Etter et halvt år i regjeringskontorene har Høyre/Fremskrittsparti-regjeringen nå lagt fram sin plan for å forme framtidas arbeidsliv.

Etter et halvt år i regjeringskontorene har Høyre/Fremskrittsparti-regjeringen nå lagt fram sin plan for å forme framtidas arbeidsliv.

Ole Palmstrøm

Her er den blå-blå arbeidslivsreformen

Mer bruk av midlertidige ansettelser, utvidete rammer for overtid og langturnus og åpning for ulik lønn for vikarer og fast ansatte. Det er noen av forslagene regjeringen vil forme framtidas arbeidsliv med.
11.06.2014
12:34
27.08.2015 20:01

einar.fjellvik@lomedia.no

Her er hovedpunktene i den forslagspakken arbeidsminister Robert Eriksson presenterte i formiddag:

Midlertidig ansettelse:

Regjeringen vil ha slutt på dagens regler om at midlertidige ansettelser bare kan brukes når det er snakk om arbeid som atskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften. Dette er forslagene:

• Bedriftene vil få anledning til å ansette folk som midlertidig ansatte i 9 eller 12 måneder, uten vilkår.

• Det skal komme regler for å hindre at den samme stillingen besettes med stadig nye midlertidig ansatte.

• Regjeringen åpner også for å endre dagens regel om at man skal betraktes som fast ansatt etter fire år som midlertidig ansatt.

Slik er reglene i dag: Arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Arbeidstid:

Det skal bli videre rammer for hvor mye overtid man kan jobbe, og det skal bli slutt på at LO og andre fagorganisasjoner kan si nei til for eksempel langturnuser. Dette er forslagene:

• Grensen for hvor mye overtid arbeidsgiveren kan pålegge en ansatt utvides fra 10 til 15 timer i uka og fra 25 til 30 timer i måneden.

• Grensen for hvor mye overtid man jobbe etter lokal avtale utvides fra 15 til 20 timer i uka og fra 40 til 50 timer i måneden.

• Arbeidstilsynet får myndighet til å godkjenne inntil 25 timer overtid per uke (20 timer i dag).

• Det gjøres ingen endringer i hvor mange timer overtid man kan jobbe per år.

Slik er reglene i dag: Arbeidsmiljøloven om overtid

Ved gjennomsnittsberegning av arbeidstiden kan man jobbe maks 10 timer per dag hvis det foreligger individuell avtale (maks 9 timer i dag).

• Foreligger det en lokal avtale om gjennomsnittsberegning, kan den daglige arbeidstiden maks være 12 timer (10 timer i dag).

• På årsbasis skal gjennomsnittlig arbeidstid fortsatt være 37,5/40 timer per uke.

Slik er reglene i dag: Arbeidsmiljøloven om gjenomsnittsberegning av arbeidstid

• Arbeidstilsynet får kraftig utvidete fullmakter til å godkjenne arbeidstidsordninger som avviker fra normalen. Blant annet vil tilsynet heretter kunne overprøve et nei til langturnusordninger fra LO eller andre fagorganisasjoner.

Slik er reglene i dag: Arbeidsmiljøloven om avvikende arbeidstidsordninger

Søndagsarbeid

Regjeringen vil at ansatte i blant annet helse- og omsorgsyrkene skal kunne jobbe annenhver søndag. Dette er forslagene:

• Ordlyden i lovteksten skal endres. Heretter skal det hete at søndagsarbeid er tillatt når arbeidets art gjør det nødvendig.

• Ved særlige og tidsavgrensete behov vil arbeidsgiveren får rett til å pålegge søndagsarbeid uten å måtte inngå avtale med de tillitsvalgte først.

• Der søndagsarbeid er tillatt skal det bli anledning til å jobbe annenhver søndag. Dagens regel om at hver tredje søn- eller helligdag skal være fri fjernes.

Slik er reglene i dag: Arbeidsmiljøloven om søndagsarbeid

Sosial dumping:

Flere av den forrige regjeringens tilak mot sosial dumping skal skrotes. Dette er forslagene:

• Fagforeningenes rett til å saksøke en bedrift de mistenker for ulovlig innleie (kollektiv søksmålsrett) fjernes.

• Regjeringen vil ta i bruk en unntaksregel fra prinsippet om likebehandling av vikarer og fast ansatte. Det åpnes for at bemanningsbyråer kan inngå egne tariffavtaler med vikarenes fagorganisasjoner, og at en slik avtale vil gjelde for vikarene uavhengig av vilkårene hos bedriftene de vikarierer i.

Slik er reglene i dag: Arbeidsmiljøloven om kollektiv søksmålsrett

Arbeidslivskriminalitet:

Regjeringen vil skjerpe straffene for arbeidslivskriminalitet - også for brudd på loven om allmenngjøring av tariffavtalene. Dette er forslagene:

• Strafferammene for svært alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet heves til bøter eller fengsel inntil ett år (evt. tre år).

• Straffereglene for mindre alvorlige saker fjernes.

• Også brudd på loven om allmenngjøring av tariffavtaler skal heretter kunne straffes med fengsel i inntil ett år (to år ved grove overtredelser).

• Også den som medvirker til brudd på allmenngjøringsloven skal heretter kunne straffes.

Aldersgrense:

Arbeidsmiljølovens aldersgrense på 70 år kan stå for fall. Dette er regjeringens forslag:

• Regjeringen sender tre alternativer ut på høring: Beholde dagens 70-årsgrense, heve den til 72 år eller heve den til 75 år.

Dersom regjeringen konkluderer med å heve aldersgrensa i arbeidsmiljøloven, kan også adgangen til å ha lavere bedriftsinterne aldersgrenser bli fjernet.

Prosessen videre:

Forslagene blir sendt ut på høring før sommeren.

Når høringsfristen (vanligvis tre måneder) er utløpt, skal regjeringen oppsummere og konkludere før den utformer sine endelige forslag.

Deretter må forslagene om lovendringer behandles av Stortinget.

11.06.2014
12:34
27.08.2015 20:01