Divisjon psykisk helsevern på St. Olavs hospital i Trondheim må kutte omlag 30 millioner kroner.

Divisjon psykisk helsevern på St. Olavs hospital i Trondheim må kutte omlag 30 millioner kroner.

Heiko Junge, NTB

St. Olavs Hospital kutter døgnplasser og stillinger, tillitsvalgt fortviler

Åtte døgnplasser og åtte stillinger på distriktspsykiatriske sentre kan ryke. – Det som skjer på St. Olavs er det stikk motsatte av den satsingen på psykisk helse Bent Høie snakker om, sier Næsgaard, hovedtillitsvalgt for FO.
11.02.2020
09:29
15.10.2020 08:44

solfrid.rod@lomedia.no

– St. Olav skal drive fremragende behandling. I psykisk helsevern er vi heldige hvis vi er innafor god behandling, sier Næsgaard.

Hun blir provosert når helseminister Bent Høie snakker om satsingen på psykisk helsevern.

– Det er det stikk motsatte som skjer hos oss. Jeg inviterer både Høie og Solberg til å komme og jobbe i lag med oss på St. Olavs en dag, sier Næsgaard.

Hun er hovedtillitsvalgt for FO, frikjøpt i 20 prosent.

Lene Næsgaard er bekymret for både ansatte og pasienter.

Lene Næsgaard er bekymret for både ansatte og pasienter.

Privat

– Pasientene blir sykere

Det er divisjonen selv som har foreslått å kutte fire døgnplasser og fire årsverk på begge de distriktspsykiatriske poliklinikkene i Trondheim; Tiller DPS og Nidaros DPS. Dette som følge av at sykehuset har pålagt divisjonen å kutte 30 millioner.

Lene Nesgaard tror forslaget vil gå gjennom, fordi det ikke er noe annet sted å kutte. Psykisk helse er allerede skjært inn til beinet, mener Næsgaard, som selv jobber på Tiller DPS.

Det prioriteres allerede hardt, det er bare de alvorligst syke som får en døgnplass, fastslår Næsgaard.

– Pasientene blir sykere mens de venter, og vi ser mer enn før kombinasjonene psykiatri og rus. Det er virkelig grunn til å spørre om pasientene får den hjelpen de trenger, sier hun.

– Har dere hatt fullt belegg på sengepostene?

– I snitt ligger belegget på mellom 80 og 82 prosent. Målet er minst 85. Men det vil variere. Akuttavdelingene må ha et sted å overføre pasienter til. Hvor skal de sendes når DPS ikke har plass?

– Penger foran pasienter

Næsgaard er også bekymret for de ansatte. Det er feil å tro at man kan kutte stillinger fordi man kutter sengeplasser, mener hun. På grunn av gradvis kutt over tid, er pasientene sykere, og det kreves mer av de ansatte.

– Det er stødige folk som går i knestående nå, sier Næsgaard.

Selv har hun 17 års fartstid på St. Olavs, og ser ikke lyst på framtida.

– Da helseforetakene overtok sykehusene, ble det business. Økonomien er viktigere enn pasienten. Og så blir det opp til oss som jobber her å lage tjenester som passer det systemet, i stedet for å lage tjenester tilpasset pasienten.

– Hvilket råd vil du gi helseministeren?

– Avskaff helseforetakene! Sett pasienten først!

Lene Næsgaard har jobbet i psykisk helsevern i 17 år, her fra sykehusstreiken våren 2019.

Lene Næsgaard har jobbet i psykisk helsevern i 17 år, her fra sykehusstreiken våren 2019.

Privat

– Har ikke mer penger

– Vi kan ikke drifte for mer penger enn samfunnet gir oss, sier Randolf Terje Vågen, konstituert divisjonssjef for Divisjon psykisk helsevern på St. Olavs hospital.

Han understreker at ingen avgjørelse er tatt ennå. Ledelsen skal, sammen med de tillitsvalgte, diskutere muligheten for å kutte døgnplasser, forteller han.

– Vi skal hele tiden lage et så godt tilbud som mulig innenfor de rammene vi har. Døgnplasser er én del av det. Vi må se på utnyttelsesgraden og vurdere om det er forsvarlig å ta bort noen plasser, sier han.

Mener du at dere har flere døgnplasser enn det er behov for?

– Ting kan tyde på det. Behovet vil jo svinge. Spørsmålet er hvor stor bufferkapasitet vi skal ha.

Tillitsvalgte frykter friomsorgen blir en soningsmaskin

– Dialog med tillitsvalgte

– Tillitsvalgte mener kutt i døgnplasser vil gi et dårligere tilbud til pasientene og gi ansatte dårligere arbeidsforhold. Hva sier du til det?

– Dette er en del av dialogen vi skal ha. Tillitsvalgte er orientert om budsjettsituasjonen. De ansatte er, i likhet med meg, opptatt av å gi pasientene et så godt tilbud som mulig. Alle slike beslutninger er det naturlig å forankre blant de ansatte. Det skjer bant annet gjennom drøftinger med tillitsvalgte, og ivaretas etter de spillereglene vi har.

Du sa at dere ikke kan drifte for mer penger enn dere får. Er det mulig for deg som leder å protestere oppover og si at dere får for lite til å drive forsvarlig?

– Jeg tror vi skal ta ett steg av gangen. De tillitsvalgte og leder har ulike roller. Vi skal nå gjennomføre en prosess, der også tillitsvalgte er med. Målet er et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har, sier Vågen.

Denne skolen har eget Nav-kontor. Det fikk Amir (23) ut av gata og inn på byggfag

Regjeringen: – Vi satser på psykisk helsevern

Helsedepartementet ønsker ikke å kommentere Lene Næsgaards påstand om helseforetakene. Men statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) fastholder at regjeringen satser på psykisk helsevern:

«Ventetidene går ned og behandlingskapasiteten øker. Så er det riktig at antall døgnplasser er redusert, det er fordi vi ønsker å gi pasientene et bedre tilbud der de bor, og redusere bruken av institusjoner. Fra 1998 til 2017 har derfor tilbudet i kommunene blitt styrket, behandlingskapasiteten i poliklinisk og ambulant virksomhet blitt tredoblet, mens døgnkapasiteten har blitt halvert. Dette er i tråd med faglige anbefalinger fra WHO og en utvikling vi ser i mange land», skriver Erlandsen i en epost til Fontene.

Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i Helsedepartementet.

Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i Helsedepartementet.

Regjeringen

Erlandsen erkjenner at det «fortsatt er en vei å gå for å tilpasse gode hjelpetilbud for mennesker med store og sammensatte behov», og legger til at det stiller store krav til samarbeid både innad i spesialisthelsetjenesten og mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten.

«Vi skal se nærmere på framtidig kvalitet og dimensjonering av tjenestene. Fra 2019 er også pakkeforløpene i psykisk helsevern og rus igangsatt, de vil gi bedre brukermedvirkning, forutsigbarhet og gi ledere mulighet til å videreutvikle tjenestene», skriver Erlandsen.

Og videre: «Departementet har også gitt Helsedirektoratet og helseregionene i oppdrag å utarbeide en analyse av behovet for psykiske helsetjenester i befolkningen. Analysen skal være et verktøy når fremtidig kapasitet – for eksempel døgntilbud – skal planlegges.»

Når vet du hva den nye lønna di blir? Her er datoene du må merke deg i lønnsoppgjøret

11.02.2020
09:29
15.10.2020 08:44