Kamp om antall Nav-kontorer

Nav selv, arbeids- og sosialminister Robert Eriksson og fagforeningen Parat vil ha færre og større Nav-kontorer. – Nav-kontorene må være der folk lever og virker, svarer FO-leder Mimmi Kvisvik.
24.01.2014
14:24
27.08.2015 20:01

solfrid.rod@lomedia.no

Tidligere i uka skrev Aftenposten av hver fjerde arbeidstime i Nav går til å rapportere og administrere. Samtidig er det stor forskjell på arbeidsbelastningen på små og store Nav-kontorer. Mens man som ansatt på et lite kontor kan ha ansvar for 30 brukere, har ansatte på de største kontorene ansvar for ti ganger så mange.

Nå vil både Nav-ledelsen og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson se nærmere på ressursfordelingen.

– Veldig mye peker i retning av at man må se på strukturen i Nav, sier tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud til Aftenposten.

Og legger til:

– Det er ikke rasjonelt for Nav å drive 44 kontorer i Nordland fylke alene.

– Bra for brukerne

Parat, som organiserer både kommunalt og statlig ansatte i Nav, støtter ideen om færre kontorer.

– Færre kontorer vil være bra både for brukere og ansatte, sier Parat Nav-leder Anne Lunderbye Wang i en pressemelding.

Hun viser til at ansatte bruker mye tid på administrative oppgaver som er uavhengig av størrelsen på Nav-kontorene. Wang mener det vil være bra for brukerne at det blir færre kontorer, siden det da blir færre av disse administrative oppgavene.

Mer enn nok evalueringer

Robert Eriksson, som har det øverste politiske ansvaret for Nav, har allerede varslet endringer i strukturen. Han vil før påske sette ned et ekspertutvalg som skal se på dette.

– Hva i himmelens navn skal vi med et slikt ekspertutvalg? Det finnes kubikk på kubikk av evalueringer. Og alle viser det samme, kontrer FO-leder Mimmi Kvisvik.

Hun peker på at kontorene må ha nok ansatte med riktig kompetanse, og at disse må være organisert og ledet på en god måte.

Fjerner seg faglig

– Nav-kontorene er nødt til å være der mennesker lever og virker. Større og fjernere enheter vil bety at man som ansatt fjerner seg, mentalt og faglig, fra de menneskene man skal hjelpe, fastslår Kvisvik.

Men tanken er at større enheter vil frigjøre ressurser til nettopp å følge opp folk i stedet for å drive med administrasjon?

– Det har jeg ingen tro på. Den tankegangen var bakgrunnen for å skille Nav-kontorene og forvaltningsenhetene. Det har ikke fungert. Forvaltningen og tjenestene er nødt til å henge sammen. Når man skaper ekstra ledd, mister man menneskene. Det er byråkratiets svøpe.

24.01.2014
14:24
27.08.2015 20:01