ENKLERE: Barneminister Solveig Horne vil ha en ny barnevernlov.

ENKLERE: Barneminister Solveig Horne vil ha en ny barnevernlov.

Eirik Dahl Viggen

Barn kan få rett til barnevern

Skal barnevern være en rettighet? Hvor viktig er biologisk foreldreskap? Dette er blant spørsmålene barneminister Solveig Horne vil ha svar på fra et nytt utvalg.
18.09.2014
10:52
27.08.2015 20:01

mia.paulsen@lomedia.no

Foreløpig er det åpent hva regjeringen vil konkludere på spørsmålet, sa barne-, likestillings- og inkluderingsministeren på Barnevernkongressen i går.

Kongressen samler fagfolk til tre dager med faglig og politisk utveksling om barnevernet, og arrangeres av Norsk barnevernsamband for 40. gang.

Solveig Horne vil levere en lovproposisjon om barnevernet i denne stortingsperioden.

Statsråden ønsker å forenkle barnevernloven, og vil se på ansvarsområdet til barnevernet og hvordan forebyggende arbeid bedre kan forankres i loven.

Vil se på prinsippene

Et annet tema er prinsippene i barnevernet. Et utvalg ledet av psykolog Magne Raundalen mente at norsk barnevern burde vektlegge utviklingsfremmende tilknytning mer enn biologisk foreldreskap, men det er ikke nedfelt noen juridisk endring på dette området foreløpig.

Mange barn bor hos en forelder, og statsråden ser behov for å utrede problemstillinger i skjæringspunktet mellom barnevernloven og barneloven. Det er sistnevnte lov som bestemmer regler for samvær mellom foreldre som bor atskilt.

FO vil rettighetsfeste

Ellen Galaasen, som er barnevernspedagog og sitter i FO-ledelsen, er klar på hva konklusjonen om rettighetslov bør bli. Hun sier dette spørsmålet allerede er nok utredet.

– Rettighetsfesting kan bidra til å styrke grunnforutsetningene for barnevernet slik at barna blir selvstendige rettssubjekter. Slik er det ikke i dag, sier hun.

Barn under 15 år har selvstendig partsstatus, og de kan få saken sin lagt bort hvis foreldrene ikke vil ha hjelp av barnevernet, forteller Galaasen.

– Men hvis barn får rett på barnevern, må barnevernet si noe om barnets perspektiver og synspunkter uansett alder, og barnas medvirkning blir mer automatisert, mener hun.

Galaasen tror også at en rettighetsfesting av barnevern kan utløse mer ressurser til barnevernet.

Hun ser derfor positivt på en gjennomgang av loven for å realisere barns rettigheter bedre.

Barnevernet og samvær

– Det er dessuten viktig å se barneloven og barnevernloven i sammenheng. I saker med høyt konfliktnivå mellom foreldre er barna i en usunn situasjon, uansett om foreldrene ellers er ressursrike. Spørsmålet er hvordan barnevernet da kan ivareta barnas beste, sier Ellen Galaasen.

– Ikke for fort

Solveig Horne sier at regjeringen ønsker å styrke og videreutvikle barnevernet, blant annet ved å gjennomgå strukturen i barnevernet og vektlegge systemene rundt barna: barnehager, skoler, familievern og helsestasjon.

Statsråden lover at både barna og de ansatte skal tas hensyn til i strukturendringene, og at endringene ikke skal gå for fort. Målet er at kommunene skal ha et større faglig og økonomisk ansvar for barnevernet.

Horne lover også å komme med en fosterhjemsmelding til Stortinget i 2015.

Barnevernsbarn vil ha mer tid

Barnevernkongressen hadde invitert Landsforeningen for barnevernsbarn til å bidra med synspunkter da kongressen åpnet.

Konstituert leder Veronika Løveng Hansen ba om mer tid til barnevernsbarna.

– Vi opplever at barnevernet ikke bryr seg om oss, for de skal være så effektive. Jeg vil ikke være ei mappe, men et menneske, sa hun.

Løveng Hansen er positiv til rettighetsfesting av barnevern.

– Dessuten krever vi sosialfaglig autorisasjon. Det kan gi trygghet for at vi får den hjelpen vi trenger, sa hun.

18.09.2014
10:52
27.08.2015 20:01

Mest lest