JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Bokanmeldelse

Velskrevet om trusler mot velferdsstaten

Res Publica

09.06.2017
03.05.2022 15:03

Anmeldt av
Randi Reese

Cand. socion

Om boka

Tore Nyseter (2016) Velferd på avveie. Reformer, verdier, veivalg, Res Publica

I boka Velferd på avveie – Reformer, verdier, veivalg konsentrerer Tore Nyseter seg om velferdsreformer i Norge de siste 40 åra.

Velferdsstatens utvikling angår oss alle. Fattige og rike, unge og gamle, om vi bor i storbyen eller i distriktet. Det pågår en heftig ideologisk debatt om velferdsstatens framtidige utforming. I det siste har det blant annet vært fokus på velferdsprofitørene, sentralisering av sykehustjenestene, kommunesammenslåing.

Med denne boka gir Nyseter et godt bidrag inn i den pågående debatten om velferdsstaten. Han fokuserer på dens verdigrunnlag. Boka handler forøvrig om historie, fag, politikk og debatt. Den er lettlest, velskrevet og herlig krydret med egne erfaringer og synspunkter fra et mangeårig arbeid som sosionom i blant annet helse- og sosialsektoren og offentlig forvaltning. Nyseter er tidligere FOU-leder i KS. Noen vil kanskje ha boka strammere i strukturen, ikke jeg.

NYSETER GJØR EN god jobb med å tydeliggjøre kjennetegn ved den norske velferdsmodellen og de verdier og idealer den bygger på. Verdier og idealer som han mener står for fall om vi ikke endrer kurs.

Nyseter lister opp verdier som solidaritet, fellesskap, likhet og frihet, demokrati, rettferdighet og omfordeling. Offentlig ansvar, skattefinansiering, universelle ordninger, tillit, legitimitet og sosial likhet er kjennetegn han trekker fram. Han beskriver den tette sammenhengen mellom de ulike verdiene og kjennetegnene til vår velferdsmodell

Han er opptatt av at vi må beholde høy grad av organisering i arbeidslivet, små inntektsforskjeller, en stor offentlig sektor, høyt skattenivå og en politisk styrt velferdsstat. Velferdsstatens legitimi-
tet og tillit i befolkningen er avgjørende for den norske modellen. Da må alle kjennetegnene ved velferdsstaten beholdes.

BOKA OMHANDLER komplekse tjenestereformer i velferdsstaten fra 1970-tallet og fram til nå: Sosialtjenesten, Nav-reformen, eldreomsorgen og helsereformer. Helsereformene er omfattende og blant annet blir kommunehelsetjenesten, HVPU-reformen, sykehusene, fastlegeordningen, pasientrettigheter belyst. I en annen sammenheng i boka omtaler Nyseter også forebygging som den forsømte reformen og peker på behovet for en barnereform. Det er helt på sin plass.

Nyseter beskriver nøkternt elementene i tjenestereformene og refererer til sentrale stortingsmeldinger, nasjonale utvalg og stortingsvedtak. Her er formen slik at boka blir et nyttig og hjelpsomt oppslagsverk. Det som løfter boka er at Nyseter i tillegg trekker fram de opprinnelige verdier og kjennetegn som reformene hadde, og han kommer med sin vurdering av utviklingen av tjenestene. Her er det gjort godt arbeid av forfatteren.

JEG SAVNER DOG en mer systematisk henvisning til de viktigste forskningsresultater og/eller evalueringsrapporter for de enkelte reformene. Noen henvisninger er det, men likevel. Det ville ha styrket framstillingen og ville ikke nødvendigvis ha gitt boka for mange ekstra sider.

Nyseter er på sitt beste når han øser av sine erfaringer fra eldreomsorgen og sykehusvesenet og viser hvordan ansvars- og oppgavefordelingen mellom stat og kommune har forandret seg opp gjennom tiårene. Han går dypt inn i problematikken hvordan en dårlig eldreomsorg påvirker pasientenes verdighet. Her virker han særlig personlig engasjert og understreker sine poenger livlig og godt. Jeg ville ha likt at forfatteren med samme inderlighet hadde omtalt utfordringene med at kvinners helse ikke får samme oppmerksomhet som menns helse i vår helsetjeneste. Og at intet skjer, selv om vi vet at mennesker med høy sosial posisjon får bedre sykehustjenester en fattigfolk.

BOKA HAR egne kapitler som behandler forvaltningsreformer og styringsreformer. Det er et godt grep for å hjelpe leseren til større forståelse av utviklingen innen velferdssektoren de siste 40 årene. Som Nyseter selv sier, velferdsreformer omhandler ikke bare tjenester til befolkningen, men også hvordan tjenestene organiseres og styres. Norge har nettopp det særtrekket at velferden i hovedsak er et offentlig ansvar og blir drevet av offentlige forvaltningsorganer. Derfor påvirker forvaltningsreformer og styringsreformer velferdsstatens tjenester.

Forfatteren gir oss en gjennomgang av arbeidet til Hovedkomiteen for reformer i lokalforvaltningen (desentralisering, demokratisering og effektivisering) og den betydning som ny forvaltningslov, Offentlighetsloven og ny kommunelov fikk for utforming av velferdstjenestene. Fylkeskommunens korte historie som viktig velferdsaktør, blir også belyst.

Nyseter forlater den nøkterne informasjonsstemmen og blir mer pågående når han går over til å omtale kommunal parlamentarisme, kommunesammenslåing, ledelse og ledelsesformer, New Public Management (NPM), mål- og resultatstyring (MRS), bestiller – utfører-modellen (BUM), det nye stammespråket og offentlig-privat samarbeid (OPS). Her er forfatteren god til å beskrive og ta et oppgjør med det han mener svekker velferdsstatens raushet overfor de mest utsatte og hvordan sentrale verdier i velferdsstaten blir utfordret. Jeg liker farten og snerten i framstillingen her og i tillegg får vi mye nyttig, konkret informasjon.

GJENNOM DE SISTE kapitlene i boka beskriver Nyseter «Nye trender i velferdspolitikken», «Velferd og verdier» og «Velferd og demokrati». Disse kapitlene viser oss hvordan Nyseter ser utviklingstrekk i velferdspolitikken, endringer i verdisyn på velferdens funksjon og dreining bort fra politisk styring til bedriftsøkonomiske prinsipper som tegn på en velferdsstat på avveier.

Faresignalene som Nyseter ser, kan oppsummeres slik:

• Når solidaritet blir et fremmedord, mister velferdsmodellen sitt innhold.

• Når tilliten til den offentlige velferden svekkes, åpnes veien for private markedsløsninger.

• Når verdigrunnlaget forandres, får vi en annen velferdsmodell med endret innhold.

• Når privatisering blir et mål, faller den norske velferdsmodellen sammen.

• Når individuell omsorg blir lagt ut på anbud, oppstår en alvorlig krenking av individets integritet og profesjoners yrkesetikk, samt vår samfunnsmoral.

• Når offentlige instanser neglisjerer barn i utsatte livssituasjoner, svikter det forebyggende arbeidet og vi får offentlig omsorgssvikt.

• Når velferd ikles næringslivets språkdrakt, blir menneskelige behov omgjort til økonomiske størrelser.

• Når velferd styres etter New Public Managements markedsprinsipper, vokser byråkratiet, og bruken av faglig kunnskap, politisk styring og sunn fornuft reduseres.

• Når utsatte grupper stigmatiseres, får fordommer fritt spillerom.

• Når varslere blir syndebukker, oppstår det en fryktkultur blant velferdsarbeiderne og i velferdsbyråkratiet.

Nyseter utdyper og begrunner sine bekymringsmeldinger på en reflekterende måte. Slik blir de hjelpsomme innspill for videre tenking og handling. Boka vil være en meget god kunnskapskilde for ansatte og studenter i velferdsyrkene og utdanningssektoren, klienter/pasienter, folkevalgte og deres rådgivere og litteraturlista på de siste sidene i boka, har en kjærkommen samling av aktuell litteratur.

09.06.2017
03.05.2022 15:03