JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Forfatterveiledning

19.01.2023
10.06.2024 11:56
Fontene forskning er Norges ledende vitenskapelige tidsskrift for sosialt arbeid, barnevern og vernepleie.

Tidsskriftet utgis av Fellesorganisasjonen (FO), som organiserer barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere og har et opplag på ca. 35.000.

Papirutgaven av tidsskriftet utgis to ganger per år (juni og desember). Tidsskriftet inngår som en av medlemsfordelene i FO, og er åpent tilgjengelig for alle interesserte på fontene.no/forskning. På nettstedet kan artikler publiseres i forkant av papirutgaven.

Vitenskaplige artikler

Fontene forskning følger nasjonale og internasjonale vitenskapelige standarder for publisering av vitenskapelige artikler. Det innebærer anonym fagfellevurdering, det vil si at vitenskapelig kvalitet blir vurdert anonymt av to uavhengige fagfeller.

Vitenskapelige artikler skal være teoretiske og/eller empiriske originalartikler eller kunnskapsoppsummeringer med aktualitet for det sosialvitenskapelige kunnskapsfeltet. Artikler skal ikke overskride 7.000 ord, inkludert sammendrag, nøkkelbegreper, figurer, tabeller og referanseliste. Innsendte bidrag skal holde høyt faglig nivå, og være i tråd med personvern og forskningsetikk.

Debattartikler

Debattartikler kan ta opp teoretiske og metodiske spørsmål, behandle motsetninger og ulike oppfatninger i fagfeltet, samt spørsmål knyttet til utdanning og utdanningspolitikk, velferdspolitikk og forskningspolitikk. Debattartikler skal ikke overskride 3.000 ord inkludert referanseliste. De vurderes av redaksjonsutvalget i Fontene forskning.

Anmeldelser

Anmeldelser av bøker og tidsskrifter avtales med redaksjonen. Bokanmeldelser skal ikke overskride 1.500 ord.

Andre artikler

Tidsskriftet tar gjerne imot sammendrag av forskningsrapporter, informasjon om avlagte disputaser og nyheter om større forskningsprosjekter og konferanser.

Spørsmål om innsending kan rettes til fagredaktøren eller redaksjonsutvalget.

Tekniske krav

• Artikkelen skal inneholde: Tittel, tekst og referanser.
• Skrifttype Times New Roman, skriftstørrelse 12, Linjeavstand 1.5.
• Overskriftene i teksten – mellomtitlene – kan ha maks tre nivåer. Mellomtitlene skal gi leseren veiledning og bør være korte og informative.
• Unngå passivt språk.
• Manus skal ha sidetall.
• Fotnoter, topptekst og bunntekst skal ikke brukes (hvis noter vurderes helt nødvendig, må de inngå som sluttnoter).
• Tabeller og figurer skal settes på egne sider til sist i dokumentet, men med henvisning i teksten til hvor de skal settes inn.
• Tabeller og figurer skal ha hjelpetekst med hva tabellen/figuren viser/illustrerer.
• Referanser skal følge mal APA7, norsk versjon. Ikke bruk (ibid.) eller (op.cit.).
• Manuskript skal sendes inn i Word-format.

NB! Alle tekniske krav må følges. Sjekkliste nederst i forfatterveiledningen skal sendes inn sammen med innsending av manus!

Krav til manus

Manus sendes i et samlet dokument som inneholder oversiktsside, artikkel og eventuelle figurer og tabeller.

Oversiktsside skal inneholde:

• Artikkelens tittel
• Forfatteren/forfatternes navn, tittel, arbeidssted, og epost, flere forfattere skal oppgis i riktig rekkefølge for publisering.
• Opplysninger om hvilken forfatter som skal være kontaktperson
• Artikkelens lengde (antall ord) inkludert sammendrag, nøkkelbegreper, tabeller, figurer og litteraturreferanser.
• Erklæring om at artikkelen ikke er publisert, eller levert til publisering annet sted.
• Sammendrag på maksimum 150 ord og maksimum seks nøkkelbegreper.

For vitenskapelige artikler skal det sendes inn en anonymisert versjon av artikkelen som kan sendes til fagfellevurdering. I denne versjonen skal det ikke kunne gjenkjennes hvem som er forfatter. Navn på institusjon, sted, tekst og litteraturreferanser til forfatter må anonymiseres.

Litteraturreferanser til forfatter skrives slik i teksten: (Forfatter, årstall) eventuelt (Forfatter 1, 2 eller 3, årstall) ved flere forfattere. I litteraturlisten plasseres referansen alfabetisk under F, uten annen informasjon, som navn på dokumentet, tidsskrift eller forlag.

Anonymisert dokument skal ha forfatterens navn og dato for innsendelse som dokumentnavn, dette fjernes av fagredaktør før eventuell videresending til fagfeller.

Innsending og vurdering

Manus sendes som e-postvedlegg til fagredaktøren på sisselse@oslomet.no. Navn på dokumentet skal være forfatterens eller kontaktpersonens navn og dato for innsendelse. Manuskriptet kan ikke være innsendt til flere tidsskrifter eller forlag samtidig, og tilsvarende manuskript kan heller ikke ha vært publisert tidligere.

Redaksjonen vurderer først om vitenskapelige artikler skal sendes til fagfellevurdering. Debattartikler vurderes endelig av redaksjonen. Manuskripter som går til fagfellevurdering sendes i anonymisert form til to uavhengige fagfeller. Dersom artikkelen antas skal forfatteren bearbeide den på bakgrunn av kommentarer fra fagfeller og redaksjon, og sende artikkelen tilbake til fagredaktør.

Språk og korrektur

Forfattere har ansvar for å sikre god språklig kvalitet og gjøre en grundig språkvask. Fontene har ansvar for korrektur i forbindelse med trykking av antatte artikler. I produksjonsprosessen vil redaksjonen kommunisere direkte med forfatteren/kontaktpersonen.

Rettigheter

Det er en betingelse for publisering at forfatterne gir publiseringsrettigheter til Fontene forskning. Dette gir tidsskriftet rett til å formidle artikkelen i trykket form og elektronisk etter at den er trykket.

Forfatterne kan bruke artikkelen andre steder etter publisering i Fontene forskning, men det skal da sendes melding til redaktøren om hvor den trykkes, og det skal fremgå at artikkelen opprinnelig er trykket i Fontene forskning. Avtale om copyright skal undertegnes før publisering.

Etikk

Alle forfattere har ansvar for at fagetiske og forskningsetiske prinsipper er ivaretatt i manuskriptet. Ved empiriske studier skal det fremgå av teksten hvordan etiske hensyn er ivaretatt, og om det er innhentet nødvendige personverntillatelser fra Norsk senter for forskningsdata (NSD/SIKT), eventuelt fra Regionaletisk komité (REK) og andre godkjenningsinstanser.

Forfattere skal følge anerkjente regler for sitering og nøyaktig bruk av referanser med sidetall for sitering både av eget og andres arbeider. Redaksjonen ser alvorlig på forsøk på plagiering, kopiering av tekst fra andres arbeid uten oppgitt referanse, og vil ta skritt for å følge opp dersom dette oppdages. For nærmere informasjon om forskningsetikk og definisjoner av plagiering, se De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Sjekkliste

Sjekkliste som sendes inn sammen med manus, skal inneholde:

• Forfatternavn og dato for innsending.
• Artikkelens nummer (hvis tildelt).
• Er innsending i overensstemmelse med instruksen? (Sett kryss til venstre).
• Maksimal lengde (Vitenskapelig artikkel 7.000 ord, debattartikkel 3.000 ord, bokanmeldelser 1.500 ord).
• Tilstrekkelige forfatteropplysninger (navn, mailadresse, institusjon).
• Erklæring om at artikkelen bare er sendt Fontene forskning.
• Sammendrag og nøkkelbegreper.
• Redegjørelse for etikk (i metodeavsnitt).
• Referanser: Norsk APA7.
• Anonymisert versjon vedlagt (for vitenskapelig artikkel).
• Navn på dokumentet: forfatternavn og innsendt dato + eventuelt tildelt artikkelnummer.
• Redegjørelse for endringer (etter forslag fra redaksjon eller fagfeller).
• Engelsk tittel, sammendrag og nøkkelord (bare for antatte artikler).
• Bilde av forfatter(e) (bare for antatte artikler).

> Last ned sjekkliste for manus (PDF-format)

Innsendte manuskripter må være i tråd med forfatterinstruksen og følge kravene til oppsett, språk og referanser.

Innsendte manuskript som ikke er i tråd med forfatterveiledningen, vil bli avvist uten videre vurdering.

19.01.2023
10.06.2024 11:56