gjelder tilbud til barn og unge. Trondheim er best. Årviss satsing på barnehager forklarer mye, mener seniorrådgiver Ragnhild Granskogen.
25.11.2016
15:17
25.11.2016 15:41

hans.henrik.torgersen@lomedia.no

Tilbudet til barn og unge varierer enormt, viser Unicefs evaluering.

Små kommuner kommer best ut. Mellom de 53 største byene er det store forskjeller.

– Det som er overraskende, er at vi fremdeles finner store forskjeller i kommuner som i utgangspunktet er ganske like. For eksempel er det enorm variasjon blant de 53 største kommunene i Norge. Til tross for at disse byene er relativt like hva gjelder både befolkningsantall og demografi, sier juridisk rådgiver i UNICEF Norge, Ivar Stokkereit, til NTB.

• Fortsatt stor forskjell i tilbud for barn

Størst forskjell er det mellom Trondheim og Stavanger.

Viktige forskjeller

Seniorrådgiver Ragnhild Granskogen ved rådmannens fagstab i Trondheim sier at kommunens barnehagesatsing er noe av forklaringen.

– Det er flere kvalitative variabler, i tillegg til tallene som Unicef har sett på. Blant annet er vi kjent med at Trondheim, sammen med Tromsø, har høyest barnehagedeltakelse blant storbyene. Det er noe vi har jobbet målrettet med i nært samarbeid med barnehagene. Blant annet tilbyr Trondheim kommune asylbarn barnehageplass på lik linje med andre barn, sier Granskogen.

Hun peker på at Trondheim har bygget ut barnehagene i byen både før og etter kravet om full barnehagedekning kom i 2006. Blant annet har kommunen utarbeidet et eget funksjons- og arealprogram for kommunale barnehagebygg som la føringer for at barnehager i Trondheim skal bygges og utformes med hovedvekt på barns behov for omsorg, lek, utvikling og læring.

I tillegg har kommunen tilrettelagt for utviklingsarbeid og nettverk mellom barnehagene.

Faglærte viktig

Satsingen på utdannet personale har også vært viktig, tror Granskogen.

– Trondheim kommune har gjennom hele perioden hatt god tilgang på barnehagelærere og har ikke hatt behov for å søke dispensasjon fra gjeldende krav om pedagogisk utdanning i gjeldende lovverk. Kommunen har også iverksatt flere tiltak for å utdanne assistenter innen barne- og ungdomsarbeiderfaget, sier Granskogen.

Til tross for at Trondheim ligger godt an blant storbyene, med en score på 3 av 5, så er det mange andre kommuner lenger opp på lista. Øverst troner Utsira, Rollag og Salangen.

Stavanger har utfordringer

– Nest etter familien er kommunen den viktigste arenaen for å sikre barns rettigheter og utvikling. UNICEF Norges gjennomgang av alle landets kommuner viser at hvor du bor har mye å si for hvilket tilbud du får som barn, sier Ivar Stokkereit i UNICEF Norge.

Stavanger kommune mener det ikke er et like klart bilde som tegnes av rapporten. Ifølge fagsjef for barn og unge, Mona Fjøren Kopperstad, trenger de litt mer tid for å gå gjennom hele undersøkelsen.

– Det vi leser ut av undersøkelsen er at skolehelsetjenesten og skole trekker snittet noe ned for vår del. Vi er klar over at vi har brukt mindre ressurser på skolehelsetjenesten enn sammenlignbare kommuner, men vi har en opptrappingsplan for dette området, sier Kopperstad.

– Ikke nødvendigvis sammenheng

– Når det gjelder skole gir tallene en oversikt over hele ressursbruken for skoleområdet. Det har derfor nødvendigvis ikke bare sammenheng med kvaliteten på arbeid i skolen, men kan også ha sammenheng med hvor mye en kommune bruker på nybygg og rehabilitering, fortsetter hun.

– Ellers gir ikke undersøkelsen et utfyllende bilde på den satsingen Stavanger kommune har på barn og unge. Mye av det forbyggende arbeidet er organisert utenfor de tjenesteområdene som er med i denne undersøkelsen, sier Kopperstad.

På den totale listen havner Trondheim på 156. plass av de 397 kommunene som lar seg sammenligne på bakgrunn av tallene i KOSTRA. Stavanger havner på 351. plass.

Tilbud til barn

Utsira i Rogaland kommer best ut på UNICEFs liste over kommunale tilbud for barn med 4,5 poeng på en skala fra 1 til 5.

Hå i Rogaland og Røyken i Akershus får lavest score med 1,5.

De ti beste kommunene er små og spredt over hele landet.

Blant de fire storbyene gjør Trondheim det gjennomgående best, Oslo og Bergen ligger et stykke bak, mens Stavanger kommer dårligst ut.

Analysen baserer seg på rangering innen kvantitet og kvalitet, 16 variabler innenfor barnehage, skole, barnevernstjeneste og kommunehelsetjeneste

Ulikhetene er størst innen barnehage, der Eidfjord i Hordaland får full pott for tilbudet sitt, mens Sokndal i Rogaland får 1 poeng.

Flakstad i Nordland bruker 89.000 kroner per år på å drifte en barnehageplass, Modalen i Hordaland 329.000 kroner.

Blant de 53 største kommunene varierer antall elever per lærer fra 7 til 11 barn.

I flere kommuner har bare 6 av 10 lærere høyere utdanning

Barnevernet i Tjeldsund i Nordland har 13 fagutdannede stillinger per tusen barn, Birkenes i Aust-Agder har ingen.

I trøndelagskommunene varierer antallet årsverk i forebyggende helsetjenester for barn og unge fra under ett årsverk per tusen barn i noen kommuner til nesten ti årsverk per tusen barn i andre.

Kilde: UNICEFs kommuneanalyse, KOSTRA

25.11.2016
15:17
25.11.2016 15:41

Tilbud til barn

Utsira i Rogaland kommer best ut på UNICEFs liste over kommunale tilbud for barn med 4,5 poeng på en skala fra 1 til 5.

Hå i Rogaland og Røyken i Akershus får lavest score med 1,5.

De ti beste kommunene er små og spredt over hele landet.

Blant de fire storbyene gjør Trondheim det gjennomgående best, Oslo og Bergen ligger et stykke bak, mens Stavanger kommer dårligst ut.

Analysen baserer seg på rangering innen kvantitet og kvalitet, 16 variabler innenfor barnehage, skole, barnevernstjeneste og kommunehelsetjeneste

Ulikhetene er størst innen barnehage, der Eidfjord i Hordaland får full pott for tilbudet sitt, mens Sokndal i Rogaland får 1 poeng.

Flakstad i Nordland bruker 89.000 kroner per år på å drifte en barnehageplass, Modalen i Hordaland 329.000 kroner.

Blant de 53 største kommunene varierer antall elever per lærer fra 7 til 11 barn.

I flere kommuner har bare 6 av 10 lærere høyere utdanning

Barnevernet i Tjeldsund i Nordland har 13 fagutdannede stillinger per tusen barn, Birkenes i Aust-Agder har ingen.

I trøndelagskommunene varierer antallet årsverk i forebyggende helsetjenester for barn og unge fra under ett årsverk per tusen barn i noen kommuner til nesten ti årsverk per tusen barn i andre.

Kilde: UNICEFs kommuneanalyse, KOSTRA