Professor Karen Helene Ulltveit-Moe la i dag fra Arbeidstidsutvalgets innstilling.

Professor Karen Helene Ulltveit-Moe la i dag fra Arbeidstidsutvalgets innstilling.

Martin Guttormsen Slørdal

Arbeidstidsutvalget vil forskyve maktbalansen mellom partene:

Mer makt til arbeidsgiverne

Arbeidstidsutvalget vil at arbeidsgiver skal kunne sette opp turnus uten avtale med tillitsvalgte. FO-leder Mimmi Kvsivik lover kamp.
06.01.2016
14:34
06.01.2016 15:41

stig@lomedia,no

solfrid.rod@lomedia.no

På spørsmål om utvalgets arbeid vil styrke arbeidsgiverne, svarer utvalgsleder Karen Helene Ulltveit-Moe et klart nei. Hun vedgår likevel at de styrker arbeidsgiversiden på ett punkt, nemlig når det gjelder skift og turnus i helse- og omsorgssektoren.

– Arbeidstakere vil få dårligere vern med arbeidstidsutvalgets forslag

Uenighet i utvalget

Her vil flertallet i utvalget at arbeidsgiver skal få adgang til ensidig å gjennomsnittsberegne arbeidstiden, samt korte ned den daglige arbeidsfrie perioden. De vil også at arbeidsgiver skal kunne sette opp en ordinær turnusplan uten avtale med tillitsvalgte eller dispensasjon fra Arbeidstilsynet.

Forskningsleder i Fafo, Kristin Alsos, hørte her til mindretallet. Spesielt på dette punktet mener hun å se en kraftig styrking av arbeidsgiversiden.

Kristin Alsos, Fafo, tok dissens på flere punkter

Kristin Alsos, Fafo, tok dissens på flere punkter

Martin Guttormsen Slørdal

Sammen med advokat Ingeborg Moen Borgerud, professor ved NTNU Berit Brandth og direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt Pål Molander har Alsos fyldige mindretallsmerknader.

De viser til at både arbeidsmiljøloven og EUs arbeidsdirektiv setter skranker som er begrunnet i arbeidstakernes helse og velferd. Skiftarbeid, nattarbeid og lange arbeidsdager øker risikoen for en rekke helseskader.

Mindretallet påpeker at det er solid vitenskapelig enighet om at muligheter for medbestemmelse er en av de mest forebyggende faktorene i arbeidsmiljøet.

FO: – En klar forskyvning

– Det foreslås en klar forskyving av makt i arbeidsgivernes favør når det gjelder å fastsette skift- og turnusplaner, for eksempel innenfor helseforetakene. Her har arbeidsgivernes ønske om mer helgearbeid blitt møtt med velvilje. Det er ikke bra, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Hun er særlig skeptisk til ekspertutvalgets forslag om utvidet bruk av medleverordning, en turnusordning der ansatte bor på arbeidsplassen.

FO har lenge ønsket å gå bort fra medleverforskriften og heller regulere arbeidstiden gjennom tariffavtale også i institusjoner som i dag har medleverturnus. Utvalget foreslår derimot å åpne for slik arbeidstidsordning for eksempel i arbeidet med enslige mindreårige flyktninger.

– Vi er mot utvalgets forslag om å øke ordningens virkeområde, understreker Kvisvik.

En bekymringsfull maktforskyvning, mener FO-leder Mimmi Kvisvik.

En bekymringsfull maktforskyvning, mener FO-leder Mimmi Kvisvik.

Tri Nguyen Dinh

– Utvalget understreker imidlertid at grensene for bruk av medleverordning bør gjennomgås, og at ordningen bør evalueres. Det fastslås også at retten til å trekke individuelt samtykke må ligge fast. Her blir det viktig for FO å være på banen i den kommende diskusjonen, fastslår FO-lederen.

Lover kamp

Både Kvisvik og LO-leder Gerd Kristiansen uttaler i dag at den største feilen er at arbeidstakersiden ikke har vært inkludert i utvalgets arbeid.

– Det må vi forsøke å ta igjen når utvalgets rapport nå skal bearbeides videre, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

På den positive siden påpeker både FO og LO at utvalget fastslår at arbeidsmiljøloven er en vernelov.

Den nye arbeidsministeren freder arbeidsmiljøloven

– Det er viktig å slå fast at rapporten understreker det positive samspillet mellom lovverk og tariffavtaler som er en forutsetning for den norske arbeidslivsmodellen, samt den positive rollen partsamarbeidet spiller i norsk arbeidsliv. Videre er det positivt at rapporten slår fast at dagens regler for arbeidstid i all hovedsak følges opp i praksis. Dette viser at den norske modellen fungerer, sier Kvisvik.

Forskyvning

Dagens arbeidsmiljølov skiller mellom ansatte som er omfattet av alle reglene i loven og ansatte i ledende eller særlig uavhengige stillinger. Sistnevnte er unntatt nesten alle reglene i kapittelet om arbeidstid, og de mange. Her vil utvalget innføre en mellomgruppe, arbeidstakere i delvis uavhengig stilling. Disse skal ha flere unntak fra loven enn det store flertall.

Ikke minst på dette området mener Fafo-forsker Kristin Alsos at det ligger en maktforskyvning.

– Disse arbeidstakerne er blant de som trenger mest beskyttelse, da de ofte presses fra to kanter, arbeidsgiver og for eksempel kunder, sier Alsos.

– Dette er ikke bra. Samtidig understreker utvalget behovet for klarere veiledninger på dette området, samt at eventuelle unntak skal skrives inn i arbeidskontraktene. Dette åpner for en viktig diskusjon, hvor fagbevegelsen må kjenne sin besøkelsestid, påpeker Mimmi Kvisvik.

Fra 11 til 8 timer hvile

Den aktuelle mellomgruppa er ansatte med betydelig uavhengighet, men med mindre reell innflytelse over sin jobb enn arbeidstakere i særlig uavhengig stilling. For disse vil utvalgets flertall at de kun skal ha krav på minimum 8 timer arbeidsfri i løpet av 24 timer.

– En hviletid på 8 timer fører lett til negative helseeffekter, mener Alsos.

Hun viser til at hovedregelen her i dag er 11 timer. Hun mener å gå fra 11 til 8 timer etter individuell avtale her er svært drøyt. Fafo-forskeren tror at den uklarheten om hvem som innebefattes av reglene i dag bare vil øke med det nye forslaget.

Advokat Ingeborg Moen Borgerud, erfaren arbeidsrettsjurist, tilhørte mindretallet i viktige spørsmål.

Advokat Ingeborg Moen Borgerud, erfaren arbeidsrettsjurist, tilhørte mindretallet i viktige spørsmål.

Martin Guttormsen Slørdal

Også Moen Borgerud sier til LO-Aktuelt at hun ser en maktforskyvning her:

– Arbeidsgiver bør ikke kunne beslutte en kortere hviletid enn 11 timer i døgnet, med mindre det oppstår særlige forhold som arbeidsgiver ikke har kunnet forutse, heter det fra de fire i mindretallet. Utvalget hadde til sammen 11 medlemmer.

Viderefører lovendringer

De fire peker videre på at de endringene av AML som fant sted 1. juli i fjor innebærer en betydelig utvidelse av adgangen til å gjennomsnittsberegne den alminnelige arbeidstiden. «En ny ordning som innebærer at arbeidsgiver ensidig skal kunne redusere hviletiden for skift- og turnusarbeidere og øke rammene for gjennomsnittsberegning, vil bidra til ytterligere risiko», heter det fra de fire.

Nå gjelder den nye arbeidsmiljøloven

Kritisk fagbevegelse

Leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By reagerer på at arbeidsgiver nå skal kunne sette opp turnus uten avtale med tillitsvalgte.

Også Unio mener at arbeidstidsutvalget legger opp til mer styringsrett til arbeidsgiver. Det samme mener Parat.

– Arbeidstid må brukes som redskap for å få folk til å stå lengre i arbeid. Da må det tenkes mye tanker, og ikke levers forslag som går ut på at ansatte må jobbe flere helger og lengre dager, mener Unio-leder Ragnhild Lied.

Utvalg vil styrke arbeidsgiverens styringsrett

AP: – Trepartssamarbeidet på spill

Kirsti Bergstø, arbeidspolitisk talskvinne i SV, mener forslaget betyr mer makt til arbeidsgiverne.

– Det er kritikkverdig at utvalget blander seg inn i en pågående uenighet i arbeidslivet og ensidig løfter arbeidsgivers perspektiv som løsning. Forslaget er helsefarlig, både for arbeidstakerne i helse- og omsorgssektoren og for de som trenger hjelp, mener Bergstø. Helsefagarbeidere vil kunne bli pålagt mer arbeidstid og miste viktige nattillegg, påpeker hun.

Arbeiderpartiets Dag Terje Andersen mener regjeringen setter trepartssamarbeidet mellom regjeringen og arbeidslivets parter på spill ved å ha utelatt partene fra utvalget.

Arbeidsgiverne fornøyd

Spekters Anne-Karin Bratten mener utvalget har lagt et godt grunnlag med sitt arbeid, men mener politikerne bør gå lenger enn det utvalget foreslår.

Arbeidstidsutvalget

Presenterte i dag sin innstilling om reguleringer av arbeidstiden.

06.01.2016
14:34
06.01.2016 15:41

Arbeidstidsutvalget

Presenterte i dag sin innstilling om reguleringer av arbeidstiden.