– Prisdumping i rusomsorgen

Tall på pengebruk i rusbehandling blåser vind i seilene for helseminister Bent Høies innkjøpspolitikk, frykter Lars Semmerud i FO-ledelsen.
21.02.2014
16:07
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Rus koster samfunnet dyrt, ikke minst når utøverne skal til behandling. Helsedirektoratet undersøkte døgnpris i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Deretter sorterte de pris etter eierskap. Fasit er at de billigste private driverne opererer med døgnpris ned mot 2000 kroner. De offentlige sykehustilbudene strekker prislappen opp mot 14.000 kroner.

Etter å ha sett rapporten hevdet helseministeren at vi får mye god behandling til en god pris hos de private. Å kjøpe inn flere plasser privat betyr kortere køer, ifølge Høie.

Politisk tallkunst

– At denne rapporten blir aktivt brukt av en regjering som ønsker å åpne alle dører for private, er forståelig, sier leder for FOs seksjon for sosionomer, Lars Semmerud.

– Jeg synes Høie går veldig høyt ut på banen før Helsedirektoratet har rukket å undersøke kvaliteten på de ulike tilbudene.

En slik tilleggsrapport om kvalitet er bebudet. Semmerud håper bare den vies like mye oppmerksomhet som denne prisrapporten.

Får tungvekterne

Mye tyder på at de offentlige behandlingstilbudene får mange av de tyngste pasientene, med dobbeltdiagnose rus og psykiatri. Til sykehusene kommer også unge rusmisbrukere som ikke er utredet ennå. Det koster penger.

Helsedirektoratet peker på flere grunner til at offentlig koster mer:

• Tettere bemanning

• Høyere utdanningsnivå i staben, dermed høyere lønnskostnader

• Mer bruk av korttidsopphold, som er dyrere per hode/døgn

• Mange av de private institusjonene dekker en avgrenset del av pasientforløpene, mens de fleste offentlige institusjoner dekker hele pasientforløpet.

• Høyere pensjonsutgifter

– Presser ansatte

God pensjon gir høy kvalitet, argumenterer Semmerud.

– Du får ansatte som vil fortsette, og dermed en stabil personalgruppe samtidig som du lettere rekrutterer kompetente profesjonsutøvere.

Logikken er like gyldig for private som for offentlige arbeidsgivere, mener sosionomen. Han advarer mot prispresset i anbudsrundene som er i ferd med å tvinge ideelle stiftelser til å avvikle pensjonsavtalene sine. Til nå har disse hatt like gode ytelser som det offentlige arbeidsgivere tilbyr.

– Høie utfordrer oss. Ønsker regjeringa å presse lønns- og arbeidsvilkårene ned for å senke prisnivået? Billigere pensjonsavtaler går ofte ut over de ansatte. Vi ser allerede hvordan markedet strammes inn. Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon presses til å gå inn i dette markedet.

– Prisdumping

– Anbudsrunder fører til prisdumping på tjenestene. Resultatet er dårligere lønn, dårligere pensjonsavtaler og turnuser som ikke er hensiktsmessige for de ansatte. Selv om FO støtter det mangfold i alternative arbeidstidsordninger de private representerer, er faren stor ved anbudsrunder for at profitt kommer i første rekke, advarer Semmerud.

Forskningsfronten er offentlig

Høie avslutter et intervju i Aftenposten torsdag med en brannfakkel:

"Våre fremste kompetansemiljøer er hos de private. Så det er viktig at den offentlige delen av helsetjenesten møter private med litt mer ydmykhet enn det vi kanskje har sett frem til i dag."

Semmerud er ikke med.

– Jeg opplever at Høie presenterer dette som om de private har gått foran i å utvikle rusfeltet. Men forskning og utvikling skjer for det meste innen offentlige tilbud. Å da si at private har ledet an er litt unyansert, hvis jeg skal si det veldig diplomatisk.

Semmerud peker på det høyere utdanningsnivået generelt blant offentlige tilbud, den økte bemanningsfaktoren som følge av at ansatte tar videreutdanning.

Markedsvridning

– Vi er bekymret nå for at det økte fokuset på private tjenester skal forringe tilbudet til brukerne. Ønsker vi å ha en god rusomsorg må vi også være villig til å betale for det, fordi kvalitet koster.

Mens gjennomsnittlig ventetid for å komme inn i behandling var 79 dager i 2009, måtte brukerne i fjor vente bare 59 dager. Bent Høie vil kutte ned ytterligere ved å øke andelen private plasser. I 2012 sto private for hele 60 prosent av oppholdsdøgnene i TSB, ifølge Helsedirektoratet.

Forbundet støtter et slikt mangfold, framholder Semmerud, forutsatt faglig gode tilbud til brukerne og gode arbeidsvilkår for ansatte.

At denne rapporten blir aktivt brukt av en regjering som ønsker å åpne alle dører for private, er forståelig

Lars Semmerud, leder for FOs seksjon for sosionomer

21.02.2014
16:07
27.08.2015 20:01