Slår et slag for sosialfaget

Sosialfaglighet er ikke bare noe vi trenger i særlig sårbare situasjoner, det er en bærebjelke i velferdsstaten, fastslår direktør i Helsetilsynet, Lars E. Hanssen.
19.03.2009
12:36
16.12.2013 09:19

solfrid.rod@lomedia.no

Hanssen er bekymret for at begrepet «sosial» er på vei ut av forvaltningsspråket. I forordet til Tilsynsmeldingen 2008 slår direktøren fast at behovet for sosialfaglig kompetanse trolig er mer påtrengende enn noen gang.

At vi ikke lenger har et sosialdepartement eller et sosialdirektorat, betyr ikke at vi ikke lenger har sosiale problemer, skriver Hanssen.

Innsnevring

Han er også bekymret over innsnevringen av begrepet sosial. Mens det tidligere ble brukt i vid forstand om mennesker og samfunn, forstås det nå mer og mer som noe spesielt, noe som er innrettet mot personer i særlig utsatte posisjoner.

Men den helhetlige tenkningen om menneskers som sosialfaget representerer er, i følge Hanssen, nettopp det som trenges for å utfordre den snevrere tilnærmingen som helsefagene representerer.

To bærebjelker

Direktøren påpeker at grundig faglighet er en forutsetning for godt og forsvarlig tverrfaglig samarbeid:

«Helsefagenes dybdekompetanse og vektlegging av forhold knyttet til den enkelte personen er en nødvendig bærebjelke i dette samarbeidet. Den andre nødvendige bærebjelken er samspills-, nettverks- og samfunnskompetansen som er sentrale kjennetegn ved det sosialfaglige. Dette må dyrkes og utvikles på eget grunnlag, og ikke bare som tilleggskompetanse til annen spesialisert kunnskap», skriver Hanssen.

Dette synet er noe av bakgrunnen for at Helsetilsynet i fjor foreslo en egen autorisasjonsordning for sosialpersonell, slik FO også krever.

19.03.2009
12:36
16.12.2013 09:19