JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Bokanmeldelse

Nyttig fagbok om sorg hos ungdommer som mister venner

18.12.2023
18.12.2023 13:03

Anmeldt av Tina Salte Rosland

Klinisk sosionom med master i rus og psykisk helsearbeid. Familieveileder og fagkoordinator ved Familiesenteret i Time kommune

tina.s.rosland@gmail.com

Om boka

Iren Johnsen (2023) Når venner dør. Hvordan kan vi støtte unge i sorg? Gyldendal.

Iren Johnsen har gitt ut fagboken «Når venner dør»; en liten og lettlest bok på 150 sider medregnet referanser.

Gyldendal

Boken består av åtte kapitler og inneholder grunnleggende teori om sorg og sorgreaksjoner hos unge. I tillegg beskriver den hvordan man kan bearbeide sorg og gir anbefalinger om hvordan man kan være til hjelp og støtte for ungdommer som mister venner.

Forfatteren er førsteamanuensis ved Senter for krisepsykologi, Universitetet i Bergen. Hun har deltatt i et større forskningsprosjekt om etterlatte etter Utøya-skytingen og skrev sin PhD-avhandling om sorg hos unge etterlatte venner.

HELE BOKEN er viet til temaet sorg hos ungdom som har mistet venner, og er så langt jeg kjenner til den første norske fagboken som omhandler dette temaet eksklusivt. Tidligere er sorg over venners dødsfall bare berørt i mindre avsnitt eller kapitler i fagbøker om sorg hos barn og unge. Vi vet at ungdomstiden preges av løsrivelse fra opprinnelsesfamilien og orientering ut mot relasjoner til jevnaldrende. Det er et betydningsfullt tap når venner dør i ungdomstiden, og boken berører en gruppe etterlatte som ikke tidligere er viet samme grundige oppmerksomhet i sorgforskningsfeltet.

Fagboken er tidsriktig og oppdatert når den beskriver både ungdomstiden, unges referanser og sosiale mediers endring av vennskap og kommunikasjonsformer.

Bokens første kapittel går grunnleggende inn og beskriver sorgteori og sorgmodeller i et ungdomsperspektiv. Kapittelet benytter nyere sorgteorier som anerkjenner at sorg ikke følger faste faser, men er individuelt med et bredt normalitetsspenn. Sårbarheten til den sørgende ses i sammenheng med den utviklingsfasen ungdomstiden representerer. Kapittelet, i likhet med resten av boken, bruker flere case for å gjøre teorien lettere tilgjengelig for leseren. Leseren er dermed ikke avhengig av spesiell forkunnskap for å få utbytte av stoffet, men samtidig holder boken et faglig nivå som gjør at den allmenne tilgjengeligheten ikke går ut over lesverdigheten for fagpersoner.

KAPITTEL TO går nærmere inn og beskriver hva som kjennetegner reaksjoner hos ungdommer som sørger etter tap av nære venner. Kapittelet forklarer innledningsvis noe om betydningen av vennskap i ungdomstiden og beskriver også hvordan unges vennerelasjoner kan være annerledes enn hos voksne. Det vises eksempler på nære og viktige relasjoner som utelukkende er knyttet til sosiale medier eller gaming. Den type vennerelasjoner kan fremstå uvante og uforståelige for voksne som står rundt den sørgende ungdommen. Kapittelet beskriver også den særegne betydningen vennerelasjoner har i den viktige utviklingsfasen ungdomstiden representerer. Kapittelet inneholder en fin beskrivelse om fremtidssorgen, som omhandler alle mulighetene og fremtidsdrømmene som dør når man mister venner i så ung alder. Det er også viet nyttig fokus til dynamikken i vennegrupper som er i sorg, både positivt i form av sterkt fellesskap og mer krevende når det oppstår sjalusi, kamp og konflikter.

Det tredje kapittelet beskriver ulike typer dødsfall og omstendigheter, og trekker linjer til hvordan ulikheten påvirker tapsopplevelsen og tiden etterpå. Her kunne forfatteren gjerne beskrevet grundigere hvordan de unges tilknytning og trygghet til egne foreldre kan påvirke opplevelsen og håndteringen av de unges pårørenderolle, både i sykdomstid, det akutte tapet og tiden etterpå. Forfatteren kunne også med fordel beskrevet mer inngående hvordan den nærmeste pårørende til ungdommen som dør kan påvirke de unge vennenes sorgbearbeidelse ved å informere dem og inkludere dem underveis.

KAPITTEL FIRE tar for seg hvordan nettverk og fagpersoner rundt den sørgende unge kan være til hjelp og støtte. Både sosial nettverksstøtte og profesjonell støtte blir beskrevet. I tillegg beskriver forfatteren hvordan støtten kan gis både i forkant av et forventet dødsfall, i den akutte fasen og i et lengre løp i etterkant. Forfatteren beskriver særlig hvilken rolle skolen kan ha og nevner rettighetene til individuell tilrettelegging.

Hele kapittel fem er med stor fordel viet sorg slik den uttrykkes på internett og sosiale medier. Den digitale sorgen er for mange voksne et delvis ukjent og krevende terreng å forholde seg til, samtidig som sosiale medier har en stor plass i ungdommers uttrykk og dagligliv. Forfatteren klarer på en fin måte å berøre både de nyttige og positive sidene ved digital sorg, og samtidig hvilke utfordringer det kan medføre i sorgbearbeidelsen.

Kapittel seks ser på ulike sorgritualer, både de større offentlige og de mindre og mer personlige. Forfatteren omtaler både allmenne ritualer og de som er spesielle for aldersgruppen, og beskriver samtidig hvordan ritualer er viktige for sorgbearbeidelsen. Kapittelet kommer med gode forslag og eksempler på ritualer den unge kan gjøre både individuelt og i fellesskap, og sier også noe om når ritualene kan bli en hindring for sorgprosessen.

Kapittel sju går inn på kjønnsrelaterte forventninger til sorgreaksjoner og tar for seg stereotypene som preger både nettverket rundt ungdommen og samfunnet som helhet. Forfatteren fremhever igjen betydningen av et raust og vidt normalitets begrep som tillater individuelle forskjeller.

Bokens åttende og siste kapittel omhandler de mer kompliserte og uvanlige sorgreaksjonene, og omtaler både symptomer, tegn, risikofaktorer og anbefalinger for oppfølging. Avslutningskapittelet går også inn på risikoen for at sorg hos unge etterlatte venner ikke alltid anerkjennes, og sier noe om skyldfølelse og overlevelsesskyld.

OPPSUMMERT VIL jeg si at boken er kjærkommen da den omhandler et tema som tidligere er viet liten oppmerksomhet i sorgforskningsfeltet. I tillegg er den rettet mot en aldersgruppe av etterlatte som er særlig sårbare på grunn av den utviklingsfasen de er i. Boken vil være nyttig for fagpersoner som møter ungdommer på skole, i fritidstilbud og i ulike deler av helsetjenesten. Samtidig kan den være nyttig for foreldre og andre som i en uformell rolle møter ungdommer i sorg. Det er en stor fordel at boken er oppdatert om digital sorg og vennskap som oppstår digitalt. Selv om boken er liten og lettlest vises det gjennomgående at forfatteren har solide forskningsbaserte kunnskaper om temaet.

18.12.2023
18.12.2023 13:03