FO etterlyser øremerking til utviklingshemmede

– Jeg er skuffet over at regjeringen ikke har øremerket midler til å tilrettelegge for en opptrappingsplan for utviklingshemmede, sier FOs nestleder Tone Faugli.
08.10.2014
15:48
27.08.2015 20:01

vibeke.liane@lomedia.no

Regjeringen har ikke tatt hensyn til Fellesorganisasjonens anbefaling om å sette av 5 millioner kroner til kommunenes opptrappingsplan for bemanning og kompetanse for ansatte som jobber med mennesker med utviklingshemning.

– KS hevder at overføring av frie midler er økt, men vår erfaring er at utviklingshemmede taper i konkurransen når kommunene legger budsjettene sine, framholder Faugli.

Opptrappingsplan i kommune

Faugli sier det er viktig å jobbe bredt på alle samfunnsområder for at personer med utviklingshemning skal sikres likestilling, selvbestemmelse og deltakelse.

– FO anbefaler at det lages en revitaliseringsplan i tilknytning til reformen for utviklingshemmede.

Hun viser til Bufdirs rapport fra 2013: Slik har jeg det i dag – Rapport om levekår for mennesker med utviklingshemming. Rapporten ble fulgt opp i Stortingsmelding 45 (2012 – 2013) Frihet og likeverd.

– Begge peker på nødvendigheten av at kommunene må styrke bemanningen og kompetansen i tjenestene, fastholder Faugli.

Frykter trenering

Hun frykter arbeidet med ruste opp bemanningen og kompetansen i disse tjenestene blir satt på vent nå som Solberg-regjeringen har satt ned et utvalg som skal gjennomgå rettighetene til mennesker med utviklingshemning.

Les også: Horne spikrer rettighetene på veggen

– Det utvalget skal utrede og se på de overordnede rammene for selvbestemmelsen for denne gruppen. Opptrappingsplanen for arbeidet i kommunene er tilstrekkelig utredet. Nå må kommunene gjøre jobben, sier Faugli.

Ikke uventet

Jens Petter Gitlesen, som leder Norsk Forbund for Utviklingshemmede, deler ikke Fauglis frykt for at opptrappingsplanen i kommunene blir satt på vent.

– Det er mulig å få til innen budsjettrammene, mener Gitlesen.

Han hadde ikke ventet en stor kursendring i Solberg-regjeringens budsjettforslag.Han omtaler den forrige regjeringens opptrappingsplan for kompetanseutvikling som symbolpolitikk.

- 12 millioner kroner fordelt på 428 kommuner blir ikke rare greiene på den enkelte.

Bostøtte

Gitlesene mener det ikke har noen betydning om bostøtten er redusert i forslaget til statsbudsjett.

- Det er en rammebevilngning som ikke vil gi utslag på de faktiske tildelingene hvis ikke kriteriene for å få bostøtte endres. Jeg kan ikke se at regjeringen foreslår det.

08.10.2014
15:48
27.08.2015 20:01