Etiske kjøreregler på høring

Rollen som ansatt eller tillitsvalgt byr på andre utfordringer enn rollen som yrkesutøver. Det er derfor nødvendig med egne etiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte, mener FO. Et utkast er nå sendt på høring.
29.10.2008
11:49
16.12.2013 07:23

solfrid.rod@lomedia.no

FOs yrkesetiske grunnlagsdokument inneholder etiske retningslinjer for sosionomer, barnevernpedagoger og vernepleiere i yrkesutøvelsen. I tillegg har landsstyret bedt om egne kjøreregler for tillitsvalgte og ansatte i organisasjonen.

Utvalget for lønns- og arbeidsvilkår for tillitsvalgte (ULLT) har utarbeidet et utkast som nå er sendt på høring i FO.

Retningslinjene er ment å fremme refleksjon om etiske problemstillinger generelt og dilemmaer knyttet til rollen som ansatt og tillitsvalgt spesielt. De omhandler blant annet lojalitet, habilitet, omdømme, taushetsplikt, økonomi, faglig og politisk oppdatering og utnyttelse av personlige fordeler.

Avdelingene, yrkesetisk råd og ansattes klubber ved forbundskontoret skal innen 8. desember svare på om de mener de foreslåtte retningslinjene bidrar til refleksjon over rollen, hvilke konsekvenser brudd på retningslinjene skal ha, hvordan de kan implementeres i organisasjonen og om det bør etableres varslingsrutiner ved brudd.

29.10.2008
11:49
16.12.2013 07:23