Holder Nav sosial utenfor

Det kan bli vanskelig for Stortinget å finne rett Nav-medisin så lenge de ikke tar med det kommunale Nav-perspektivet, mener FO.
15.01.2010
13:38
16.12.2013 12:21

Verken KS, som er arbeidsgiverorganisasjon og interesseorganisasjon for kommunene, eller fagforbundene i kommunal sektor var kalt inn til dagens høring om Nav i kontroll- og konstitusjonskomiteen. I stedet kom representanter for Akademikere, Avyo, Unio og NTL for å snakke om de Nav-ansatte på høringens første del. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) representerte brukerne.

FOs tredje nestleder Mimmi Kvisvik var forundret over at NTL men ikke FO var innkalt til høringen på vegne av ansatte. FO har 3 500 ansatte i Nav. – Hvor er de fattiges organisasjoner, hvor er FO og hvor er KS? spør Kvisvik. Hun mener systemet ikke har tatt inn over seg at Nav er et partnerskap mellom stat og kommune.

Problematisk

Den todelte ledelsen av Nav var ett av problemområdene det ble pekt på i høringen. Enkelte steder ledelsen delt gjort nettopp for å synliggjøret både statlig og kommunal kompetanse. Men representanter for Unio, Akademikerne, Avyo (YS) og NTL mente det har medført store problemer, særlig i Oslo og Bergen.

Kvisvik sier denne todelingen av ledelse ikke er et større problem enn man gjør det til. Tvert om mener hun det ligger et stort potensiale i å utnytte dynamikken i todelingen. Nav-ansatte FO-medlemmer i Oslo sier todelingen har ført til at ledelsen fastholder fokuset på sosialfaget, ifølge Kvisvik. – Det er utrolig viktig at kommunene har tett oppfølging av partnerskapsavtalene slik at det blir et partnerskap som fungerer slik det er ment, sier hun. Nestlederen innrømmer at partnerskapet er en stor utfordring, og at den lokale Nav-ledelsen må være seg bevisst at de har ansatte både fra kommune og stat.

Sett brukeren foran byråkrati

Også kompetanse ble et viktig tema på første del av høringen. Akademikerne ønsker seg at lokale Nav-kontor kan bli attraktive arbeidsplasser for jurister i stedet for å komme på sisteplass i en ranking av arbeidsplasser. Unio påpekte at det ikke jobbes systematisk med å rekruttere og ta vare på kompetanse i Nav. Både Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og de ansattes representanter er bekymret over at kompetanse trekkes ut av de lokale Nav-kontorene og over i forvaltningsenheter og spesialenheter.

Kvisvik savner et søkelys på sosialfaglig kompetanse og behovet for noe mer enn introduksjon av ny organisasjon og nye oppgaver.

– Det sosialfaglige perspektivet er ikke verdsatt. For å møte og ivareta de sammensatte behovene, trengs både sosialfaglig kompetanse, trygdefag og attføringsfaglig kompetanse. I stedet ser det ut til at man legger mer vekt på byråkratisk kompetanse enn på brukerrettet kompetanse. Forvaltningskompetanse er viktig, men ikke tilstrekkelig, sier hun.

Heller følge opp brukerne

De ansattes organisasjoner sa under høringen at de ser positivt på innføring av arbeidsavklaringspenger, men frykter at Nav ikke har kapasitet og at det er behov for mer ressurser. FO har foreslått å droppe kravet om meldeplikt hver 14. dag.

– Det kan fort bli en ny papirtiger. I stedet bør man følge brukerne tett. Mange ungdommer opplever en lang venteperiode før de møter en Nav-medarbeider. Skal du stoppe en klientkarriere, er det viktig med tett sosialfaglig oppfølging og fokus på aktivitet, sier hun.

Når det gjelder behovet for ressurser, bemerker Kvisvik at det atter en gang settes søkelys på den statlige siden. – Alle ekstrabevilgningene går til statlig side. Jeg har ikke hørt om en eneste ekstra bevilgning til kommunal side av Nav, sier hun.

Ønsker Nav-ombud

Liv Arum fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) sa i høringen at situasjonen for mennesker med sammensatte behov er blitt dårligere etter innføringen av Nav. FFO ønsker et Nav-ombud, blant annet for å ivareta de som ikke slipper inn etter at tre dører er erstattet med en.

Mimmi Kvisvik er i likhet med FFO opptatt av de som ikke kommer inn døra. – Som ansatt i sosialtjenesten skulle jeg blant annet hjelpe folk med å få gjennomslag i aetat eller på trygdekontoret. Jeg håper ikke det er blitt slik at vi nå er blitt så gode kolleger med de statlige ansatte at det er blitt vanskelig å mase. Slike problemstillinger gjør det ekstra viktig å følge våre yrkesetiske retningslinjer, sier FO-nestlederen.

15.01.2010
13:38
16.12.2013 12:21