Vil ha LO med på fattigdomsløft

Krafttak mot fattigdom og styrking av funksjonshemmedes rettigheter i arbeidslivet er blant FOs forslag til LO-kongressen neste år. Og sin vane tro vil forbundet gjenreise debatten om det faglig-politiske samarbeidet.
11.11.2008
10:04
16.12.2013 07:35

FO har sendt inn 33 forslag til LO-kongressen. Forbundet vil ha LO med på et «Krafttak mot fattigdom». Dette punktet setter de ulike velferdsordningene i sammenheng med hverandre og foreslår en statlig minstenorm for sosialhjelpen basert på SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) sine satser.

FO understreker også nøkkeltiltak som billige barnehager, gratis skole og SFO, og ønsker en gjenreising av den sosiale boligbyggingen. FO foreslår et nytt avsnitt om sosial boligpolitikk som understreker behovet for mer støtte til Husbanken og større offentlig tilstedeværelse på boligmarkedet.

I de sosialpolitiske forslagene sine fokuserer FO spesielt på verdien av universelle velferdsordninger, slik at alle er like godt sikret. FO viderefører også det forslaget de fikk medhold i på forrige LO-kongress, nemlig en økt satsing på forebyggende barne- og ungdomsarbeid. I tillegg ønsker FO at LO skal gå inn for økt satsing på barnevern.

Unge funksjonshemmede

I forslagene sine løfter FO fram unge funksjonshemmedes rettigheter i arbeidslivet. Forbundet ber om at LO støtter den innsatsen funksjonshemmedes organisasjoner gjør for å åpne arbeidslivet for mangfold og jobber for at unge funksjonshemmede sikres rett til arbeid. FO tar også til orde for en bedre fungerende IA-avtale.

FO er opptatt av hvordan den norske velferden kan rammes av internasjonale avtaler som kan innebære direktiver om å sette offentlige tjenester ut på anbud i det globale markedet, og advarer mot dette. FO går inn for at Norge skal reservere seg mot EUs tjenestedirektivet.

Likelønn er et viktig punkt for FO, og forbundet ønsker å få inn et avsnitt som refererer de vesentligste forslagene fra Likelønnskommisjonen, og ber LO stille seg bak dem.

Utdanning må lønne seg

FO ønsker også å få inn et punkt om tariffpolitikk for høgskoleutdannede, noe som også ble foreslått på forrige LO-kongress. Forslaget understreker at utdanning skal lønne seg og at også høgskoleutdannede bør få en rettferdig lønn. FO vil særlig ha fokus på helse- og sosialsektoren. «Frontfagsmodellen må ikke stå i veien for å løse disse oppgavene», heter det blant annet i teksten. I flere punkter understreker FO i sine forslag hvor viktig det er å sørge for god kompetanse i velferdstjenestene.

FO har også levert forslag om helse- og sosialarbeideres plass i skolen, og understreker at de bør ha samme lønns- og arbeidsvilkår som lærerne.

FO har en rotfestet uenighet med LO om det faglig-politiske samarbeidet med Arbeiderpartiet, og dette er nedfelt i forslagene fra forbundet på flere punkter. FO ønsker i stedet at LO skal si seg « åpen for å samarbeide med alle politiske partier som deler våre grunnleggende holdninger i spørsmål om sysselsetting, sikring av faglige rettigheter, fordelingspolitikk og utvikling av velferdsstaten.»

11.11.2008
10:04
16.12.2013 07:35