– Hvis alle sitter i sin silo, ser de ikke hele bildet. For å klare det, må flere instanser bidra, sier Moren Lossiuis. Han er ansvarlig for produktet Visma Flyt Samspill som kan gjøre det enklere for instansene å samarbeide.

– Hvis alle sitter i sin silo, ser de ikke hele bildet. For å klare det, må flere instanser bidra, sier Moren Lossiuis. Han er ansvarlig for produktet Visma Flyt Samspill som kan gjøre det enklere for instansene å samarbeide.

Hannah Busing/Unsplash

Med dette verktøyet kan læreren, legen, psykologen, den barnevernsansatte og miljøterapeuten enklere kobles på et barn som sliter

– Visma Flyt Samspill skal kunne brukes av tante Hulda, han som jobber i den kommunale PP-tjenesten, håndballtreneren og ungdommen på 18 år, sier produktansvarlig Morten Lossius.
23.04.2021
10:42
23.04.2021 11:18

hanna.skotheim@lomedia.no

Samarbeidet på tvers av ulike tjenester er ikke godt nok. Derfor jobbes det i disse dager med å endre lover slik at det skal bli enklere for de ulike tjenestene å samarbeide om et barn som har det vanskelig. En barnevernsreform er også på trappene. Den skal gi mer ansvar til kommunene og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren.

For Vidar Arntzen og Morten Lossius i Visma kunne ikke deres nye satsing på tverrfaglig samarbeid komme på et bedre tidspunkt.

– Forskningen som gjøres og føringene som kommer, gjør at de ulike instansene må bli mer bevisste. Ingen av dem kan stå alene i dette. Det må skje i et bredere perspektiv, og det kan vi tilby fordi vi leverer tjenester til hele kommunen, sier Vidar Arntzen, produktlinjeansvarlig i Visma.

Produktlinjeansvarlig i Visma, Vidar Arntzen.

Produktlinjeansvarlig i Visma, Vidar Arntzen.

Privat

Visma er et firma som leverer digitale fagløsninger innenfor oppvekstsektoren som blant annet skoler, barnevern og PP-tjenesten, og det Arntzen særlig sikter til er verktøyet Visma Flyt Samspill.

De kan gjøre saksbehandlingen i barnevernet enklere

Et skritt i riktig retning

Visma har jobbet med samarbeid på tvers i mange år, men fagfolkene har likevel holdt seg mer eller mindre på hver sin tue.

– Lovendringene som foreslås nå bunner i at man ikke har lyktes med det tverrfaglige samarbeidet. Samfunnskostnadene knyttet til psykisk helse vært konstante i mange år, og den tverrfaglige innsatsen fram til nå har kanskje hjulpet enkeltindivider, men det har ikke løst det store bildet, sier produktansvarlig for verktøyet, Morten Lossius.

Han mener Visma Flyt Samspill kan være et skritt i riktig retning. Funksjonaliteten for å samhandle på tvers av systemer skal testes ut nå i høst.

Morten Lossius er produktansvarlig for Visma Flyt Samspill.

Morten Lossius er produktansvarlig for Visma Flyt Samspill.

Privat

Flere instanser må bidra

– Kanskje er det ikke tilstrekkelig for et barn å få hjelp fra PP-tjenesten. Kanskje trenger man andre perspektiver inn, som for eksempel barnevernet. Hvis alle da sitter i sin silo, ser de ikke hele bildet. For å klare det, må flere instanser bidra. Da trengs det gode verktøy hvor man kan dele informasjon og koordinere innsatsen framover. Det er Visma Flyt Samspill god til, forklarer Lossius, som er utdannet barnevernspedagog.

Når du jobber i barnevernet, jobber du innenfor et fagsystem. Visma har i dag over 300 kommuner som benytter dagens fagsystem i barnevernet. Jobber du i skolen, jobber du innenfor et annet og i barnehagen i enda et annet. Med Visma Flyt Samspill skal du fortsatt jobbe innenfor dette fagsystemet, men som en del av det skal du ha tilgang til dette verktøyet. Her kan for eksempel saksbehandlere i barnevernet få direkte opplysninger fra andre profesjoner.

Alle kan kobles på

– Visma Flyt Samspill skal kunne brukes av tante Hulda, han som jobber i den kommunale PP-tjenesten, håndballtreneren og ungdommen på 18 år. Alle knyttes sammen ved at hver enkelt kan sende meldinger til hverandre og for eksempel sette seg mål sammen eller melde inn bekymring, sier Lossius.

Meldes det for eksempel bekymring for en hel familie, kan man opprette en samhandlingsplattform via Visma Flyt Samspill.

– Det er utrolig verdifullt for den type familier. Da kan blant annet helsesøster, kontaktlærer, lege kobles på tidlig slik at de kan være med på å forsøke å forebygge en skjev utvikling. På den måten bygger de et sikkerhetsnett ved hjelp av samhandlingsløsningen, sier Vidar Arntzen som har sosionombakgrunn.

Hindre merarbeid og vegring

Barnevernstjenesten i Tromsø bruker flere av Visma sine systemer, blant annet Visma Flyt Sampro, forgjengeren til Visma Flyt Samspill. I dag jobber de ansatte med flere systemer på en gang. Det som dokumenteres i SamPro, må også dokumenteres i barnevernets eget fagsystem. Ettersom dette ikke kan kopieres over, må de ansatte gjøre samme jobb to ganger.

– Det er helt nødvendig at det nye verktøyet integreres i fagsystemet slik jeg oppfatter at hensikten er med Visma Flyt Samspill. Slik det er lagt opp til i dag, skapes det merarbeid for de ansatte. Jeg tror flere kan vegre seg for bruke SamPro nettopp av den grunn, sier Christianne Gutteberg, fag- og utviklingskonsulent i Tromsø barnevernstjeneste.

Christianne Gutteberg, fag- og utviklingskonsulent i Tromsø barnevernstjeneste.

Christianne Gutteberg, fag- og utviklingskonsulent i Tromsø barnevernstjeneste.

Privat

Tromsø kommune er en såkalt BTI-kommune. Det vil si at man jobber for å få til bedre tverrfaglig innsats. Kristina Jæger Meyer, fag- og utviklingskonsulent og tillitsvalgt for FO, tror noe av det som hemmer tjenestene til å få til et bedre samarbeid, er tungvinte verktøy. Hun forteller blant annet at mange barn under omsorg mangler en individuell plan i dag.

– Det tror jeg handler om at vi har for dårlig tilpassede verktøy. Det er enklere å ivareta lovkravene med riktig verktøy og bedre brukervennlighet, sier Meyer.

Dette håper de begge at Visma Flyt Samspill vil kunne bidra med.

Kristina Jæger Meyer er fag- og utviklingskonsulent i Tromsø barnevernstjeneste. Hun holder styr på fagsystemene som barnevernet bruker.

Kristina Jæger Meyer er fag- og utviklingskonsulent i Tromsø barnevernstjeneste. Hun holder styr på fagsystemene som barnevernet bruker.

Ingun A. Mæhlum

Samtykke sparer tid

I tillegg til at Visma Flyt Samspill skal kobles opp mot hvert enkelt fagsystem, er det allerede utviklet slik at det er lett tilgjengelig på mobil. Firmaet har også jobbet mye for at sikkerheten skal være god nok.

– I de administrative systemene vi tilbyr for barnehager og skoler har det tidligere ikke vært mulig å registrere sensitive data. I dag åpner skyløsninger opp for enkel og sikker utveksling av informasjon mellom instanser og ut mot publikum, sier Arntzen.

Taushetsplikt er en utfordring som kommer med tverrfaglig samarbeid. Men i dette systemet vil foreldre og foresatte kunne samtykke til at de ulike etatene deler informasjon med hverandre.

– Det at utvekslingen er basert på samtykke gjør at mindre tid går med til dobbeltregistrering. Og så får saksbehandlere en enklere jobb med å oppfylle dokumentasjonsplikten.

– Er det virkelig trygt at sensitive opplysninger om barn og familier ligger i en skyløsning?

– Siden vi startet å utvikle Samspill i 2003 har det hele veien blitt lagt vekt på at personvernet skal sikres. Man får tilgang til løsningen ved at den planen gjelder for skal gi et informert samtykke om at det skal opprettes en plan, hvem som skal involveres som deltakere og hvilken informasjon de skal få tilgang på. Legges det til nye deltakere, skal den som eier planen eller eventuelt foresatte hvis vedkommende er et barn, først samtykke til det.

Nå kan alle kommuner ta i bruk ID-porten og sikkerhetsnivå fire. Det er det høyeste nivået for autentisering til Samspill, informerer Arntzen.

– Gjennom alle disse årene har vi ikke fått rapportert noen brudd på personvernet eller at noen har hacket løsningen, sier han.

I dag er det 70.000 som bruker Samspill.

23.04.2021
10:42
23.04.2021 11:18