Krevende tanke

Aud Selboe, Leif Bollingmo og Karl Elling Ellingsen (red.): Selvbestemmelse for tjenestenytere (Gyldendal Akademisk, 2005)
05.04.2005
12:50
15.12.2013 21:00

I vår tid er det et økende krav om at de som mottar tjenester skal ha større innflytelse på beslutninger og utforming av tjenester.Begrepet som innføres med denne boka er krevende: Tjenestenytere kan være både produsent og mottaker av tjenester. Men de har det til felles at de klarer å ivareta både sin egen og andres selvbestemmelse, og sin egen og hverandres personlige utvikling gjennom samhandling. Redaktørene Aud Selboe, Leif Bollingmo og Karl Elling Ellingsen, som alle har base ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, tar utgangspunkt i ideer om selvbestemmelse, og drøfter hvordan samhandling med demente og personer med psykisk utviklingshemming kan ivareta denne dimensjonen. I dette inngår også å skille mellom begrepene ”empowerment” eller myndiggjøring og selvbestemmelse. ”Målet er å bidra til en løpende fagdebatt om nettopp retten til å bestemme selv. Denne retten er knyttet til hvert enkelt menneske som ”selv”, som individ og person, ikke som bruker, tjenestemottaker eller medlem av en eller annen diagnosegruppe”, skriver de i innledningen. Et flertall av forfatterne er utdannet vernepleiere med ulike videreutdanninger og har direkte erfaring med feltet i praksis. Dette gjør boka godt forankret i den konkrete yrkeshverdagen.

Mia

05.04.2005
12:50
15.12.2013 21:00