Fontene forskning er på nett

Norges tyngste fagtidsskrift om helse- og sosialfaglig forskning inntar mobilen.
04.06.2015
12:34
28.08.2015 16:39

edv@lomedia.no

Fontene forskning har fått egen nettside. Fagredaktør Sissel Seim svarer på spørsmål.

– Hva er formålet med fonteneforskning.no?

– Bedre tilgjengelighet er viktig for alle som driver forskning innen sosial- og helsefaglig arbeid. Det blir lettere å søke seg fram til enkeltartikler, og tidsskriftet blir lettere tilgjengelig for interesserte som ikke er medlemmer eller abonnenter; for eksempel andre i fagfeltet, allmennheten, brukere og politikere.

– Vil nettsiden erstatte papirutgaven?

– Det er mulig på lengre sikt. Jeg ser at noen internasjonale tidsskrifter er nettbaserte, for eksempel Journal of Comparative Social Work (JCSW), som gis ut kun på nett ved Universitetet i Stavanger. Men jeg mener vi skal fortsette med papirutgaver. Det gjør at folk, både praktikerne som utgjør en stor del av den potensielle lesermassen, studenter og forskere får en oversikt over hvilke forskningsartikler som skrives. Jeg tror de færreste av dem går inn hver uke og søker opp artikler på nett. En mulighet kan være å flytte debattartiklene fra bladet over til nettutgaven. Det kan virke rart som det er nå at man får svar på innlegget sitt først i neste utgave seks måneder senere.

Bussvennlig

Betydelige krefter er lagt ned fra IT-siden i LO Media, hvor Fontene forskning er forankret, for å ta fonteneforskning.no inn i neste generasjon nettsider. Responsivt design, det vil si at presentasjonen av innholdet tilpasser seg automatisk det formatet siden leses i – pc-skjerm, smarttelefon, eller nettbrett – har vært høyt prioritert fra LO Media. Seim mener likevel det er helt nødvendig å ha både papirutgave og mulighet til utskrift fra PDF-formatet på nettsiden.

Både studenter og forskere bruker pdf formatet og utskrifter til å arbeide med artikler, selv om noen, kanskje særlig studentene også leser på nett. Nå blir det uansett lettere å holde seg oppdatert på forskning fra bussetet.

Seim ser fram til raskere publisering. Istedenfor å ha artikler liggende i kø opptil halvannet år, kan de nå legges ut fortløpende etter som de er godkjent for publisering etter fagfellevurdering.

– Desembernummeret 2015 blir et temanummer om utdanning. Det betyr at andre mottatte artikler blir liggende til sommeren eller vinteren 2016 selv om de er godkjent til publisering. Det er lenge å vente for akademikere som er ute etter poeng eller doktorgradsstipendiater som gjerne skulle ha publisert artiklene sine før disputasen. Selv om bekreftelse på at det er under publisering er nok til å kunne fullføre PhD-en.

Prestisjejakt

– Gir det like mye prestisje å bare bli publisert på nett?

– Tidsskriftets prestisje er viktigere enn formatet. Det har skjedd en holdningsendring. Det vi oftere støter på er spørsmål om vi er et forskningstidsskrift. Det går jo ikke fram av navnet hva slags fagfelt vi dekker. Tema for tidsskriftet er ikke akkurat vannsystemer selv om det heter Fontene forskning.

Fontene Forskning publiserer etter fagfellevurdering og gir poeng som nivå 1-tidsskrift.

– Vi vurderer derfor å utdype navnet med en undertittel som fanger både at det er et vitenskapelig tidsskrift og som sier noe om det tematiske området som dekkes, både sosialt arbeid, barnevern og vernepleie.

Artikler på fonteneforskning.no er knyttet til databaser som Bibsys, nordiske Norart og Google Scholar. Seim håper forskningen med den nye nettsiden kan få økt rekkevidde, både geografisk og politisk når den blir mer tilgjengelig for andre lesere enn FOs medlemmer og abonnenter.

Unngår Amerikalinjen

– Tenker dere, som for eksempel Nordic Social Work Research, å legge om til engelsk?

– Flere gjør det nå. Men vi er det eneste vitenskapelige tidsskriftet på vårt felt om opprettholder et fagspråk på norsk. Det var en av grunnene til at jeg tok på meg jobben som fagredaktør at jeg mener det er viktig. Vi trenger vårt eget språk på dette feltet. Tenk på et ord som empowerment, det har vi aldri greid å oversette til norsk. Nå kommer begrepet capability approach innen sosialt arbeid. Hvordan skal vi forstå og bruke det på norsk? Norske begreper er viktige for å kunne utvikle kunnskap på våre fagområder.

– Betyr overgangen til engelsk også en ideologisk vridning?

Ja, helt klart, vi har nesten ikke artikler i omløp på tysk eller fransk. Lars Inge Terum (professor ved Senter for profesjonsstudier, HiOA) snakket for lenge siden om Den norske Amerikalinjen i sosialt arbeid, det ble tidligere hentet veldig mye av det teoretiske grunnlaget fra USA. Vi må finne balansen mellom ønsket om å nå ut, og ønsket om å utvikle kunnskap, begreper og erfaring på vårt eget språk.

Nettsiden finner du her.

04.06.2015
12:34
28.08.2015 16:39