FOs Ellen Galaasen er fornøyd med at FO-ere får samme lønnstilegg som sykepleiere.

FOs Ellen Galaasen er fornøyd med at FO-ere får samme lønnstilegg som sykepleiere.

Mia Paulsen

Følger sykepleierne

De ansatte i helseforetakene er vinnerne i årets tariffoppgjør. Sykepleierne gikk foran og sikret et generelt tillegg på 3,5 prosent.
28.05.2014
15:20
27.08.2015 20:01

vibeke.liane@lomedia.no.

FOs Ellen Galaasen, som var med å forhandle med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, rangerer resultatet til mellom sju og åtte på en skala fra en til 10. Partene satt 12 timer ved forhandlingsbordet for å komme til enighet.

Samme som sykepleierne

Sykepleierne fungerer som et frontfag i Spekter Helse- og Lovisenberg forhandlingene, fordi de er alltid er de første som setter seg ved forhandlingsbordet.

– VI er fornøyde med at oppgjøret har en kompetanseprofil, og at våre folk kommer ut på samme nivå som sykepleierne, fastslår Galaasen.

Det betyr et generelt tillegg på 3,5 prosent for de fleste FO-ere, og minst 10 000.

Minstelønnstabellen endres med tilegg på mellom 13 000 og 25 000 kroner. Alt med virkning fra 1. juli. Det gjelder også lokale tilegg.

Hva trenger sykehusene?

Partene ble enige om å sette ned et partssammensatt utvalg som skal gå gjennom lønnssystemet i overenskomsten. Forslag til endringer skal være ferdig innen utgangen av året. Resultatet skal danne grunnlag for revisjonen av overenskomsten. Disse forhandlingene skjer i 2016.

– Dette utvalget er viktig for FO. Her kan vi jobbe videre med å sikre at Spekter sørger for at ansatte med master får uttelling for sin kompetanse. Dette er et krav verken vi eller sykepleierne har fått gjennomslag for, forteller Galaasen.

Store muligheter lokalt

Forhandlingssystemet i Spekter er innrettet slik at partene i helseforetakene står fritt til å bestemme mer enn lønn i de lokale forhandlingene, eller forhandlingene på B-delsnivået som det heter på stammespråket. Det gjør at det også kan forhandles om hvordan lønnsstigene skal utformes og om andre rettigheter.

Galaasen vil ikke tallfeste lokale forhandlinger, men mener det ligger muligheter for FO-erne her. Mens det i kommunene og i staten settes av en bestemt pott til lokale forhandlinger, beregnes dette på en annen måte i helseforetakene.

– Vi mener det er rom her for de tillitsvalgte til å rette opp skjevheter og sørge for enda bedre uttellling for kompetanse og ansvar, sier Galaasen.

Sykepleierne har fått gjennomslag for 80 prosent lønn under videreutdanning som arbeidsgiver ønsker. Spekter avviste kravet om at dette også må gjelde andre grupper. Det blir en oppgave for FOs tillitsvalgte i helseforetakene, påpeker hun.

Drahjelp fra protokoll

Galaasen mener de tillitsvalgte kan få drahjelp av protokolltilførselen fra de sentrale forhandlingene som LO forbundene fikk inn:

«LO forbundene påpeker behovet for at alle ansatte i helseforetakene innenfor de ulike tjenestene i spesialisthelsetjenesten vil ha behov for kompetanseutvikling og videreutdanninger for å oppfylle arbeidsgivers kompetansebehov. Vi vurderer at bestemmelsen om videreutdanning sykepleiere bør gjelde for alle yrkesgupper når arbeidsgiver har vurdert behovet for videreutdanning og gitt permisjon….»

– Arbeidsgiverne trenger kompetente tjenesteutøvere til det beste for brukerne. Da må de sikre at barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere også kan få gode rammebetingelser til å utvikle sin kompetanse, mener Galaasen.

Stemmes samtidig

De lokale forhandlingene skal være ferdige 25. juni.

– Det er en stor jobb som skal gjøres. Og fordi det ikke er lagt føringer, må det vurderes nøye hvilke krav som skal fremmes, forklarer Galaasen.

Medlemmene i Spekter skal stemme over det samlede forhandlingsresultatet når de putter stemmeseddelen i valgurnen. Datoen er ikke satt.

28.05.2014
15:20
27.08.2015 20:01