JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Rus Midt-Norge forsvinner

Pioneren Rus Midt-Norge skal legges ned og inngå i Helse Midt-Norge. Fagrådet for rusfeltet ber helseminister Støre stoppe prosessen.
24.10.2012
15:53
16.12.2013 20:39

mia.paulsen@lomedia.no

I november skal styret i Helse Midt-Norge bestemme hvordan prosessen med å legge ned Rus Midt-Norge skal gjennomføres og når nedleggelsen av rusforetaket skal være et faktum. Virksomheten skal integreres i Helse Midt-Norge.

Fagrådet for rusfeltet reagerer på beslutningen og harbedt helseminister Jonas Gahr Støre gripe inn og få lagt prosessen på is inntil Stortinget har behandlet rusmeldingen som kom i sommer.

– Nedbyggingen av tverrfaglige rusklinikker og koordinerende organer som rusforetak er, kan ikke aksepteres i denne fasen i behandlingen av Stortingsmeldingen, skriver de i brevet til Støre.

Vil ha flere

– Vi mener det tvert om bør bygges opp egne rusforetak i alle helseregionene. Det ville styrke koordineringen og ivaretakelsen av det spesielle ved rusbehandling. I stedet går Helse Midt-Norge motsatt vei, sier sekretariatsleder Jan Gunnar Skoftedalen i Fagrådet for rusfeltet.

Han stusser på at Helse Midt-Norge bruker samhandlingsreformen som en av begrunnelsene for å integrere Rus Midt-Norge i Helse Midt-Norge.

– Det er ingenting som skulle tilsi at det ikke er mulig innenfor rammen av eget rusforetak å møte kommunene på en god måte. Vi mener egne rusforetak kan gi brukerne tjenester som henger bedre sammen og har bedre kompetanse, sier han.

En god jobb

Skoftedalen understreker at rusbehandling er et eget felt og at Rus Midt-Norge har gjort en god jobb i feltet.

– De har hatt en god styring og koordinering i et felt hvor 50 til 80 prosent av behandlingsinstitusjonene er drevet av private og ideelle organisasjoner. Rusforetaket har invitert inn alle aktørene til å sitte rundt samme bord og diskutere videre utvikling og hvilke tilbud som skal gis. I et regionalt helseforetak blir rusfeltet en bitte liten bror som strever med å bli hørt, sier Skoftedalen.

Han frykter nedleggingen vil føre til fragmentering av styring, utvikling og kontroll i rusfeltet, slik han mener å ha erfart fra andre helseregioner: Der er rusbehandlingen integrert i helseforetaket.

Skoftedalen er også usikker på om nedleggingen kan føre til at rusfeltet etter hvert vil bli prioritert lavere og få færre ressurser til disposisjon i Helse Midt-Norge.

¬– Dette må vi se over tid, sier han.

Unik konstruksjon

Midt-Norge var den eneste helseregionen som valgte å opprette et eget rusforetak knyttet til rusreformen i 2003.

Dag Hårstad, som leder Rus Midt-Norge, sier til Fontene at Helse Midt-Norge helt fra starten i 2003 hadde som langsiktig målsetting å integrere rusbehandlingen i øvrig spesialisthelsetjeneste.

– Hensikten var å bygge opp kapasiteten og kvaliteten til et gitt nivå først, sier han.

Sammensatte problemer

– VI ser at stadig flere pasienter får sammensatte lidelser, med behov for sammensatt behandling med elementer av psykiatri, somatikk og rusbehandling. Behovet for integrerte tjenester vil øke, og vi mener at de tverrfaglige pasientforløpene kan integreres bedre i en enhetlig struktur, sier Hårstad.

Han understreker også at samhandlingsreformen øker behovet for samhandling mellom spesialisthelsetjenestene og kommunene.

– Man legger til grunn at det er lettere å få en god samhandling med primærhelsetjenestene under en enhetlig ledelse, sier han.

Hårstad sier at rusfeltet har vært høyt prioritert i perioden som har gått, og intensjonen med endringen er at det skal bli enda bedre.

Forankring i ledelsen

– Rus Midt-Norge har vært en suksess. Vi skal være med i prosessen videre, og tanken er at tverrfaglig spesialisert rusbehandling fortsatt skal ha høy ledelsesmessig forankring som eget fagfelt. Hvordan det går videre avhenger av hvordan integreringen blir. Alle omstillinger har risiko. Også i denne vil vi miste noe, og vi vil vinne noe. Det som teller er om det totalt sett blir bedre for pasienten, sier Hårstad.

Men økonomisk vil feltet fortsatt være høyt prioritert, forteller han.

– Rusfeltet i Helse Midt-Norge tilføres 17 millioner kroner neste år, sier han.

Hårstad understreker dessuten at ingen ansatte vil miste jobben eller lønna, men noen kan få et annet arbeidsinnhold.

«Rett tidspunkt »

Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås ved Helse Midt-Norge sier saken kommer opp nå fordi det er rett tidspunkt.

– Vi har hatt en opptrappingsperiode for Rus Midt-Norge og fått opp nivået slik at det ligger tett innpå resten av landet. Nå ser vi organisatoriske utfordringer i forhold til pasientforløp og behandlingstilbud. I forprosjektet skal vi se på når og hvordan endringen skal gjennomføres. Intensjonen er ikke å nedprioritere rusfeltet. Både rusbehandling og psykiatri vil fortsatt ha høy prioritet, sier han.

-- I Helse Sør-Øst har det foretatt en dreining av virksomheten fra langtids- til korttids og poliklinisk behandling. Vil dette skje hos dere?

– Det pågår et arbeid med dette. Vi ønsker en betydelig økning i poliklinisk aktivitet i pakt med at vi øker ressursene og bygger ut fagressursene, sier Haukås.

Haukaås har ikke registrert reaksjoner eller protester mot nedleggingen av Rus Midt-Norge.

24.10.2012
15:53
16.12.2013 20:39