To nesten identiske saker vedrørende yrkesskade kan få ulike utfall når det kommer til godkjenning.

To nesten identiske saker vedrørende yrkesskade kan få ulike utfall når det kommer til godkjenning.

Colourbox.com/Kristin M. Johansen

Lurer du på om en skade du har fått på jobb kan bli godkjent som yrkesskade?

Her kan du se om du har rett på yrkesskadeerstatning.
20.02.2020
09:35
20.02.2020 10:46

hanna.skotheim@lomedia.no

Disse vilkårene må være oppfylt for at en skade skal godkjennes som yrkesskade:

• Skadelidte er yrkesskadedekket

• Det foreligger en arbeidsulykke

• Det har inntruffet en skade, sykdom eller et dødsfall

• Det er årsakssammenheng mellom arbeidsulykken og skaden/sykdommen/dødsfallet

En markert arbeidsulykke kan være en plutselig eller uventet ytre hendelse. En avdempet arbeidsulykke kan være en konkret tidsbegrenset ytre hendelse som fører til en usedvanlig påkjenning eller belastning.

Etter at Veronica (41) fikk tre drapstrusler, sluttet hun i barnevernet

Har du blitt skadet under opplæring eller øvelse på jobben?

• Er du ansatt, er du yrkesskadedekket under opplæringen.

• Hvis treningen eller øvelsen foregår som planlagt uten noe plutselig og uventet, og det oppstår skade, får man ikke godkjent yrkesskade. Det til tross for at treningen eller øvelsen er risikabel.

• Ved fysiske skader vil symptomene komme nokså umiddelbart. De vil vanligvis være verst i starten. Hvis plagene blir borte for så å komme tilbake, vil man normalt ikke se en sammenheng mellom ulykken og helseplagene.

• Justisministeren ønsker å endre loven slik at politiansatte får bedre skadedekning i jobben. I dag har politiet samme dekning som andre arbeidstakere. Politiets Fellesforbund ønsker samme regler som Forsvaret, en særskilt dekning gjennom Folketrygdloven. LO-advokat Lars Olav Skårberg mener en utvidelse bør gjelde alle arbeidstakere.

Denne saken er godkjent som yrkesskade under øvelse:

• En politimann var markør på et kurs i håndtering av et slagvåpen. Politimannen var utstyrt med vernedrakt for å være forberedt på slag mot store muskelgrupper. Feilslag mot hode, nakke og skulder ble godkjent som arbeidsulykke.

Denne saken er ikke godkjent som yrkesskade under øvelse:

• Under en obligatorisk øvelse i arrestasjonsteknikk, pådro en politimann seg strekkskader. Trygderetten mente at påkjenningen ikke var usedvanlig for hva som kan forventes ved en slik deltakelse. Det fantes heller ikke noen opplysninger om overdreven tvangsbruk eller annet uforutsett ved hendelsesforløpet.

Har du fått psykiske plager etter en hendelse på jobben?

• Psykiske skadefølger dekkes på samme måte som fysiske. Forutsetning er at skadefølgen skyldes en arbeidsulykke.

• Den psykiske skaden må ha utviklet seg etter en hendelse som normalt har skjedd innenfor et skift eller en arbeidsdag. Hendelsen må også ha skjedd utenfor det normale.

• Skader som skyldes belastninger over tid dekkes ikke fordi tiden det tar, vil gjøre det vanskelig å begrunne hvorfor du sliter psykisk. Det vil også være vanskelig å begrunne kostnadene de psykiske plagene kan medføre, og siden belastningslidelser er så utbredt, vil det kunne medføre en enorm kostnad.

• Det kan ta tid før man utvikler psykiske plager etter en ulykke. Hvor lang tid som aksepteres for at skaden skal godkjennes som yrkesskade, kommer an på diagnosekriteriene og typen psykiske lidelse.

• For å få godkjent yrkesskade må man selv ha blitt utsatt for arbeidsulykke. Det er sjelden at opplysninger om at en annen persons dramatiske hendelse vil bli ansett som så traumatiserende at det kvalifiserer. Men det har skjedd at en kollegas død har vært tilstrekkelig for å få godkjent yrkesskade.

• Psykisk påkjenning eller belastning i form av mobbing, trakassering, stort arbeidspress, konflikter i arbeidsforhold eller lignende faller normalt utenfor folketrygdens ulykkesbregep. Skal hendelsen bli godkjent må truslene/trakasseringen være av slik karakter at forholdet innebærer en livstruende situasjon.

• Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er et typisk eksempel på hva som godkjennes som en psykisk lidelse.

Anette: – Vi må passe på at ikke vold og trusler blir den nye normalen på arbeidsplassen

Denne saken ble ikke godkjent som yrkesskade:

• En pleiemedhjelper utviklet angst etter at vedkommende oppdaget en død beboer som var tydelig preget av dødskamp. Siden dette ikke ble ansett som en usedvanlig belastning i denne jobben, ble ikke hendelsen godkjent som yrkesskade.

• En ambulansesjåfør ble utsatt for psykisk belastning da han sammen med en kollega nektet å ta med en skadet person i ambulansen. De mente personen var rusa og at det ikke var medisinsk påkrevd å frakte den skadde til legevakten. Dette førte til sterke reaksjoner og hendelsen ble dekt av mediene. Høyesterett mente mediedekningen i ukene som fulgte førte til varig psykisk lidelse og at den samlede påvirkningen av mediedekningen over tid hadde ført til yrkesskaden. Dermed ble ikke kravet til tidsavgrenset påvirkning oppfylt og saken ble ikke godkjent som yrkesskade.

Denne saken ble godkjent som yrkesskade:

• En miljøarbeider led psykisk etter å ha funnet en pasient som hadde tatt livet av seg. Dette ble sett på som usedvanlig og derfor godkjent. Det hadde ikke skjedd noe lignende tidligere og pasienten hadde vært med på en vanlig akvariet tidligere på dagen uten å virke ustabil.

• En leder utviklet PTSD etter en trafikkulykke der en av hans ansatte omkom. Lederen reiste til ulykkesstedet og inntrykket han fikk der, samt beskrivelsene han fikk fra ambulansefolket, ble sett på som en konkret, tidsbegrenset ytre hendelse som førte til en påkjenning som var usedvanlig i lederens arbeid. Dette til tross for at vedkommende hadde lederstilling i bedrift som drev virksomhet i en ulykkesutsatt bransje.

Dette bør du gjøre hvis du opplever en alvorlig hendelse på jobben:

• Du bør skrive både en intern skademelding og en skademelding til Nav om hendelsesforløpet.

• Skademeldingen bør skrives så nært opp til ulykkeshendelsen som mulig. Beskrivelser fra eventuelle vitner kan være til hjelp.

• Hvis hendelsen fører til så store plager at det er naturlig å søke helsehjelp, bør det gjøres raskt. Ikke vent for å se om plagene går over.

• Det er større mulighet for å få godkjent yrkesskade hvis du har oppsøkt lege når symptomene har oppstått. Hvis den skadde vil se om det går over før vedkommende oppsøker lege, men i ettertid hevder at han eller hun har hatt store psykiske plager, kan det bli vanskeligere å få erstatning.

• Skademeldingen må sendes til Nav innen ett år fra ulykkesdagen.

(Kilde: LO-advokat Lars Olav Skårberg)

20.02.2020
09:35
20.02.2020 10:46