TODELT ARBEIDSMILJØ: Ane Slaatto, plasstillitsvalgt i barnevernstjenesten i Asker, driver maktutøvelse side om side med privat innleide saksbehandlere. De private låner kontorplass hos barnevernet, men deltar ikke i fellesmøter, og reiser aleine på hjemmebesøk. Samarbeidet utfordrer de tillitsvalgte, vedgår Slaatto.

TODELT ARBEIDSMILJØ: Ane Slaatto, plasstillitsvalgt i barnevernstjenesten i Asker, driver maktutøvelse side om side med privat innleide saksbehandlere. De private låner kontorplass hos barnevernet, men deltar ikke i fellesmøter, og reiser aleine på hjemmebesøk. Samarbeidet utfordrer de tillitsvalgte, vedgår Slaatto.

Eirik Dahl Viggen

Asker: Private konsulenter driver saksbehandling i barnevernet

– Det burde ikke være mulig å tjene seg rik på barns elendighet, sier FO-tillitsvalgt Ane Slaatto. Men i Asker barnevern jobber hun side om side med innleide konsulenter.
08.09.2015
12:25
20.10.2015 12:49

mia.paulsen@lomedia.no

edv@lomedia.no

Asker kommune kjøper både saksbehandling og tiltaksplasser i barnevernet av private. To av leverandørene tilbyr begge deler.

Den kommunale Barne- og familieenheten blir alltid vurdert først. Men de har ikke nok kapasitet på barnevern.

– Fra nyttår har vi nesten utelukkende brukt private tiltak, sier Slaatto.

– De stiller opp raskt, og kan dessuten jobbe på de tidene vi trenger hjelpen. Det er ofte på kveldstid. Barne- og familieenheten jobber stort sett på dagtid.

Barnevernsleder i Asker, Anne Karin Andvik påpeker at Barne- og familieenheten har tatt noen saker i 2015.

– Men de ville plassere en del saker på vent. Det går ikke. Tiltak skal iverksettes innen rimelig tid. Så da måtte vi ut og kjøpe dem, sier Anne Karin Andvik, som mener barnevernet egentlig burde ha kapasitet til å ta sakene selv.

– Men vi må oppfylle pliktene våre. Selv med de åtte nye stillingene vi fikk etter barnevernsløftet i 2011, må vi leie inn.

Behovet er permanent, det er alltid en eller flere saksbehandlere innhyrt utenfra, sier plasstillitsvalgt Slaatto.

Kjøper privat saksbehandling

I 2014 brukte barnevernet i Asker en million kroner på å leie inn private saksbehandlere. Det blir ikke mindre i år. Slaatto forteller at de innhyrede konsulentene sitter på egne kontorer og jobber alene med sakene. De drøfter dem med lederne i barnevernet. Barnevernsjefen har det øverste faglige ansvaret for alle sakene.

De fast ansatte jobber alltid to sammen. De er sammen i samtale med brukere, drøfter samtalene med hverandre og kan være debriefere for hverandre i tunge saker.

– Det er en fordel å være flere i slike saker. Og to observerer bedre enn en. De innleide saksbehandlerne er heller ikke med på felles gruppemøter og drøftinger. De tilfører ikke noe nytt til det faglige fellesskapet.

POSITIVT: - Det er positivt at barnevernet bruker ekstern hjelp når det trengs, for sakene må løses, sier ordfører Lene Conradi (H).

POSITIVT: - Det er positivt at barnevernet bruker ekstern hjelp når det trengs, for sakene må løses, sier ordfører Lene Conradi (H).

Eirik Dahl Viggen

– Uheldig for barna

Innleie av eksterne er ikke noen god løsning når det gjelder barn under omsorg, de mest sårbare barna, mener Slaatto. Disse barna trenger kontinuitet, konsulentene er alltid i tjenesten en begrenset periode.

– Det er behov for avlastning, for vi har alltid noen sykmeldte. Sykefraværet ligger på 12 -14 prosent. Men det beste hadde vært å ha en eller to fast ansatte til å ta topper der det trengs. Kommunen kunne også innført en form for turnus. Dette har FO foreslått. Det ville også vært bedre for arbeidsmiljøet. Dessuten burde Barne- og familietjenesten ha en egen avdeling for barnevernsakene, eller enheten burde vært en del av barnevernstjenesten, sier FOs plasstillitsvalgte.

Vanskelig dobbeltrolle

Barnevernsleder Andvik mener det er en svært kompleks vurdering hvor mange ansatte som trengs. Topper kan alltid oppstå. Asker ligger godt an målt mot nasjonale indikatorer.

Teoretisk sett kan en saksbehandler fra et privat firma styre inn en sak mot å kjøpe tiltak fra det samme firmaet. Men barnevernsjefen har ingen bekymring for at dobbeltrollene skal skape problemer.

– Jeg opplever at de private er ryddige på dobbeltrollen og gjør godt arbeid. Det er tiltakskonsulenten, ikke den eksterne saksbehandleren som skal finne rett tiltak, sier hun.

– Synes du ikke det er problematisk å overlate offentlig myndighetsutøvelse til private?

– Jeg har selv som barnevernsjef det øverste faglige ansvaret, og innleide saksbehandlere drøfter sakene med avdelingslederne og med meg. Vi sikrer at de følger føringene våre.

Private hjemmebesøk

Barnevernet i Asker bruker for det meste Fri-Familia AS og Familiehjelpen AS når de går ut på anbudstorget. De leverer både saksbehandling og tiltak til barnevernet i Asker.

Saksbehandlerkonsulenter fra FRI-Familia informerer brukerne om at de ikke er fast ansatt i barneverntjenesten men representerer et innleid firma, forteller daglig leder i FRI-Familia, Bia Engen.

– Dette er spesielt viktig når de tildeles saker som gjelder oppfølging av igangsatte hjelpetiltak eller oppfølging av fosterfamilier, slik at disse familiene skal være klar over at våre konsulenter bistår for en avgrenset periode og at varigheten av oppdraget styres av barnevernstjenesten, sier hun.

Saksbehandlertjenester leveres vanligvis for opptil tre måneder av gangen og består hovedsakelig i å gjennomføre undersøkelser.

Anbudsrot

Engen sier at FRI-Familia har rutiner for å sikre at det ikke oppstår interessekonflikter, for eksempel at en av deres egne saksbehandlere skulle anbefalt et tiltak fra samme selskap.

– Men vi har faktisk ved flere anledninger opplevd at saksbehandler fra et annet firma har sendt ut minikonkurranser fra sitt eget firmas mailadresse, ikke barnevernstjenestens. Da vi skulle gi et tilbud, fikk det andre firmaet dermed tilgang på opplysninger om oss. Våre saksbehandlere gjør det aldri slik, understreker Engen.

Bia Engen er heller ikke bekymret for at saksbehandlere fra FRI-Familia jobber alene. De har obligatorisk veiledning, kurs og fagdager i FRI-Familia.

To av tre som jobber for FRI-Familia er enkeltmannsforetak, resten er ansatte.

– Lønna vurderes individuelt, men den ligger over tariffen, sier daglig leder Bia Engen.

Daglig leder Lars H. Fengsrud i Familiehjelpen sier på telefon at han ikke vil snakke med Fontene.

Sykehjemmet ble i kommunen

På torget et steinkast fra barneverntjenesten står pensjonist Jan Sandal iført knallrød skorte og deler ut røde roser for Arbeiderpartiet. Han står selv på liste til fylkestingsvalget samt varaplass til kommunestyret. Han er skeptisk til konkurranseutsetting. Særlig innkjøp av konsulenthjelp. Barnevernet burde få nok ressurser til å gjøre jobben sjøl, mener han.

Det nye Nesbru sykehjem forble kommunalt drevet i stedet for å bli konkurranseutsatt. En seier for Ap, sier Sandal.

Ordfører Lene Conradi, Høyre, er uenig. Fra kontoret sitt i 7. etasje kan hun skue ut over det meste av kommunen.

– Vi lytter til fagfolkene, sier Conradi. Sykehjemsdriften er sterkt infiltrert i hjemmesykepleien. Systemet er komplekst. Vi ønsker en viss balanse mellom privat og kommunalt drevne sykehjem.

I MINDRETALL: Barnevernet burde få nok ressurser til å gjøre jobben sjøl, mener pensjonist Jan Sandal. Han prøver å sanke velgere til AP, som med 20 prosent av stemmene i siste lokalvalg ble utklasset av Høyre, med selvsikre 52 prosent.

I MINDRETALL: Barnevernet burde få nok ressurser til å gjøre jobben sjøl, mener pensjonist Jan Sandal. Han prøver å sanke velgere til AP, som med 20 prosent av stemmene i siste lokalvalg ble utklasset av Høyre, med selvsikre 52 prosent.

Eirik Dahl Viggen

– Positivt med eksterne

Rett rundt hjørnet for barnevernskontoret ligger valglokalet der folk kan forhåndsstemme. Der vil Askers beboere atter en gang sørge for at Høyre får flertall, og ordfører Lene Conradi kan gå inn i sin tredje periode.

Også på ordførerens kontor er målet at barnevernet har kapasitet til å gjøre all saksbehandlingen selv.

– De siste åtte årene har vi vært opptatt av å styrke barnevernet. Det har vært store fristoverskridelser. Det er positivt at barnevernet bruker ekstern hjelp når det trengs, for sakene må løses. På sikt må vi se om de er underdimensjonert, sier ordfører Lene Conradi.

– Kan det være et problem at private firmaer har dobbeltroller ved at de tilbyr både saksbehandling og tiltak?

– Vi ser det som en selvfølge at de har rutiner som hindrer det, sier varaordfører, Per Anders Owren, også han fra Høyre.

– Det ville ikke vært i tråd med våre etiske retningslinjer. Vi har også anti-korrupsjonsregler, og det skjer mye etisk refleksjon innen helse og omsorg,

Lene Conradi sier at konkurranseutsetting ikke er et mål i seg selv.

– Vi i Høyre mener konkurranseutsetting kan bidra til økt kvalitet så lenge kommunen gir god oppfølging. Ansvaret er vårt, og det er ikke alt som egner seg. Men vi mener at private og offentlige aktører har mye å lære av hverandre.

– Kan det være et tankekors at noen tjener penger på velferdstjenester?

– Ja. Vi må være bevisste hvordan vi forvalter skattebetalernes penger. Men privat verdiskaping gir mye tilbake til samfunnet, sier Lene Conradi.

Asker

Kommune vest for Oslo i Akershus fylke

50 858 innbyggere

Mange husholdninger med over middels inntekt

Ordfører: Lene Conradi (H)

Var den første kommunen som konkurranseutsatte kommunalt sykehjem

Barnevernet i Asker har 44,7 fagstillinger inkludert ledere

Kjøpte saksbehandling i barnevernet for 959 000 kroner i fjor

3 389 000 kroner gikk til tiltak i barnevernet

Innenfor helse og omsorg brukte kommunen ca 115 000 000 av et totalbudsjett på 1,2 milliarder til innkjøp av tjenester

FO skeptisk til dobbeltroller

Her kommer både bukken og havresekken fra samme firma, sier hovedtillitsvalgt Ingunn Strand Johansen.

At samme firma kan hyres inn både som saksbehandlere og tilby tiltak er en praksis hun stiller seg tvilende til.

Velferdstjenester bør generelt ikke settes ut til private firmaer, mener Strand Johansen.

– Jeg betaler min skjerv til felleskassa for at fellesskapet skal gi meg velferdstjenester hvis jeg blir syk eller får problemer. Mine penger har ikke noe å gjøre i et skatteparadis, og skal ikke gi profitt.

Strand Johansen mener at barnevernet kunne brukt pengene bedre ved å ansette folk. Konkurranseutsetting påvirker også fagforeningenes mulighet for å følge med på om ansatte får ivaretatt sine rettigheter. De tillitsvalgte må følge nøye med i anbudene, påpeker hun.

Som hovedtillitsvalgt har hun foreslått at Barne- og familieenheten i Asker blir en del av barnevernet, i stedet for at barnevernet må bruke private firmaer.

– Barnevernet trenger en døgntjeneste for behandling og avlastning. Det kan ikke Barne- og familieenheten tilby slik de er organisert nå. De arbeider stort sett bare på dagtid. Da kan løsningen være å ta tilbake stillinger som barnevernet tidligere har avgitt, og skape sin egen barne- og familieenhet med folk som arbeider i turnus, sier hun.

08.09.2015
12:25
20.10.2015 12:49

Asker

Kommune vest for Oslo i Akershus fylke

50 858 innbyggere

Mange husholdninger med over middels inntekt

Ordfører: Lene Conradi (H)

Var den første kommunen som konkurranseutsatte kommunalt sykehjem

Barnevernet i Asker har 44,7 fagstillinger inkludert ledere

Kjøpte saksbehandling i barnevernet for 959 000 kroner i fjor

3 389 000 kroner gikk til tiltak i barnevernet

Innenfor helse og omsorg brukte kommunen ca 115 000 000 av et totalbudsjett på 1,2 milliarder til innkjøp av tjenester