Regjeringen avviser gjeldstiltak

KrF ønsker flere tiltak for å forebygge gjeldsproblemer hos enkeltpersoner. Men de får ikke tilslutning i Stortinget. – Trist at regjeringspartiene avviser de radikale forslagene for bekjempelse av fattigdom, sier Dagfinn Høybråten (KrF).
16.02.2007
15:42
16.12.2013 00:15

Kristelig Folkeparti (KrF) vil ha den alminnelige gjeldsordningsperioden redusert fra fem til tre år. De ønsker også at regjeringen vurderer om en og samme person kan få mer enn én gjeldsordning i løpet av livet. Namsmannen bør få en oppfølgingsplikt overfor personer med gjeldsordning.

Dette er tre av tiltakene som ikke fikk flertall i Stortinget. Til sammen tretten tiltak ble fremmet i et privat forslag av representanter fra KrF, om fattigdom og gjeldsproblemer.

Harme

Dagfinn Høybåten uttrykte harme for den manglende vilje til å sette inn radikale tiltak, slik regjeringen har lovet. Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem tilbakeviste kritikken. Hun hevdet regjeringens satsninger, blant annet på bedret kommuneøkonomi, var med på gjøre situasjonen lettere for vanskeligstilte. Samtidig pekte hun på manglende fattigdomsbekjempelse fra Bondevik II-regjeringen. Det fikk Høybråten til å reagere.

- Når regjeringen kommer under press, begynner det å tegne seg et mønster. Da faller den tilbake på en kritikk av den forrige regjeringen. Så langt inn i stortingsperioden står det ikke til troende, sa han fra talerstolen.

Utvidet gjeldsregister

Ett forslag fra KrF fikk tilslutning i Stortinget med noe endret innhold. De foreslo at det bør vurderes om det skal lages et nytt og mer omfattende register hvor gjeldsbyrde og andre relevante opplysninger gjøres tilgjengelig for kredittytere på en bedre og mer helhetlig måte enn i dag. Vedtaket i Stortinget ble at regjeringen skal utrede om et mer omfattende gjeldsregister er et godt virkemiddel for å begrense gjeldsproblemer blant privatpersoner. Men flertallet på Stortinget ga sin tilslutning med tydelig skepsis.

- Dette kan fort bli en gapestokk, og personvernet tilsier at en ikke bør bruke mye tid på dette, sa Olemic Thommessen fra Høyre, under behandlingen i Stortinget.

Et «gjeldsregister», det vil si register over privatpersoners lånesaldi, kan komme i konflikt med hensynet til personvernet. Det er spesielt denne problemstillingen Stortinget vil ha utredet nærmere.

Delvis tilslutning

Bekkemellem informerte Stortinget om at Regjeringen har bedt Sosial- og helsedirektoratet (Shdir) utrede opprettelsen av et grønt nummer til en veiledningstjeneste for økonomi og gjeld og en nettportal hvor det både informeres om hvordan gjeldsproblemer kan forebygges og om hvordan det er mulig å håndtere situasjonen når gjeldsbyrden blir for stor. Dette er to av tiltakene i forslaget fra KrF.

Shdir skal også vurdere utvikling av gode landsdekkende rutiner for frivillig offentlig forvaltning av enkeltpersoners økonomi, slik også KrF ønsker i sitt forslag.

16.02.2007
15:42
16.12.2013 00:15