FO: – Mange gode enkelttiltak

– Mange av forslagene fra Vågeng-utvalget er gode isolert sett, men jeg er usikker på om denne pakken er riktig medisin, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.
10.04.2015
11:24
27.08.2015 20:01

solfrid.rod@lomedia.no

Kvisvik er ikke overbevist om at ekspertutvalget har rett i sin Nav-diagnose; for liten kunnskap om og manglende tilknytning til arbeidslivet.

Les også: Nav og arbeid har skilt lag, mener ekspertutvalg

– Jeg er ikke så sikker på det. Men la meg si at det er sånn. Da må vi huske at arbeidslivet også er lokalt. Dermed blir det viktig at Nav-kontorene er tett på brukerne og tett på arbeidsgiverne. Når utvalget går inn for færre og større kontorer, blir det en motsetning her, mener Kvisvik.

FO står fast på at treffsikre tjenester krever nærhet til brukeren.

Motsetninger i rapporten

Kvisvik mener det er flere motsetninger innebygd i rapporten. For eksempel tar utvalget til orde for at Nav må bli en mer lærende organisasjon. Samtidig foreslår de å skille mellom tilsyn og råd og veiledning. I dag har fylkesmannen ansvar for begge deler. Utvalget foreslår å reindyrke tilsynsfunksjonen hos fylkesmannen og overføre råd- og veiledningsansvaret til fylkesnivået i Nav. Men her er det ribbet for sosialfaglig kompetanse, mener Kvisvik.

– Jeg mener også at det å drive tilsyn genererer mye kunnskap om hvor skoen trykker. Etter min mening er det uheldig å skille disse, sier Kvisvik.

Ambisjonen om en mer lærende organisasjon krever også mer sosialfaglig kompetanse inn i selve direktoratet, påpeker hun.

Etterlengtet frihet

FO-lederen er veldig fornøyd med at utvalget anbefaler større spillerom for Nav lokalt.

– Utvalget understreker tydelig behov for økt lokalt handlingsrom i Nav og fremhever at dagens detaljstyring med Nav-kontorene gjør at nødvendig helhetlig oppfølging og lokal tilpasning ikke er mulig, sier hun.

Positiv til egen-regi

Vågeng-utvalgets råd om å ta tilbake en større del av kjernevirksomheten er også musikk i FOs ører.

– Attføringsløp og arbeidstiltak er selve kjernevirksomheten i Nav-kontoret. Vi er helt enige med utvalget i at mange tiltak må flyttes hjem til Nav.

I dag er det en øvre aldersgrense på 26 år for å bruke utdanning i stedet for arbeid som tiltak. Utvalget råder regjeringen til å senke denne til 22 år. Veldig bra, mener Kvisvik.

– Hvem er målgruppa

Hun er positiv til flere av forslagene isolert sett, men er etter en rask første gjennomlesing usikker på om utvalget forskriver rett medisin totalt sett.

– Utvalget vil flytte Nav fra system- til brukerfokus. Det er veldig bra. Men da må de definere hvor vid Navs målgruppe er, og de må huske på den delen av målgruppa som Nav ble spesielt etablert for, de som trenger et helhetlig tilbud. Vi må ikke glemme at det for mange er mer enn en ledig jobb som skal til for å komme ut i jobb. Grunnleggende behov som bolig, psykisk og fysisk helse og språkopplæring er avgjørende for å kunne gå på jobb. Nav har mange viktige oppgaver utover å være en arbeidsformidler, understreker Kvisvik

– En sak for partene i arbeidslivet

Kvisvik er glad for at utvalget står fast på partnerskapsmodellen, men er kritisk til utvalgets konklusjon om at alle ansatte i Nav bør over på en overenskomst. De ansatte har vært for lite trukket inn i arbeidet, mener hun.

– Vi har vært representert i referansegruppe til utvalget. Men når de velger modellen med et ekspertutvalg framfor et partssammensatt utvalg, undrer jeg meg over at de mener noe om overenskomstene i sine anbefalinger til statsråden. Dette er opp til partene i arbeidslivet, påminner Kvisvik.

– Moderne sosialt arbeid

Ekspertutvalget dytter Nav i retning av mer moderne sosialt arbeid, mener Harald Solbu. Han er tidligere leder av Nav Lerkendal og har nå en fagutviklerstilling for alle Nav-kontorene i Trondheim.

– Både kompetanse på arbeidslivet og ikke minst evne til nettverksbygging er viktig hvis Nav skal få flere i arbeid. Jeg synes ikke vi er dårlige på dette i dag, men vi kan alltid utvikle oss. Dette er moderne sosialt arbeid, slik jeg ser det, sier Solbu.

Han er også begeistret for utvalgets råd om ta tilbake mer av kjernevirksomheten.

– I dag sitter vi for mye foran pc-en og bestiller tiltak i stedet for å utføre selv. Jeg ser veldig lyst på at Nav kan få litt mer av de midlene som i dag brukes på å kjøpe tjenester, sier Solbu.

– Har stoppet opp

Han etterlyser mer oppmerksomhet mot partnerskapsmodellen. Integreringen av kommunal og statlig side har stoppet opp, mener han.

– Jeg vil absolutt beholde modellen, men jeg synes ikke hver enkelt ansatt skal ha et forhold til om de er kommunalt eller statlig ansatt. Det blir litt for mye at vi jobber parallelt i stedet for å samarbeide. Nav har et samlet oppdrag, fastslår Solbu.

10.04.2015
11:24
27.08.2015 20:01

Mest lest