Utdanningspolitikk med logisk brist

Den utdanningspolitiske debatten har logiske brister. FO kan bare vinne fram ved å slå fast at dagens utdanninger ikke uteksaminerer gode nok yrkesutøvere, mener barnevernpedagog Beate Schei.
01.06.2010
14:58
14.12.2013 12:45

Sosionomer, vernepleiere og barnevernpedagoger må holde tritt med ny kunnskap, forskning og endringer i fagfeltene. Det er viktig for kvaliteten i tjenestene og for brukernes rettsikkerhet. Men tjenestene og brukergruppene er i stadig endring. Derfor er det en forutsetning at utdanningene er i kontinuerlig utvikling og sikrer at det uteksamineres yrkesutøvere med en god teoretisk og praktisk basiskompetanse.

Det er interessant å følge Fontenes dekning av debatten om utdanningene og utdanningenes lengde. Meningsbrytningen får frem spenninger mellom utdanningsgruppene, men også innsikt i betydningen av gode og ulike utdanninger, som skal svare til kompetansebehov i et bredt spekter av tjenester. Debatten går nå på tomgang, og en av debattantene i landsstyret sier at hun opplever å være mer forvirret enn før. Det er lett å forstå. For det ser ikke ut til at det trekkes linjer mellom ulike slutninger. Debatten fremstår stykkevis og delt, og det oppstår logiske brister.

Illustrerende er at flere debattanter har tatt opp presset økonomi i høgskolene som en viktig utdanningspolitisk problemstilling. For å sikre bedre økonomi, foreslås å stille krav om økning av utdanningenes finansieringskategori. Men det er de samme debattantene som tar til orde for at dagens 3-årige utdanninger er gode nok. Derfor fremmes heller ingen forslag til forbedringsområder i utdanningene. Her avdekkes både en logisk brist og et håpløst politisk prosjekt. Økning av høgskolenes finansieringskategori er et spørsmål om økte midler over statsbudsjettet. De rødgrønne politikerne på stortinget har fått i oppdrag å kutte minimum 4 prosent i statsbudsjettet for 2011, og det sier seg selv at det blir kamp om midlene. I denne situasjonen kan ikke FO forvente å nå frem med krav om penger som ikke skal brukes til å løse alvorlige utfordringer.

Den eneste måten å vinne frem med økonomiske krav til høgskolene, er at FO slår fast at dagens utdanninger ikke uteksaminerer gode nok yrkesutøvere, at det rammer brukerne, og at et treffsikkert virkemiddel er å styrke innholdet i utdanningene. Først når politikerne er overbevist om dette, kan FO lansere at dette vil koste penger og at finansieringskategorien må økes.

Alt taler for at innholdet i utdanningene bør utvikles. Dersom utdanningene blir lengre, gis det økt rom for læringsprosesser og øker anseelsen i yrkesfeltene. Debatten må ut av tomgangen og sikre at det skapes logisk sammenheng mellom mange gode innspill.

Beate Schei, barnevernpedagog

01.06.2010
14:58
14.12.2013 12:45