FØLGER MED:  Rune Aadalen, hovedillitsvalgt for FO-medlemmene i Aberia Ung, 

Her fra FOs samling for tillitsvalgte i barneverninstitusjoner i 2014.

FØLGER MED: Rune Aadalen, hovedillitsvalgt for FO-medlemmene i Aberia Ung, Her fra FOs samling for tillitsvalgte i barneverninstitusjoner i 2014.

Eirik Dahl Viggen

Enslige mindreårige asylsøkere:

– Aberia strekker turnusen for langt

Aberia Ung tøyer strikken vel langt med medleverturnus for asylbarn, mener Aberia-tillitsvalgt Rune Aadalen. Han krever lønn og hviletid.
24.02.2016
11:40
29.02.2016 14:07

edv@lomedia.no

Medleverturnus er i prinsippet bra, mener avtroppende hovedtillitsvalgt i Aberia Ung, Rune Aadalen.

Han selv og mange av kollegene hans valgte å jobbe i privat institusjon for å kunne gå lengre turnuser. De mener det er det faglig beste alternativet når det skal etableres en trygg, stabil arbeidsgruppe rundt barn med atferdsproblemer. Men:

– Arbeidsgiveren vår har begynt å tøye strikken vel langt når de kjører medleverturnus i boliger for enslige mindreårige asylsøkere, sier Aadalen, til fontene.no.

Les mer: – Ulovlig arbeidstid i asylbarnevernet (fontene.no 19.2.2016)

Problemet er at Aberia bruker medleverturnus overfor barn uten rus- eller atferdsbakgrunn. Selskapet bruker medleverturnus i sine boliger for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Barna er plassert ut fra helt andre vurderinger enn de som bor i rus- og atferdsinstitusjon.

Arbeidstiden strekkes

– Her har de gjort noe ulovlig ved å bruke medleverforskriften overfor enslige mindreårige. Forskriften tøyes og tøyes til å omfatte flere arbeidstakere, sier Aadalen.

Slik medleverturnus praktiseres i Aberia og flere private selskaper innen barnevern, ser det ut til at de ansatte taper betydelige summer på lønn:

Med den vanligste medleverturnusen skal de i år jobbe 28 døgn mer enn sine kolleger i statens institusjoner (se nedenfor). Men de vil ikke tjene mer.

Topptillitsvalgte i statens barnevern (Bufetat) har varslet Arbeidstilsynet om selskapets mulige brudd på arbeidsmiljøloven.

Privat marked

Boligene det gjelder er for enslige mindreårige asylsøkere. Dette er barn under 15 år som søker asyl i Norge uten å være i følge med voksne. De er barnevernets ansvar. Barnevernet kjøper inn mesteparten av botilbudet for denne gruppa fra kommersielle selskaper som Aberia Ung.

Når de setter opp vaktlistene, benytter selskapene seg av et omstridt unntak i arbeidsmiljøloven. Unntaket heter Midlertidig forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger.

Se forskriften (Lovdata.no)

Jan Aarskog, virksomhetstillitsvalgt for FO i Bufetat, mener de private barnevernsselskapene ikke har hjemmel for å bruke medleverturnus i boligene for asylbarn.

Det er ulovlig siden det ikke er snakk om rus- eller atferdsinstitusjoner, mener Aarskog.

– Sosial dumping

– Vi opplever at dette medfører til et utidig press på våre opparbeidede rettigheter og våre lønns- og arbeidsvilkår, sa Aarskog i forrige uke til fontene.no.

– Bruk av medleverforskriften er sosial dumping, sier Aarskog.

Private jobber 28 døgn mer per år

Ansatte i private institusjoner drevet med langturnus tilbringer flere døgn på jobb per år enn det som er vanlig i statens institusjoner. Regnestykket er enkelt. Tall i fet skrift viser døgn på jobb, tynn skrift er fridøgn:

• Statens langturnus: 2-7, 2-7, 3-7

• Privates langturnus: 3-7, 4-7

Fasiten når vi teller opp dette gjennom 2016 viser at ansatte i statens egne barnevernsinstitusjoner tilbringer 84 døgn på jobben. Da er fem ukers ferie samt åtte helligdager trukket ifra. De private medleverne er på jobben hele 112 døgn.

Det er 33 prosent mer enn deres statlige kolleger.

For å kompensere for de 28 ekstra døgnene, utbetaler de private selskapene et såkalt medlevertillegg.

– Kunne jobbet mindre og tjent mer i statens institusjoner

La oss ta hovedtillitsvalgt Rune Aadalen i Aberia Ung som eksempel. Han har en treårig høgskoleutdanning og ti års ansiennitet. Likevel har han en grunnlønn på bare 380.000 kroner. I tillegg har han et årlig medlevertillegg på 70.000 kroner. Dette skal kompensere for kvelds-, natt- og helgearbeid gjennom et helt år. Det gir en årslønn på 450.000 kroner. Dette for å ha tilbragt nesten en tredjedel av året på arbeidsplassen.

– Jeg kunne skiftet jobb og begynt i statlig institusjon, vært mindre på jobb og sikkert tjent 100.000 kroner mer.

– Hva er da grunnen til at du vil gå medleverturnus for en privat arbeidsgiver?

– Noen må ta disse jobbene. Men vi krever mer lønn og mulighet til å ta ut den hviletiden vi har krav på.

AVVISER: Daglig leder i Aberia Ung, Anne Grethe Klæboe, avviser påstanden om sosial dumping.

AVVISER: Daglig leder i Aberia Ung, Anne Grethe Klæboe, avviser påstanden om sosial dumping.

Tri Nguyen Dinh

Aberia: «Sosial dumping» er en grunnløs anklage

Arbeidstilsynet sendte i forrige uke et brev til Aberia Ung. Tilsynet ber bedriften redegjøre for turnusbruken i botilbudet for enslige mindreårige asylsøkere. Uten en begrunnelse, kan de bli pålagt å legge om turnusen i tråd med arbeidsmiljølovens ordinære bestemmelser om arbeidstid.

Fontene har gjentatte ganger tatt kontakt med ledelsen i Aberia Ung for å få en kommentar på anklagene fra FO-tillitsvalgte i Bufetat. Vi spurte daglig leder Anne Grethe Klæboe:

• Hva gjør Aberia Ung etter brevet fra Arbeidstilsynet om å redegjøre for bruken av medleverskap?

• Hvis Aberia Ung må innføre ordinær turnus i barneboligene, kan dere da fortsette å drive dem?

• Hva synes du om Jan Aarskogs påstand om at dere driver sosial dumping?

Klæboe sendte oss tirsdag ettermiddag en sms hvor hun gir uttrykk for at hun ikke har noe å tilføye til kommentarene fra Erik Sandøy. Sandøy leder et konkurrerende selskap, Aleris Ungplan & BOI. Han sier til Fontene at Jan Aarskogs påstand om sosial dumping i private boliger for enslige mindreårige er respektløs og helt ubegrunnet, se:

– Ulovlig arbeidstid i asylbarnevernet (fontene.no 19.2.2016)

Hva er medleverturnus?

Hvor: Arbeidstidsordning brukt i private selskaper og stiftelser som tilbyr institusjonsplasser for atferdsungdom eller rusavhengige.

Lovlig: De ansatte er på institusjonen flere døgn enn det arbeidsmiljøloven tillater. Er likevel tillatt takket være en midlertidig forskrift iverksatt under Bondevik-regjeringen, men som regel dersom institusjonen er opprettet for brukere med rus/psykiatri og/eller alvorlige atferdsproblemer.

Hvorfor: Ble opprettet for å imøtekomme de tradisjonelle ruskollektivene. De ansatte ble beboere selv. De levde sammen med brukerne i et terapeutisk arbeidsfellesskap. Mange ansatte hadde med seg sin egen familie inn i kollektivet. Stortinget åpnet for at også institusjoner for ungdom med tunge atferdsproblemer eller psykiatriske diagnoser kunne bemannes med medleverturnus.

Kritikk: Har lenge blitt kritisert av FO, som mener mange private selskaper bevisst bruker ordningen for å senke lønnskostnadene. Gjør ifølge FO at bedriften får mer arbeidstid ut av hver ansatt, uten å kompensere tilstrekkelig med økt lønn.

Støtte: Gir ifølge selskapene færre avbrudd og overganger. Dermed, mener de, er det til beste for barna og ungdommene de skal hjelpe. Framheves også av barnevernsbarnas organisasjoner som positivt for barn og unge i institusjon.

24.02.2016
11:40
29.02.2016 14:07